"előkelő" - Engelsk översättning

HU

"előkelő" på engelska

HU előkelő
volume_up
{adjektiv}

előkelő (även: kiváló)
Persze nem volt valami nagy kitüntetés, hogy előkelő lovag vagyok.
It was not altogether an honour, of course, to be singled out as a distinguished knight.
Rápillantott a jelen lévő, előkelő külsejű szakállas úrra.
He glanced at the distinguished bearded gentleman in attendance.
Készíts szobát előkelő vendégünknek - azt a sárga tapétásat.
Get a room ready quickly for the distinguished guest - the one with the gold wall paper.
előkelő (även: kitűnő, klassz, finom, elegáns)
Lestat és Merrick két elegáns, előkelő alak egymással szemben ült az asztalnál.
Lestat and Merrick sat at the table, two elegant and high-toned creatures facing one another.
Egy pillanatra föllobbant, aztán a fekete pernye is végleg megsemmisült az előkelő antilop cipő talpa alatt.
It blazed for an instant and disappeared in black crumbs beneath the elegant suede boot.
Előkelő és elegáns vacsorát rendezünk; csak magasrangú személyiségek vehetnek részt rajta.
There will be a banquet both elegant and exclusive; only persons of special éclat will be present, all in full regalia.
előkelő (även: kizárólagos, zártkörű)
Előkelő, de tökéletesen fölösleges foglalatosságnak tartotta.
It was, he mused, an exclusive but pretty futile occupation.
Előkelő és elegáns vacsorát rendezünk; csak magasrangú személyiségek vehetnek részt rajta.
There will be a banquet both elegant and exclusive; only persons of special éclat will be present, all in full regalia.
IF Our clientele's exclusive.
előkelő (även: kitűnő, , remek, csodálatos)
volume_up
fine {adj.}
Hazamentem újvárosi előkelő szállásunkra.
I went home to our fine lodgings in New Town.
Egy nőt, aki aranyos, előkelő, de nem sznob.
A woman that's fine, smart, classy, but not a snob.
- Mivel azonban az apám volt, biztosan magas rangú személy volt, hosszú és előkelő családfával!
Still, since he was my father, he was surely a gentleman of rank, with a very long and fine pedigree.
előkelő (även: remek, nagyszerű, , nagy)
volume_up
grand {adj.}
És biztosan azért, mert abban az előkelő iskolában voltál, meg Németországban.
I suppose because you've been away to that grand school and to Germany.
Guild azonnal megragadta a telefont, és elrendelt, keressék meg az Előkelő modor-t és amit beleraktak, s nyomban küldjék be neki.
Guild grabbed his telephone and ordered The Grand Manner and its contents found and brought to him.
Előkelő szalonokban, báltermekben volt alkalma látni, úgyhogy ezt nyugodtan a saját gondatlanságom számlájára írhattam.
He had in fact glimpsed me in grand salons and ballrooms, so I might indeed write this off to my carelessness.
előkelő (även: izgatott, magasztos, , vezető)
volume_up
high {adj.}
A hirdetés előkelő társasági hölgyet ábrázolt bundában, gyönggyel.
It showed a high society woman in a fur coat and pearls.
A gazdasági válság továbbra is előkelő helyen szerepel a programjukban.
The economic crisis remains high on your agenda.
Tout de Mérne, én igen előkelő helyet biztosítok magamban az amerikai irodalomnak.
Tout de même, I give American crime fiction on the whole a pretty high place.
Előkelő helyen, az elnöki asztalt díszítik.
They are in an honourable place, adorning the President's table.
Sokan megtértek közülük, és az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is igen sokan.
And many indeed of them believed: and of honourable women that were Gentiles and of men, not a few.
Szarumán odabent tartózkodik, jelen pillanatban épp bezárkózott bizonyos Kígyónyelvvel, különben kétségkívül szívélyesen üdvözölné előkelő vendégeit.
The Lord Saruman is within; but at the moment he is closeted with one Wormtongue, or doubtless he would be here to welcome such honourable guests.'
előkelő (även: arisztokratikus, főnemesi)
Az előkelő apát zseniálisan alakította Ray Milland.
The aristocratic father was played brilliantly by Ray Milland.
Ha van modora, tartása, előkelő fellépése, annál jobb, mert az is hozzátartozik a szerephez.
If he has manners, dignity, aristocratic bearing, so much the better because that's part of the role.
előkelő (även: klassz, finom, ízléses, príma)
volume_up
classy {adj.}
And Fortescuethat's a classy name, too.
A következő harminchat évben madám voltam, baromi előkelő műintézmény voltunk.
For the next thirty-six years, I worked as a madam, and I ran a damned classy place.
Egy nőt, aki aranyos, előkelő, de nem sznob.
A woman that's fine, smart, classy, but not a snob.
előkelő (även: klassz, finom, csinos, fess)
volume_up
crackerjack {adj.} [slang]
előkelő (även: kiváló, híres, jeles)
In front of such illustrious guests...
előkelő (även: nemes, nemesi, patríciusi)
sivalkodott egy előkelő külsejű ifjú, aki ugyancsak sírt.
screamed a young patrician man, who had also been weeping.
előkelő (även: remek, klassz, pompás, elegáns)
volume_up
swell {adj.}
előkelő (även: kiváló, remek, nagyszerű, klassz)

