"Absatz" - Svensk översättning

DE

"Absatz" på svenska

DE

Absatz {maskulinum}

volume_up
Absatz (även: Abschnitt)
Absatz 1 beschreibt, was Entdeckungen sind, und Absatz 2 beschreibt, was Erfindungen sind.
Avsnitt 1 beskriver vad som menas med upptäckter, och avsnitt 2 beskriver vad som menas med uppfinningar.
In Absatz ' E.07? werden zwei neue Terminals auf den Kanarischen Inseln genannt.
I avsnitt? E.07? innefattas två nya terminaler på Kanarieöarna.
Zu Artikel 6 Absatz 4 möchte ich auf einen Änderungsantrag besonders hinweisen.
Beträffande artikel 6, avsnitt 4 vill jag hänvisa speciellt till ett ändringsförslag.
Deshalb sollten wir die Erwägungen J und K aus Absatz 12 des Entschließungsantrags streichen.
Vi måste av de anledningarna stryka J och K från paragraf 12 i förslaget till resolution.
Zu dieser Frage liegen mir sechs Entschliessungsanträge nach Artikel 40 Absatz 5 der Geschäftsordnung vor.
Angående denna fråga har jag tagit emot sex resolutionsförslag enligt artikel 40, paragraf 5 i arbetsordningen.
Zu dieser Frage liegen mir gemäß Artikel 37 Absatz 2 der Geschäftsordnung sieben Entschließungsanträge vor.
Angående denna fråga har jag fått in sju resolutionsförslag i enlighet med artikel 37, paragraf 2 i arbetsordningen.
Absatz
Absatz
Im Mai 1992 wurde der Entwurf für eine Richtlinie über den Absatz von Finanzdienstleistungen eingereicht.
I maj 1992 lades förslaget till direktiv om försäljning av finansiella tjänster fram.
Sie müsste vom Absatz ihrer Erzeugnisse leben können.
Det bör fungera genom försäljningen av det som produceras.
Da für die Sammelzielvorgaben nunmehr der Absatz zugrunde gelegt wird, sind diese Übergangsregelungen nicht mehr erforderlich.
Eftersom insamlingsmålen nu baseras på försäljning är det inte längre nödvändigt att tillhandahålla denna möjlighet med övergångsbestämmelser.
Absatz (även: Brocken, Stück, Teil)
Aktuellen Absatz oder markierte Absätze einen Absatz hochschieben.
Flytta aktuellt stycke eller markerade stycken ett stycke uppåt.
Der aktuelle Absatz (oder jeder ausgewählte Absatz) wird um einen Absatz nach oben verschoben.
Det aktuella stycket (eller alla markerade stycken) flyttas ett stycke uppåt.
Der aktuelle Absatz (oder jeder ausgewählte Absatz) wird um einen Absatz nach unten verschoben.
Det aktuella stycket (eller alla markerade stycken) flyttas ett stycke nedåt.

Användningsexempel för "Absatz" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIn diesem Register können Sie Silbentrennung und Umbruch für den Absatz steuern.
Under den här fliken kan du bestämma hur avstavning och styckebrytning ska göras.
GermanDiese Umbrüche erzwingen eine neue Zeile, ohne einen neuen Absatz zu beginnen.
Dessa brytningar anger ett tvingande radbyte utan att ett nytt stycke påbörjas.
GermanDie in Absatz 1 vorgesehenen Garantien gelten sinngemäß für das geistige Eigentum.
Garantierna i punkt 1 skall på lämpligt sätt tillämpas på immateriell egendom.
GermanAbsatz 2 zufolge können die Mitgliedstaaten Münzen unter zwei Bedingungen prägen.
I punkt 2 specificeras det att medlemsstaterna får ge ut mynt på två villkor.
German   Abweichend von Absatz 1 beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit, wenn er
    Rådet skall med avvikelse från punkt 1 besluta med kvalificerad majoritet
GermanNach Artikel III-185 Absatz 4 der Verfassung wird die Europäische Zentralbank gehört
Enligt artikel III-185.4 i konstitutionen skall Europeiska centralbanken höras
GermanEin eingefügtes Zeichenobjekt ist in einem Textdokument am aktuellen Absatz verankert.
Ett inklistrat ritobjekt är förankrat i det aktuella stycket i ett textdokument.
GermanSo beantrage ich nach Artikel 60 Absatz 2 die Rücküberweisung an den Ausschuß.
Följaktligen begär jag enligt artikel 60.2 om återförvisning till utskottet.
GermanZu Artikel 6 Absatz 4 möchte ich auf einen Änderungsantrag besonders hinweisen.
Beträffande artikel 6, avsnitt 4 vill jag hänvisa speciellt till ett ändringsförslag.
GermanIhre Absatz- und Zeichenvorlagen stehen Ihnen im neuen Dokument zur Verfügung.
Dina stycke - och teckenformatmallar är tillgängliga i det nya dokumentet.
GermanDaher schlage ich vor, die Kandidaten gemäß Artikel 13 Absatz 1 durch Zuruf zu wählen.
Jag föreslår därför att de väljs med acklamation, i enlighet med artikel 13.1.
GermanEine Anmerkung möchte ich zu Absatz 8 des Berichts von Herrn Wijsenbeek anbringen.
Jag skulle vilja sätta en enstaka randanmärkning vid punkt 8 i Wijsenbeeks betänkande.
GermanDie in Artikel III-184 Absatz 2 der Verfassung genannten Referenzwerte sind:
De referensvärden som avses i artikel III-184.2 i konstitutionen skall vara
GermanMit diesem Befehl wird das ausgewählte Objekt am aktuellen Absatz verankert.
Med det här kommandot förankrar du ett markerat objekt vid aktuellt stycke.
GermanNatürlich beziehe ich mich auf den neuen Absatz 1 von Artikel 33 der Verordnung.
Jag syftar naturligtvis på den nya punkt 1 i artikel 33 i förordningen.
GermanAbsatz 1 müsste gemäß der Einigung zwischen den Fraktionen wie folgt lauten:
Punkt 1 bör lyda som följer enligt villkoren i avtalet mellan de politiska grupperna:
German   Die in Absatz 2 vorgesehene Regelung umfasst die Gewährung einer Erzeugerbeihilfe.
    Systemet som avses i punkt 2 skall inkludera beviljandet av stöd till produktion.
GermanTrifft die Bedingung zu, so wird der Absatz versteckt und nicht mit ausgedruckt.
Om villkoret uppfylls, döljs stycket och finns inte med på utskriften.
GermanTrifft die Bedingung nicht zu, wird der Absatz nicht versteckt und ausgedruckt.
Ifall villkoret inte uppfylls, döljs stycket inte och skrivs alltså ut.
GermanDiese Eigenschaft wird als direkte Formatierung am ersten Absatz dieser Seite festgelegt.
Egenskapen definieras som direkt formatering vid första stycket på den här sidan.