"szokás" - Engelsk översättning

HU

"szokás" på engelska

volume_up
szokás {substantiv}
EN

HU szokás
volume_up
{substantiv}

volume_up
custom {substantiv}
Még egy italosszekrény is volt a jobb oldali sarokban, nyilván régi brit szokás.
There was even a liquor cabinet in the far right corner, doubtless a British custom.
Városomban az a szokás, hogy vadászat előtt engedélyt kérnek tőlem.
It is the custom before hunting my city to ask permission of me, it said.
Mert ugyebár Angliában az a szokás, hogy augusztusban az emberek a tengerparton nyaralnak.
Because it is the custom in England to go to the seaside in August.
- Veszedelmes szokás, ha valaki töltött fegyvert szorongat a köntöse zsebében."
'It is a dangerous habit to finger loaded firearms in the pocket of one's dressing-gown.'
Megvetendő szokás, de képtelen vagyok megszabadulni tőle.
It is a despicable habit, but one that even I have been unable to break.
A kőcsuporban lévő tucatnyi ceruza tanúsítja, hogy ez a rágcsálás afféle szokás.
From the look of the dozen or so other pencils in the mason jar, the gnawing is a habit.
szokás (även: divat, szabás, mód, fazon)
volume_up
fashion {substantiv}
Bennszülött szokás szerint összekuporodott egy csupasz tábori ágyon és elaludt.
Native-fashion, he curled himself up on a stripped cot and went to sleep.
És a dombvidék népe számára is Morgaine a királynő, bárki üljön is a trónon római szokás szerint.
And for the folk of the hills she is queen, too, whoever may sit on the throne in the Roman fashion.
És ahogy belemelegedett, szokás szerint átváltott lassanként az egyes szám első személyű elbeszélésre.
In those days, in France, they were already writing couplets about the new fashion, the Frimacons.
volume_up
practice {substantiv}
Amennyiben parlamenti szokás lenne, úgy eskü alatt vallanék minderről.
I would testify to this under oath if it were the practice of Parliament.
Ha jól tudom, ez a szokás a bennszülött japánok között.
As I understand it, that is the practice in your native Japan.
Vagy a nagyanyjuktól nem is tudom, melyik nálatok a szokás.
Or grandmothers, whatever the practice among your kind may be.
Nem voltak teljességgel elégedettek, mivel intézményeinknél nem szokás konkrét területeket kiemelni.
They were not completely satisfied because the tradition in our institutions is not to single out any particular area.
szokás (även: eljárás, beállítás, divat, állapot)
volume_up
mode {substantiv}
Uraim szólította meg az Elnök a testületet, az Egyház tanácsban így volt szokás , zárjuk be az ülést.
Gentlemen, said the President, for that was the mode of address in the Consistorial Court, let's adjourn.
- Ilyen esetekben, úgy tudom, az a bevett szokás, hogy köszönetet fejezzünk ki a megnyilatkozó érzelmekért, még akkor is, ha nem tudjuk azokat viszonozni.
In such cases as this, it is, I believe, the established mode to express a sense of obligation for the sentiments avowed, however unequally they may be returned.
szokás (även: szabály, előírás, uralom, uralkodás)
volume_up
rule {substantiv}
Szokás szerint a jelentést október végén, vagy november elején teszik közzé.
As a rule, the report is published at the end of October or the beginning of November.
- Maga talán csak azért beszél tánc közben, mert ez a szokás?
Do you talk by rule, then, while you are dancing?
Manapság a megkövezés, a csonkítás a magánélethez való jog és az alapvető jogok megsértése bevett szokás.
Stoning, mutilation and violation of privacy and of the most basic rights are now the rule.
volume_up
use {substantiv}
Ha igen, akkor használhatnák szokás szerint az Interpol hálózatát.
If it were they could use the routine Interpol network.
A riaszlást ők is ugyanúgy élőszóban adják ki, mint ahogy az nálunk szokás.
The Russian phone system stinks, and you don't want to use a flukey system for orders of that importance.
Szokás szerint kagylókat használtam a városka lakóinak jelképezésére.
I used little shells to represent the people in the town, as usual.
szokás (även: eljárás, szempont, tekintet, irány)
volume_up
way {substantiv}
Szokás szerint Preia vezetett, ő ért elsőként a hasadékhoz, és eltűnt benne.
Preia, leading the way as always, got there first and disappeared into the opening.
Ártatlan embert nem szokás egészen Denverig hurcolni!
They don't take you all the way to Denver if you're innocent!
Mayfairéknél ez a szokás, mindig egyetlen lánygyermek kap mindent.
It's always been that way, they all pass to one daughter.'

