"Anwendung" - Svensk översättning

DE

"Anwendung" på svenska

DE

Anwendung {femininum}

volume_up
Einfach durch internationalen Druck, dessen letztes Mittel die Anwendung von Gewalt ist.
De har gjorts med hjälp av internationella påtryckningar, vars sista utväg är användande av våld.
Diese Ergänzungen sind aus zwei Gründen notwendig: Erstens muß deutlich gemacht werden, daß das Kriterium der Gewalt nicht allein mit der Anwendung körperlicher Gewalt definiert werden darf.
Dessa kompletteringar är nödvändiga av två skäl: För det första måste det göras klart att våldskriteriet inte enbart får definieras som användande av fysiskt våld.
Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit
Protokoll om tillämpning av subsidiaritets - och proportionalitetsprinciperna
Die Anwendung extraterritorialer Jurisdiktion bringt auch praktische Probleme mit sich.
Tillämpning av extraterritoriell jurisdiktion leder också till flera praktiska problem.
Die Rechtsvorschriften und ihre Anwendung müssen hinreichend vorhersehbar sein.
Reglerna och deras tillämpning måste vara tillräckligt förutsebara.
Anwendung
Die strikte Anwendung der geltenden Regeln und Kontrollen ist sicherzustellen.
En strikt användning av de gällande reglerna och kontrollerna måste säkerställas.
Diese Funktion schließt Duplikate im Ausgabebereich nach Anwendung des Filters aus.
Denna funktion utesluter duplikat i utdataområdet efter användning av filtret.
Der Rat will nur über die Anwendung der Demokratieklausel beschließen.
Rådet vill ensamt fatta beslut om användning av demokratiklausulen.
Anwendung (även: Sitte)
Augenmerk ist auf den Erfahrungsaustausch und die Anwendung der besten Praxis zu legen.
Vikt bör läggas vid utbyte av erfarenheter och bruk av de bästa metoderna.
die Anwendung von Isotopen, insbesondere stabiler Isotopen,
bruk av isotoper, i synnerhet stabila isotoper,
Meine Fraktion verurteilt jegliche Anwendung von militärischer Gewalt als Mittel der Politik.
Min grupp fördömer allt bruk av militärt våld som politiskt medel.

Användningsexempel för "Anwendung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie rückwirkende Anwendung auf bestehende Verträge können wir nicht akzeptieren.
Vi kan inte godta att retroaktiv lagstiftning tillämpas på redan befintliga avtal.
GermanDie bestehenden Rechtsvorschriften müssen nur unverzüglich zur Anwendung kommen.
Det är absolut nödvändigt att vi äntligen tillämpar den befintliga lagstiftningen.
GermanDie strikte Anwendung der geltenden Regeln und Kontrollen ist sicherzustellen.
En strikt användning av de gällande reglerna och kontrollerna måste säkerställas.
GermanDiese Funktion schließt Duplikate im Ausgabebereich nach Anwendung des Filters aus.
Den här funktionen utesluter dubbletter i utmatningsområdet efter en filtrering.
GermanWarum sollten sie jetzt, wenn wir andere Maßnahmen festlegen, Anwendung finden?
Varför skulle de, om vi fastställer annorlunda åtgärder, användas denna gång?
GermanDiese Funktion schließt Duplikate im Ausgabebereich nach Anwendung des Filters aus.
Denna funktion utesluter duplikat i utdataområdet efter användning av filtret.
GermanDas ist eine erste wirklich bedeutende Anwendung von Artikel 94 des Vertrags.
Det är en första verkligt betydelsefull tillämpning av artikel 94 i fördraget.
GermanZweitens, wir sind gegen die partielle Anwendung von Aspekten der Verfassung.
För det andra är vi emot att delvis tillämpa vissa aspekter av konstitutionen.
GermanDer Bericht Hendrick wird in begrenztem Maße auch auf Dänemark Anwendung finden.
Hendricks betänkande kommer i begränsad omfattning att tillämpas i Danmark.
GermanEin dritter Punkt ist die Anwendung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten.
En tredje fråga är den om tillämpningen av lagstiftningen i medlemsstaterna.
GermanDas Problem der Anwendung der sogenannten " PasserelleVorschrift " ist umstritten.
Frågan om tillämpningen av den så kallade " passerellen " är kontroversiell.
GermanEs gibt allerdings weiterhin einzelne Fälle von mangelhafter Anwendung der Richtlinien.
Samtidigt händer det fortfarande att direktiven tillämpas på ett felaktigt sätt.
GermanMeiner Meinung nach muß auf jeden Fall das Verursacherprinzip Anwendung finden.
För min del bör man tillämpa principen att den som förorenar skall betala.
GermanFür in der Union nicht genehmigte GVO muss die Nulltoleranz zur Anwendung kommen.
När det gäller i unionen otillåtna genmodifierade organismer skall nolltolerans gälla.
GermanWir brauchen Flexibilität bei der Anwendung der Regeln über staatliche Beihilfen.
Vi måste vara flexibla i tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd.
GermanIhre Anwendung muß jedoch begrenzt, gemäßigt und demokratisch kontrolliert sein.
Men det måste ändå vara begränsat och behärskat och äga rum under demokratisk kontroll.
GermanDieses internationale Abkommen verbietet eine willkürliche Anwendung der Todesstrafe.
Det internationella fördraget förbjuder ett godtyckligt tillämpande av dödsstraff.
GermanDie Artikel 10, 11 und 14 finden auf den Kanzler des Gerichts entsprechende Anwendung.
Artiklarna 10, 11 och 14 skall också tillämpas på tribunalens justitiesekreterare.
GermanDie Anwendung wird auf alle anderen Fahrgastschiffe im Inlandsverkehr ausgedehnt.
Tillämpningen utvidgas till att omfatta alla andra passagerarfartyg på inhemska rutter.
GermanIhre Anwendung vor Ort scheint oft nicht klar geregelt und unverhältnismäßig zu sein.
Tillämpningen av dessa på platsen förefaller ofta vara diffus och oproportionerlig.