"zkoušky" - Engelsk översättning

CS

"zkoušky" på engelska

volume_up
zkoušky {fem. plur.}

CS zkoušky
volume_up
{femininum pluralis}

zkoušky (även: přelíčení, strasti)
volume_up
trials {plur.}
A jak jdete nahoru, jsou tyto zkoušky lepší, takže je v nich méně chyb.
And as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
A zatím opakovaně a důsledně vídáme lidi dělat zkoušky s placebem.
And yet, repeatedly, you consistently see people doing trials still against placebo.
Velké zkoušky jsou blíže ke správné odpovědi.
The big trials are closer to the true answer.
zkoušky
volume_up
exams {plur.}
Vyučování, domácí úkoly a zkoušky mohou být stresující, ale Outlook.com
Classes, homework, and exams can be stressful, but Outlook.com
A když jste ve škole, jsou vám nuceny další věci, zkoušky, znalosti, systémy, rozvrhy.
When you get to school, things are pushed at you: knowledge, exams, systems, timetables.
When are the exams held?
zkoušky (även: zkoumání)
Kritika rovněž patří pochybnému zrychlenému postupu použitému s cílem uvést na trh očkovací látky proti chřipce typu H1N1, aniž byly provedeny dostatečné testy a zkoušky.
At the same time, the suspect fast-track procedure used to introduce vaccines against H1N1 to the market, without sufficient tests and examinations, also raises criticism.
zkoušky
Během jedné taneční zkoušky upadla na ruku a poranila si zápěstí.
And during the course of one of her dance rehearsals, she fell on her outstretched arm and sprained her wrist.

Användningsexempel för "zkoušky" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechProtože pokud již znáte výsledek vaší zkoušky, neměli by jste žádnou dělat.
Because if you already know the answer to your trial, you shouldn't be doing one.
CzechVyrovnávací opatření může být ve formě adaptačního období  nebo zkoušky způsobilosti .
The compensatory measure may take the form of an adaptation period  or an aptitude test .
CzechA nakonec jsem složil zkoušky v bazénu YMCA na konci zimy v Buffalu, ve státě New York.
And I actually got certified in a pool at a YMCA in the dead of winter in Buffalo, New York.
CzechÚspěšné absolvování předběžné zkoušky je předpokladem pro pokračování zkoušek.
Passing the pre-test is a prerequisite for further testing.
CzechNesmíme v tomto ohledu zapomenout na jaderné zkoušky prováděné pod vodou.
We must not forget underwater nuclear testing in this respect.
CzechAvšak obecně nemám žádné pochybnosti, že EU vyjde ze zkoušky globalizace jako vítěz.
Still, all in all, I have no doubt that the EU will pass the test of globalisation with flying colours.
CzechTyto zkoušky jsou nabízeny pouze pro „zařízení pro automatické rozpoznávání padělků“.
These tests are offered only for “auto-detection devices”.
CzechVýsledky zkoušky se zveřejňují na internetových stránkách do jednoho měsíce od provedení zkoušky.
Test results are published on this website within one month of the completion of the test.
CzechVeškeré zkoušky se provádějí podle stejných postupů a za účasti výrobce.
All tests follow the same procedures and are carried out together with the machine’s manufacturers.
CzechŘekněme si to otevřeně - výsledek této zkoušky je relativně dobrý.
Let us say this frankly - the examination result is partially good.
CzechJe součástí širší zkoušky transformace Ukrajiny a jejího partnerství s Evropskou unií.
It is part of a broader test of the transformation of Ukraine and its partnership with the European Union.
CzechMusíme provést zkoušky, abychom situaci zvládli řádně.
We need to put tests in place in order to handle this situation properly.
CzechA každý si myslí, že jsou obeznámeni s myšlenkou zkoušky.
And everybody thinks they're very familiar with the idea of a trial.
CzechTypy zařízení, které u zkoušky neobstály, se nezveřejní1.
Types of device which fail to pass the test will not be published 1.
CzechNajednou jsem udělal národní zkoušky a objevil jsem se na krásné střední škole v Keni.
And all of a sudden I passed the national examination, found myself in a very beautiful high school in Kenya.
CzechNásledné laboratorní zkoušky potvrdily, že kalafuna v eurobankovkách není.
Subsequent laboratory tests confirmed that there is no indication that colophony is present in euro banknotes.
Czech(viz výsledky zkoušky zařízení pro ověřování pravosti bankovek).
(see test results of banknote authentication devices)
CzechJe zde také úvěrová krize, hopsodářská krize, klimatická krize - tři zkoušky skutečného vůdcovství.
There is the credit crunch, the economic crisis, the climate crisis - three tests of genuine leadership.
CzechPřesto musí výrobci často platit za zkoušky a za právo označit své výrobky národními značkami.
Despite this, producers often have to pay for tests and for the right to label their products with national marks.
CzechZkoušky jsou prováděny za použití konkrétního souboru pravých a padělaných eurobankovek, který je popsán níže.
The tests are conducted using collections of genuine and counterfeit euro banknotes as set out below.