Användningsexempel för "szokás" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianFeltéve persze, hogy valóban Marleenak hívják, és úgy írja a nevét, ahogy szokás.
Assuming, of course, your real name is Marlee, and that it's spelled properly.
HungarianSzokás szerint a dolgoknak csak az egyik oldalát mutatták be a nagyközönségnek.
As usual, only one side of the question has been allowed to get to the wider public.
Hungarian= Amerikában az volt a szokás, hogy mindenki elmarja, amit csak tud, és megtartja.
Everybody in America was supposed to grab whatever he could and hold onto it.
Hungarian. - Elnök úr, a vita szokás szerint lenyűgöző.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, it is fascinating as always.
HungarianA kivételes napok, alkalmak során szokás, hogy az ember visszatekintsen a múltba.
On special days or occasions it is often the case that people look back at the past.
HungarianSajnálatos, hogy a Parlamenttel szokás szerint nem konzultáltak előre ebben az ügyben.
It is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.
HungarianEz a kivétel jellegében általános, de szokás szerint az ördög a részletekben rejlik.
This exemption is general in nature but, as usual, the devil is in the detail.
Hungarian- A terhes nőket mindenki megbámulja, így szokás, mihelyt megtudják az állapotukat.
Everybody just looks at you when you're pregnant, they always do, soon as they know.
HungarianEgyiket sem teszed, és szokás szerint most is elbeszélünk egymás mellett!
You don't do either, and we're talking about two contrary directions of course.
HungarianKham csoszogni kezdett a lábával, és szokás szerint szégyellte magát Harry előtt.
Kham shuffled his feet, feeling his usual embarrass126 ment before Harry.
HungarianRégi nagyúri szokás szerint úgy bántam a falusi pappal, mint egy cseléddel.
I was doing the old Signore trick of treating a country priest like he was a servant.
HungarianDerék embernek látszik, ahogy mondani szokás, bár talán némileg csiszolatlan.
He seems what they call ' a good fellow,' but not perhaps very polished?
HungarianFiatalnak érezte magát, és fiatalnak is látszott, mert az ő köreiben így szokás.
He felt and looked young, as did the other people his age around him.
HungarianKár, hogy a hadseregben nem szokás rumot osztogatni, igaz-e, pajtikám?
'Pity the Army don't cotton on ter this 'ere rum 'abit, ain't it, mate?' was his comment.
HungarianNem könnyű viszontlátni azt, aki mint mondani szokás megmentette az életünket.
It is not easy the first time to meet again one who has saved-as they put it*-one's life.
HungarianKétlem, hogy a zemochiaknál lenne valamilyen berögződött szokás a fegyverviselésre.
'I doubt that the Zemochs have any really set customs about how they wear their weapons.
HungarianMég most is szokás, hogy adnak egy öltönyt a szabadulóknak vagy felhagytak vele?
Do they still issue suits to prisoners, or did they discontinue that?
HungarianA szobában három ember álldogált, mivel engedély nélkül nem volt szokás itt leülni.
Still standingno one was about to sit without permissionwere three men.
HungarianVera úgy ötven körüljárhat, bőre, ahogy az a floridai napimádóknál szokás, bronzbarna.
She's around fifty, with the bronze leathered skin of a serious Florida sun worshiper.
Hungarian- Ebben az udvarban nem szokás követelni, Meleagrant - mondta szelíden Arthur.
Arthur said mildly, You do not make demands in this court, Meleagrant.