DE

aufgestellt {verb}

volume_up
aufgestellt
Wir haben langfristige Reduktionsziele für die Mitgliedstaaten aufgestellt.
Vi har ställt upp långsiktiga reduktuionsmål för medlemsländerna.
Da ist momentan, außer dass Postulate aufgestellt werden, wenig geschehen.
Där har det för ögonblicket hänt mycket litet, förutom att man ställt upp krav.
Daher ist Ihre Hypothese so nicht richtig, wie Sie sie aufgestellt haben.
Därför stämmer inte den hypotes som ni har ställt upp.
aufgestellt

Användningsexempel för "aufgestellt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDer mehrjährige Finanzrahmen und der Jahreshaushaltsplan werden in Euro aufgestellt.
Den fleråriga finansieringsramen och den årliga budgeten skall upprättas i euro.
GermanBirma hat keine der drei Kriterien erfüllt, die die EU im April aufgestellt hatte.
Burma har inte infriat ett enda av de tre kriterier som fastställdes av EU i april.
GermanDa ist momentan, außer dass Postulate aufgestellt werden, wenig geschehen.
Där har det för ögonblicket hänt mycket litet, förutom att man ställt upp krav.
GermanDeswegen brauche ich auch keine Brandreden zu halten, um aufgestellt zu werden.
Därför behöver jag inte heller hålla några brandtal för att bli nominerad.
GermanFür flüssige Kraftstoffe werden jetzt - abgesehen vom Kerosin - Grenzwerte aufgestellt.
Man håller nu på att sätta gränsvärden för flytande bränslen förutom flygfotogen.
GermanDiese Klausel wurde vor zehn Jahren aufgestellt und in etliche Abkommen aufgenommen.
Denna klausul utformades för tio år sedan och tillämpades i särskilda avtal.
GermanZweitens können wir mit dem Haushalt, wie er heute aufgestellt wird, nicht weitermachen.
För det andra kan vi inte fortsätta att sätta samman budgeten som vi gör i dag.
GermanDie Krise besteht darin, dass unrealistische Regeln aufgestellt wurden.
Krisen består i att man har satt upp regler som inte stämmer med verkligheten.
GermanFür den Abbau der Exportsubventionen muss dringend ein Zeitplan aufgestellt werden.
Vi måste fastställa en tidsram för att snarast fasa ut dessa exportstöd.
GermanGemeinsame Ziele werden in der EU ziemlich leichtsinnig aufgestellt.
Inom EU är man synnerligen slarvig när det gäller att sätta upp gemensamma mål.
GermanErstens: die Tagesordnung wird von den Vorsitzenden der Fraktionen aufgestellt.
Den första: Föredragningslistan fastställs på ordförandekonferensen.
GermanDie Agenda der Regierungskonferenz wurde von den Mitgliedstaaten bereits aufgestellt.
Medlemsstaterna har nu fastställt dagordningen för regeringskonferensen.
GermanEbenso wurden neue Richtlinien für die zukünftige Arbeit im Kampf gegen Drogen aufgestellt.
Det gavs även nya riktlinjer för det framtida arbetet i kampen mot narkotika.
GermanIm Bericht heißt es, daß europäische Statuten für diese Bereiche aufgestellt werden müssen.
Betänkandet tar upp behovet att anpassa den europeiska stadgan till dessa sektorer.
GermanIch möchte nur sagen, daß dieses Programm 1995 für 12 Mitgliedstaaten aufgestellt wurde.
Jag skulle bara vilja säga, att detta program upprättades för tolv medlemsstater 1995.
GermanSie wurden in den Regionen aufgestellt, in denen das Konzept am weitesten fortgeschritten ist.
Grupperna har upprättats i de regioner där tillvägagångssättet är mest utvecklat.
GermanEs heißt, daß man sich darum bemüht, anstatt daß hier eine Forderung aufgestellt wird.
Detta anges som något som är eftersträvansvärt snarare än som ett krav.
GermanWichtig ist ferner, daß unter Sicherheitsaspekten klare Kriterien aufgestellt werden.
Utarbetandet av tydliga kriterier med utgångspunkt från en aning säkerhet är också viktigt.
GermanGleichzeitig sollte ein Zeitplan für die Prüfung bereits vorhandener Stoffe aufgestellt werden.
Samtidigt bör man ange en tidsplan för undersökning av redan befintliga ämnen.
GermanWir haben keine speziellen Vorgaben für Glühlampen aufgestellt, lediglich für Leuchtstofflampen.
Vi har inte ställt upp specifika återvinningsmål för lampor, enbart för lysrör.