"Amtshilfe" - Svensk översättning

DE

"Amtshilfe" på svenska

DE

Amtshilfe {femininum}

volume_up

Användningsexempel för "Amtshilfe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanZudem wird auch ein Übereinkommen über gegenseitige Amtshilfe im Justizbereich erörtert.
Dessutom diskuteras för närvarande en konvention om ömsesidigt juridiskt bistånd.
GermanDrittens: Die Kosten für die Amtshilfe sollten im Einvernehmen zwischen den Mitgliedstaaten geregelt werden.
För det tredje bör kostnaderna för myndigheternas ingripande regleras i sämja mellan medlemsstaterna.
GermanDer Bericht spricht sich dagegen aus, Bestimmungen zur Geldwäsche und Amtshilfe in den Vorschlag einfließen zu lassen.
I sitt betänkande motsätter sig Schmid att bestämmelserna om penningtvätt och inbördes bistånd ingår i förslaget.
GermanDas vorgeschlagene Verfahren der gegenseitigen Amtshilfe, auf das das Parlament positiv reagiert hat, stellt eine wichtige Initiative dar.
Det föreslagna förfarandet för ömsesidigt administrativt bistånd, som parlamentet har gett sitt stöd, är ett betydelsefullt initiativ.
GermanDie erhaltenen Beihilfen, die als Schwelle für die Überprüfung herangezogen werden, sollen hinaufgesetzt werden, und die Amtshilfe muss vereinfacht werden.
Det erhållna stödet, som åberopats som tröskelvärde för granskningen, bör ökas, och det ömsesidiga biståndet mellan myndigheterna måste förenklas.
GermanEine Reihe von Experten vergleicht nun die Rechtssysteme der fünfzehn Mitgliedstaaten in Bereichen wie Beweiserhebung, gegenseitige Amtshilfe und Beweiszulassung.
Ett antal experter jämför nu de rättsliga systemen i de femton medlemsstaterna på områden som bevisning, ömsesidig hjälp och tillåtliga bevis.
GermanEs geht dabei um die Amtshilfe zwischen Behörden der Mitgliedstaaten und um ihre Zusammenarbeit mit der Kommission im gemeinschaftsrechtlichen Bereich.
Här handlar det om hjälp i tjänsteutövningen mellan medlemsstaternas myndigheter och om deras samarbete med kommissionen på det gemenskapsrättsliga området.
GermanDiese Forderung beinhaltet, wie Sie wissen, daß die Straftat auch in dem Land strafbar sein muß, an welches ein Amtshilfeersuchen gestellt wird, damit Amtshilfe geleistet werden kann.
Detta krav innebär, som ni vet, att brottet också måste vara straffbart i det land till vilket en biståndsbegäran ställs, för att bistånd skall ges.
GermanNicht nur bei der Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung, sondern auch bei anderen wesentlichen Interessen des Mitgliedstaates will der Rat die Amtshilfe ausklammern.
Inte endast vid försämring av den allmänna ordningen utan också vid andra väsentliga intressen hos medlemsstaterna vill rådet undanta hjälpen mellan myndigheterna.
GermanDer Verordnungsvorschlag zur Regelung der gegenseitigen Amtshilfe im Zoll- und Agrarbereich hat bereits einen langen und mühseligen Weg hinter sich.
Förordningsförslaget för regleringen av det ömsesidiga biståndet mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter inom tull- och jordbruksområdet har redan en lång och besvärlig väg bakom sig.