"aktuell" - Svensk översättning

DE

"aktuell" på svenska

SV
SV
SV

"aktuell" på tyska

DE

aktuell {adverb}

volume_up
SV

aktuell {adjektiv}

volume_up
aktuell
Därför är frågan som ställts till kommissionen synnerligen aktuell.
Die an die Kommission gerichtete Frage ist daher äußerst aktuell.
Det visningsläge som används för närvarande i Google Mail har noteringen "aktuell vy".
Der aktuell von Google Mail verwendete Kompaktheitsgrad wird mit "aktuelle Ansicht" ergänzt.
Kan han bekräfta för parlamentet att denna nu inte längre är aktuell?
Kann er dem Hohen Haus bestätigen, dass das nicht mehr aktuell ist?
Ofta krävs medborgarskap i det aktuella landet för att få anställning.
Oftmals wird für eine Anstellung die jeweilige Staatsangehörigkeit verlangt.
I det här fältet kan Du ange en förkortning för det aktuella textblocket.
Dieses Feld dient zur Aufnahme eines Kürzels für den jeweiligen Textbaustein.
Jag tror att det skulle göra de aktuella budgetöverläggningarna mer avspända.
Ich denke, das würde dann auch zur Entspannung der jeweiligen Haushaltsberatungen beitragen.

Användningsexempel för "aktuell" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanKlicken Sie auf dieses Symbol, wird der aktuell selektierte Datensatz gelöscht.
Om Du klickar på den här ikonen raderas den för tillfället markerade dataposten.
GermanIn Schottland ist dieses Thema trotz unserer nördlichen Lage brisant und aktuell.
I Skottland är detta en allvarlig och angelägen fråga trots vår nordliga latitud.
GermanUmwelt- und Arbeitsmarktfragen sind beispielsweise auf allen Ebenen aktuell.
Till exempel miljöfrågor och arbetsmarknadsfrågor är ju aktuella på alla nivåer.
GermanAber wir werden nachprüfen, ob die Information, die ich erhalten habe, aktuell ist.
Men vi kommer att förvissa oss om att den information jag har fått är aktuell.
GermanEr kann Ihnen immer die Sicht auf Ihre Daten bieten, die Sie aktuell benötigen.
Den ger dig alltid tillgång till den datavy som du behöver för tillfället.
GermanLeider ist diese gefährliche Einstellung nach wie vor aktuell, wie man sieht.
Tyvärr måste vi konstatera att denna farliga inställning fortfarande är livskraftig.
GermanIn diesem Feld der Statusleiste sehen Sie die aktuell verwendete Seitenvorlage.
I det här fältet på statuslisten ser du vilken sidformatmall som används.
GermanDer Änderungsantrag ist immer noch aktuell, da er nochmals eingebracht wurde.
Ändringsförslaget står fortfarande på dagordningen, eftersom det åter har lagts fram.
GermanDie Markierfelder sind daher nur verfügbar, wenn aktuell ein Textdokument geöffnet ist.
Kryssrutorna är därför bara tillgängliga om det finns ett öppnat textdokument.
GermanAktuell ausgewählte Zeichen werden unterhalb der Schaltflächen vergrößert dargestellt.
Det för tillfället markerade tecknet visas i förstorad form under kommandoknapparna.
GermanHier sind die Ereignisse mit den aktuell zugewiesenen Makros aufgeführt.
Här listas händelserna tillsammans med de aktuella tilldelade makrokommandona.
GermanEr ist außerdem aktuell, da eine Neuorganisierung der Entwicklungspolitik bevorsteht.
Det är dessutom aktuellt, eftersom utvecklingspolitiken står inför en omorganisering.
GermanDenn die Bürger der Europäischen Union sind durch keinen Flüchtlingsstrom aktuell bedroht.
För medborgarna i Europeiska unionen hotas för tillfället av någon flyktingström.
GermanDas aktuell sichtbare Dokumentfenster wird durch einen Punkt vor dem Titel gekennzeichnet.
Det dokumentfönster som för närvarande visas markeras med en punkt framför namnet.
GermanHilfeindex und Volltextsuche beziehen sich immer auf die aktuell gewählte Applikation.
Hjälpindex och textsökning gäller alltid det program som har valts senast.
GermanMöchten Sie das aktuell im Vorschaubereich dargestellte Bild löschen, klicken Sie hier.
Klicka här om du vill radera den aktuella bilden som visas i förhandsvisningsområdet.
GermanHier wird für das aktuell ausgewählte Objekt die zugehörige Absatzvorlage angezeigt.
Här visas vilken styckeformatmall som gäller för det markerade objektet.
GermanDie aktuell geltende Option ist im Untermenü durch einen Punkt markiert.
Alternativet som gäller i det aktuella fallet är markerat med en punkt i undermenyn.
GermanSie hat bestätigt, dass der 1997 vorgelegte Kommissionsvorschlag aktuell ist wie eh und je.
Den bekräftar att kommissionens förslag från 1997 fortfarande är lika aktuellt.
GermanEs handelt sich zum einen um die Frage der Entlastung, die gerade sehr aktuell ist.
Dels handlar det om frågan om ansvarsfrihet, som just nu är högaktuell.