DE

auch {adverb}

volume_up
Auch die Ignoranz der Presse - teilweise auch der seriösen Presse - bestätigt mir das.
Också pressens ignorans - delvis också den seriösa pressens - bekräftar detta.
Auch hier bin ich mit Frau Palacio und auch mit vielen anderen Kolleginnen einig.
Också här är jag ense med Palacio och också med många andra kolleger.
Das wollen auch die Fans; vor allen Dingen möchten sie auch, dass das Match endlich beginnt.
Det vill supportrarna också; framför allt vill de också att matchen skall börja.
Auch in diesem Fall gibt es Kosten und auch ein Guthaben, das keine Zinsen abwirft, usw.
Det finns kostnader även i detta fall och även en tillgång utan ränta etc.
Ich bin auch äußerst enttäuscht, nicht nur vom Rat, sondern im Grunde auch vom Kommissar.
Jag är även ytterst nöjd, inte bara med rådet utan även med kommissionären.
Wir denken dabei auch an die Selbständigkeit von Asylbewerbern und auch an eine soziale Realität.
Vi tänker då även på asylsökares självständighet och även på en social verklighet.

Användningsexempel för "auch" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDieses Rechnungslegungssystem wird natürlich auch in Zukunft eine Rolle spielen.
Detta redovisningssystem kommer naturligtvis att spela en roll även i framtiden.
GermanDiesen Grundsatz sollten wir auch in den internationalen Beziehungen beherzigen.
Låt oss lägga detta på minnet även i fråga om de internationella förbindelserna.
GermanIch möchte dem Kollegen Alvaro zu seinem Bericht auch grundsätzlich gratulieren.
Jag vill också gratulera min kollega Alexander Nuno Alvaro till hans betänkande.
GermanWirksam könnte auch eine Quotenkürzung sein, wie vom Berichterstatter angedacht.
Även minskade kvoter skulle kunna vara effektiva, vilket föredraganden tänkt på.
GermanVon daher wäre das mit den jetzigen Verträgen auch nicht in Einklang zu bringen.
Därför skulle detta inte heller kunna göras förenligt med de nuvarande fördragen.
GermanAuch die Integration sollte uns allen ein Anliegen sein, die gute Nachbarschaft.
Även integrationen bör vara en angelägenhet för oss alla, den goda grannsämjan.
GermanWarum führen wir das nicht auf einer Positivliste auf und etikettieren das auch?
Varför sätter vi inte upp dem på en positivlista och låter dem ingå i märkningen?
GermanWir haben hier ein Problem, das auch in anderen Bereichen des Haushalts auftritt.
Det är här fråga om ett problem som uppträder också på andra områden i budgeten.
GermanSie könnte sich auch erforderlich machen, um anhaltende Blockaden zu überwinden.
Den skulle även kunna visa sig nödvändig för att lösa kvarstående blockeringar.
GermanEine solche Zukunft sähe ich gern auch für andere Länder der Europäischen Union.
Det är denna framtid jag önskar även de andra länderna inom Europeiska unionen.
GermanAuf lokaler Ebene muss jedoch auch das Engagement der Bürger einbezogen werden.
Emellertid måste man på den lokala nivån även integrera medborgarnas engagemang.
GermanWir würden auch gern die Meinung von Herrn Kommissar António Vitorino dazu hören.
Jag skulle också vilja höra kommissionär António Vitorinos uppfattning i frågan.
GermanGrundsätzlich wurde ich zu einem guten Samariter erzogen, und das bin ich auch.
I grund och botten, jag blev uppfostrad att vara en god samarit, och det är jag.
GermanDie Erde drehte sich, wie auch das Besetzungsunskarussell in unserem Management.
Snabbspola två år framåt till 2007. ~~~ Jorden roterade ... och ledningen likaså.
GermanDie Kommission handelt bereits in diesem Sinne und wird dies auch weiterhin tun.
Kommissionen agerar redan inom det området och kommer att fortsätta att göra det.
GermanDoch auch andere Mitglieder der internationalen Gemeinschaft haben beigetragen.
Det finns även andra medlemmar i det internationella samfundet som har bidragit.
GermanEin solches System würde auch einer Angleichung der Asylverfahren entgegenwirken.
Ett sådant system skulle också motverka en harmonisering av flyktingmottagandet.
GermanDie Personalauswahl ist deshalb so wichtig, weil es auch um Objektivierung geht.
Personalurvalet är viktigt eftersom det även handlar om att göra det objektivt.
GermanDiese darf sich auch nicht ausschließlich auf neue Gesetzesvorhaben beschränken.
Denna får inte heller uteslutande inskränka sig till nya lagstiftningsåtgärder.
GermanAnsonsten haben wir auch ein Stück unserer eigenen Daseinsberechtigung verloren.
Om vi inte lyckas med det, har vi förlorat en del av vårt existensberättigande.