Användningsexempel för "előkelő" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianHamarosan "fel kell frissítenie" az italát, ahogy az előkelő seggfejek mondják.
It was almost time to go in and freshen it up, as the country-club cunts said.
HungarianA cím bizalmat kelt, ha nem is előkelő születést, de legalábbis gazdagságot sejtet.
A title creates confidence--it suggests, if not birth, then certainly riches.
HungarianVerseket írok és dalokat, amelyekkel az előkelő urakat és hölgyeket szórakoztatom.
I write poetry and compose the songs I sing for the entertainment of lords and ladies.
HungarianMost azt kérdezem az Európai Tanács elnökétől: "Hová lettek az előkelő lovagok?
I ask you now, Mr President of the European Council: 'Where are the courtly gallantries?
HungarianBiztos vagyok benne, hogy Miss Russell sokkal többet tud az előkelő társaságról, mint én.
I hardly knew why I said that - except, perhaps, that it had so often been Ralph.
HungarianMegkérdezi: "És hol van Madouc hercegnő, aki gondolom, gyönyörű, kedves és előkelő?"
He asks: And where is Princess Madouc, who, so I expect, is beautiful, kind and good?
HungarianVisbhume ránézett a szakállas, előkelő úrra, aki ilyen közvetlen megszólítással illette.
Visbhume peered at the black-bearded grandee who addressed him so familiarly.
HungarianTúlságosan előkelő és gazdag volt ahhoz, hogy olyasvalakihez adják, akihez nem akar menni.
She was too exquisite and too rich to be rushed into anything she didn't want.
Hungarian- Nagyon köszönöm, felség, de nem vagyok felkészülve egy ilyen előkelő eseményre.
I thank Your Highness, but I am not ready for such a splendid affair.
HungarianEz őrültség mondta olyan hangon, amilyet az előkelő egyetemek diákjai használnak.
This is insane, he intoned in a voice used only by Ivy League grads.
HungarianPersze egy olyan előkelő hölgy, mint Mrs. Jorgensen remélem, nem ért félre
Of course, with Mrs. Jorgensena lady like thatI hope you don't think I'm
HungarianÚjra megállt, hogy megcsodálja egy másik versenyautó előkelő vonalait.
Once again he paused, admiring the handsome lines of yet another racing car.
HungarianEgy előkelő hölgy kezében csekkfüzetet lengetve állt az asztala elé.
If you can hear me, please go through the door on the left marked EMPLOYEES ONLY...
HungarianElőkelő pozíciót kell betöltenem, ha ugyan nem hangzik túl nagyképűen.
I have to occupy a position of honor, if that doesn't sound too egregious.
HungarianTaxiért kiáltott és Danát Manhattan egyik előkelő éttermébe, az Armand's-ba vitte.
Hailing a cab, he escorted Dana to one of the swankiest new restaurants in Manhattan: Armand's.
HungarianAz én családomnak volt földje és pénze, ám a titulusunk nem volt olyan előkelő.
My family had money and land, but our title was not impressive.
HungarianEzredes úr tudja, hogy egy előkelő szállodában a bornak drágának kell lennie.
My Colonel, you know that in a Great Hotel, wine must cost money.
HungarianÚj szerzeményei előkelő bőröndjei egyikének a legaljára kerültek.
His new purchases went into the bottom of one of his two expensive suitcases.
HungarianMindenesetre szeretném, ha elkezdenéd gyakorolni az előkelő viselkedést.
In any case, I expect you to start practicing genteel conduct.”
HungarianMaga Alacrity is többet parancsnokoskodott ennél, igaz, hogy kevésbé előkelő hajókon.
Alacrity himself had considerably more command time than that, if in vessels of less prestige.