"pont" - Engelsk översättning

HU

"pont" på engelska

volume_up
pont {substantiv}
EN
EN

HU pont
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

pont (även: hozomány)
volume_up
dot {substantiv}
Tralfamadori nyelven egy pont annyit jelent mondta a vén Salo , hogy: szevasztok!
The meaning of a dot in Tralfamadorian, said Old Salo, is Greetings.
Adja meg, hogy sorrendben hányszor jelenjen meg pont és vonás.
Enter the number of times that you want a dot or a dash to appear in a sequence.
Mikor kinyitottam a szememet, a vörös pont már jelentéktelenné zsugorodott.
When I got my eyes open, the red dot was shrinking into nothing.
pont (även: cikk, szakasz, cikkely, adat)
volume_up
item {substantiv}
A következő napirendi pont a Bizottság nyilatkozata a gyógyszerészeti csomagról.
The next item is the Commission statement on the pharmaceutical products package.
A következő pont a Bizottság nyilatkozata a lehallgatási botrányról Bulgáriában.
The next item is the Commission statement on the eavesdropping scandal in Bulgaria.
A következő pont a Bizottság nyilatkozata az olaszországi információszabadságról.
The next item is the Commission statement on freedom of information in Italy.
volume_up
point {substantiv}
Egy pont egy dollárral egyenlő, következésképp egynyolcad pont tizenkét és fél centet ér.
A point was a dollar, and thus an eighth of a point was twelve and a half cents.
E pont és egy másik pont felezőpontjának megszerkesztése
Construct the midpoint of this point and another point
A második pont a pénzügyi szabályozással összefüggő munka folytatásához kapcsolódik.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
pont
volume_up
full stop {substantiv}
Az életben nem létezik "zéró kockázat”, és pont.
There is no such thing as zero risk in life full stop.
A tüntetések, a felvonulások, a hajlíthatatlan álláspont, amely szerint a női jogok emberi jogok, pont.
The protests, the marches, the uncompromising position that women's rights are human rights, full stop.
Carrie whispered: Full stop.
volume_up
period {substantiv}
Egyszer, rövid ideig szerelmes voltam... pont közben volt a szülinapod.
I happened to be in love... for a brief period of time.
Do not discuss the case with anyone, period.
Bad operands for period operator.
volume_up
pip {substantiv}
Edward pont akkor lépett be, mikor felhangzott a sípjelzés.
Edward came in just as the pips were sounding.
volume_up
score {substantiv}
%1 pont: az összes kapott pontszám ezen a szinten
%1 points: Total score for this level
Nos, ez lehetett a második szerzett pont.
Well, that must have been the second score.
The score was still tied.
pont (även: szégyenfolt, folt, pattanás, paca)
volume_up
spot {substantiv}
Meglehetősen híres pont volt; a Brushy Mountain lakói gyakran tanulmányozták és csodálták.
A rather famous spot, studied and admired by most of the inmates at Brushy Mountain.
Gyanítom, hogy olyan pont volt, amelyet csak a tengerről lehetett volna megközelíteni.
I suspect that it is a spot which could be reached only by sea.
Ám pont középen, ami egy jó kis hely lenne, a zaj főként az emberek hajóitól ered.
But right in the middle here where there's a sweet spot, the noise is dominated by human ships.

2. "írásjel"

volume_up
period {substantiv}
Egyszer, rövid ideig szerelmes voltam... pont közben volt a szülinapod.
I happened to be in love... for a brief period of time.
Do not discuss the case with anyone, period.
Bad operands for period operator.

Användningsexempel för "pont" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianTöbbnyire pont annyira rettegnek az ügyvédektől, mint a biztosítótársaságoktól.
They are often as fearful of the lawyers as they are of the insurance companies.
HungarianNem is tudom, miért pont engem szúrtak ki... dünnyögte Derek, mélyen elpirulva.
Don't know why they pitched on me, murmured the young airman, his face scarlet.
Hungarianh) az u) pont i. alpontjában az "I. melléklet" helyébe a "II. melléklet" lép.
(h) in the last line of paragraph (u) (i) Annex I shall be replaced by Annex II.
HungarianMég egy éve sem vagytok házasok... és pont ennek a b*sz-zsáknak van barátnője?!
You are married not even a year... and already this bastard has a girlfriend?!
HungarianMéghozzá pont akkor, amikor a termosztátja már jócskán a vörös vonal fölé ugrott.
And you had to do it while his thermostat was already well over the red line.
HungarianElektromos működtetésű szivattyú esetén a 6.1.4. pont követelményeit alkalmazzák.
If the system is powered by an electric pump the requirements of 6.1.4 shall apply.
HungarianTudod, hogy pont úgy nyaltál, meg bájologtál ma este,...mint valamelyik rokonuk?
Do you know that you were muttering and drooling like one of your relatives tonight?
HungarianA harmadik pont a makrogazdasági felügyelet végzésének módjával kapcsolatos.
My third group of points relates to how macroeconomic surveillance is conducted.
HungarianMael viszont pont olyan csúnyán nézett rá, mint énrám Rómában, sok-sok évszázada.
As for Mael, he glared at her as he had glared at me in Rome many centuries before.
HungarianAz Európai Bizottság nyilatkozata a könyvek besorolásáról (I. melléklet 17. pont)
Declaration of the European Commission on the classification of books (Annex I. 17)
HungarianNo hát, szerintem a festők is pont ilyen bambinóbolondok, mint minden olasz.
Well, I think these painters were probably big bambini lovers like all Italians.
HungarianA stratégiai energiatechnológiai terv pont ehhez a célhoz kíván hozzájárulni.
The Strategic Energy Technology Plan aims to contribute to precisely this goal.
HungarianA 2.4.2. és 2.4.3. pont szerinti vizsgálatok során a tükörnek nem szabad eltörnie.
The mirror must not break during the tests described in items 2.4.2 and 2.4.3.
HungarianPont ezt látta most Martyn, akinek arcáról álmodott, akinek a testét kívánta.
She saw that now, in Marty, whose face she'd dreamed, whose body she'd wanted.
HungarianE két pont hangsúlyozza az orvosok és a sebészek által betöltendő központi szerepet.
These two points highlight the central role to be played by doctors and surgeons.
HungarianÉs ez az a pont, ahol fel kell vállalnunk a felelősséget, mint az egyház képviselői.
And that brings us face to face with our duty as representatives of the Church.
Hungarian. - (DE) A 2011. évi költségvetésben sok erősen kifogásolható pont van.
The 2011 budget contains numerous points which are open to serious criticism.
HungarianAnyád egykor pont ugyanígy cipelte mindenhová, amíg ki nem jött belőle a bélés.
Your mother used to carry him in exactly the same way before his stuffing fell out.'
HungarianPont ez az instabilitás teszi lehetővé a robot számára a nagyon dinamikus mozgást.
It's indeed exactly this instability that allows a robot to move very [dynamically].
HungarianNagyobb méretű fogantyúkat jelenít meg (a kijelölés négyzetén lévő nyolc pont).
Displays larger sized handles (the eight points on a delimiting rectangle).