"együtt" - Engelsk översättning

HU

"együtt" på engelska

HU együtt
volume_up
{adverb}

1. allmänt

Önök a jövő héten kapják kézhez ezt az írást Monti professzor jelentésével együtt.
You will receive that next week in conjunction with Professor Monti's report.
Ez a mechanizmus önmagában vagy más közösségi finanszírozási eszközökkel együtt használható fel.
This mechanism may be used on its own or in conjunction with other Community financing instruments.
Bár a csavaranyákat rendszerint anyacsavarokkal együtt használják, a kettőt általában nem készletként árusítják.
While nuts are typically used in conjunction with bolts, they are not typically sold as a set.
volume_up
bodily {adv.}
együtt
volume_up
conjointly {adv.} (in a conjoint manner)
Együtt sétáltak a kertekben, együtt vonultak el lelkigyakorlatra, együtt jártak Rómában.
They had strolled the gardens together, gone to the retreats in Rome together.
Szóval együtt raboltak, együtt háltak, együtt fogták el és végül együtt akasztották fel őket.
In short, they robbed together, lay together, were taken together, and at last were hanged together.
Együtt kerültünk ebbe a válságba, és együtt kell felülkerekednünk rajta.
Together we ended up in this crisis and together we must overcome it.

2. "vmivel"

együtt
A Társaság a Gyarmati Adminisztrációval együtt finanszírozta a telepet.
The corporation co-financed that colony along with Colonial Administration.
Együtt csináltátok, ti ketten, mert mindvégig együtt voltatok!
You did it together, you two, because you were there all along.
Ha már kipihented magad, visszakapod őket a specialisták javaslataival együtt.
When you've rested, collect them again, along with the specialists' recommendations.

Användningsexempel för "együtt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianDe ezzel összefüggésben nem kellene a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni.
However, in this connection, we should not throw the baby out with the bathwater.
HungarianAkár azt hihettem volna, hogy ő is meghalt a görög kereskedő családjával együtt.
For all I knew they were all dead, your brother, and the Greek merchant family.
HungarianAz öreg a többi idősebb emberrel együtt az oszlopoknál állt és a táncot figyelte.
He was standing with most of the older folk by the pillars, watching the dance.
HungarianVictoria Tell Aswadban együtt dolgozott velünk az ásatásoknál magyarázta Richard.
She has been working with us on the Excavations at Tell Aswad, explained Richard.
Hungarian- De hogy jutunk ki innen, hogy kapunk buszt, ha nem működünk együtt valamelyest?
But how will we get out of here, get the bus, if we don't cooperate on something?
Hungarian- El sem tudom képzelni, hogy bírod azt a sok rémséget, amivel együtt kell élned.
If Bob Robertson was intent on making Hell on Earth, we had the weather for it.
HungarianEgy nap... egy hozzám hasonló... meg fog ölni az egész rohadt fajtáddal együtt.
One day... someone like me... is gonna kill you... and your whole fucking race.
HungarianFeltételezem, hogy az Unió, az új biztossal együtt, továbbra is erre törekszik.
I assume that the Union, with the new Commissioner, will continue to have this.
HungarianKiválóan együtt tudtunk működni mind a bizottságban, mind a tárgyalások során.
Our mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.
HungarianEzzel együtt, a nők még mindig alulreprezentáltak az oktatás legfelső régióiban.
Nonetheless, women are still poorly represented at the highest levels of academia.
HungarianEgyütt utaztunk repülőgépen Párizsból, amikor egy bizonyos, fatális eset történt.
We were fellow passengers on an aeroplane from Paris on a certain fatal occasion.
HungarianAz aktuális dokumentum HTML-fájlba exportálható, a szintaxiskiemeléssel együtt.
You can export the current document as a HTML file, including syntax highlighting.
HungarianCsak nem akarod együtt tölteni az éjszakát egy őrülttel? - kérdezte a nő gúnyosan.
You don't want a crazy woman like me staying overnight, she said sarcastically.
HungarianDe Toshio nagyon jól tudta, hogy Darttal együtt végük, ha nyílt terepen érik őket.
But Toshio knew they'd be deadly if they ever caught him and Charlie in the open.
HungarianA Bizottság ezeken a megbeszéléseken a tagállamokkal együtt kíván részt venni.
The Commission is willing to participate in these discussions with Member States.
HungarianHozzá kell tennem, hogy a mellénk állással együtt kifizeti majd a rá eső részt is.
I should add that by 'coming on board', I mean that it will also pay its share.
HungarianM iért a mezőgazdasággal együtt kezdődött megfertőző tömegbetegségeink evolúciója?
DID THEse o^ agriculture launch the evolution of our crowd infectious diseases?
HungarianA véletlen és a szerencse együtt távozik el a jelenlétemben: elvégre anzati vagyok.
Chance and Luck, thus mated, are dismissed in my presence: I am after all Anzati.
HungarianAzóta Gilliannel együtt több csodát láttak, mint amit katalogizálni tudtak volna.
Since then he and Gillian had seen more wonders than they could ever catalog.
HungarianVanion a többi pátriárkával együtt felállt, és rögtön Sparhawkék felé pillantott.
Vanion had risen with the other Patriarchs and looked quickly up at Sparhawk.