"zjistit" - Engelsk översättning

CS

"zjistit" på engelska

CS zjistit
volume_up
{verb}

zjistit (även: nacházet, nalézat, nalézt, objevit)
Chcete-li zjistit, zda systém Windows rozpoznal zařízení, postupujte následovně:
Follow these steps to find out if Windows recognizes your device:
Pokud chcete zjistit, zda pracujete v režimu offline, postupujte takto:
To find out if you're working offline, do the following.
Zde můžete zjistit, jakou verzi aplikace Internet Explorer používáte.
Find out which version of Internet Explorer you're using
zjistit (även: detekovat, objevit, odhalit)
Počítače v síti, která je přiřazena k tomuto umístění, nemůže systém Windows zjistit.
Windows cannot detect a computer on a network assigned to the "Public place" location.
Přidáním doplňkového kódu umožníte službě Google Analytics zjistit a zaznamenat vaše údaje o transakci.
By adding additional code, you'll allow Google Analytics to detect and record your transaction information.
Před zahájením vysílání datových proudů médií pomocí funkce Přehrát v zařízení musí počítač zjistit vhodná zařízení v síti.
Your computer needs to detect suitable playback devices on your network before you can use Play To to stream media.
zjistit (även: zjišťovat)
Za druhé, je velmi důležité zjistit, zda se jedná o chyby, o nedostatky, nebo o zločin.
Secondly, it is very important to ascertain if we are dealing with mistakes, if we are dealing with improprieties, or if we are dealing with crimes.
Je proto nutné zjistit jejich nezávislost a neustále ji udržovat.
Their independence needs, therefore, to be ascertained and maintained at all times.
Namísto toho musíme vždy zjistit, jaká práva daný občan má, a stejně tak zjistit, jaká práva porušil.
Instead, in each and every case, we must ascertain what rights a citizen has, just as in each and every case it is ascertained what rights he has violated.
zjistit (även: zjišťovat)
Chcete-li zjistit, zda systém Windows rozpoznal zařízení, postupujte následovně:
Follow these steps to find out if Windows recognizes your device:
Pokud chcete zjistit, zda pracujete v režimu offline, postupujte takto:
To find out if you're working offline, do the following.
Chcete-li zjistit, jak, otevřete webový prohlížeč a pokuste se přejít na web.
To find out, open your web browser and try accessing a website.
zjistit (även: odvodit, vylákat)
zjistit
volume_up
to intel {vb} [USA] [vard.]
A Nike ví, jak zjistit vaši rychlost a vzdálenost pouze z tohoto senzoru.
And Nike knows how to get your pace and distance from just that sensor.
To je jádro problému: musíme zjistit, jak můžeme v této věci dojít k dohodě.
That is the core of the problem: we have to see how we can get an agreement on this.
Musíme zjistit, zda můžeme skutečně začít bojovat proti chudobě.
We have to see if we can get real take-off on fighting poverty.

Användningsexempel för "zjistit" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechTakže v naší skupině se snažíme zpětným postupem zjistit, jak člověk řídí pohyb.
So in my group, what we try to do is reverse engineer how humans control movement.
CzechPomocí dynamických definic lze zjistit, zda je podezřelý program škodlivý, či ne.
Dynamic signature is a way to check whether a suspicious program is bad or not.
CzechÚčelem bylo zjistit, jaké by měly být priority politiky soudržnosti po roce 2013.
The purpose was to know what the cohesion policy priorities should be after 2013.
CzechChcete-li zjistit dostupné příkazy, zadejte otazník (?) a stiskněte klávesu ENTER.
To see which commands are available, type a question mark (?) and then press ENTER.
CzechZ toho by bylo možné zjistit, jestli je zachována přiměřená míra obchodování.
It could therefore be established whether an adequate flow of trade is maintained.
CzechDalší informace naleznete v tématu Jak zjistit, že počítač má potíže s pamětí?
For more information, see How do I know if my computer has a memory problem?
CzechV souvislosti s tím je rovněž třeba zjistit, jaký je současný stav bezpečnosti.
In this connection it is also relevant to ask how things stand with regard to safety.
Czech(smích) Číslici jednu po druhé a já zkusím zjistit, kterou číslici jste mi neřekli.
(Laughter) One digit at a time, I shall try and determine the digit you've left out.
CzechTo je právě ten úkol, kterého se Einstein zhostil -- zjistit, jak gravitace funguje.
And that is a task to which Einstein set himself -- to figure out how gravity works.
CzechNejprve je třeba zjistit, ve kterých oblastech potřebujeme v EU změnit právní situaci.
The first is to look at where we need to change the legal situation in the EU.
CzechJe třeba zjistit, co budeme s partnerem, jakým je Indie, nakonec schopni dojednat.
We need to see what will ultimately be possible with a partner like India.
CzechPouze některé členské státy dokázaly zjistit úplné náklady na azylové řízení.
Only a few Member States could identify the full cost of asylum procedures.
CzechTo je asi tak bizardní, jak zjistit, že na Anktartidě je tepleji než v tropech.
That's as bizarre as finding that the Antarctic on the Earth is hotter than the tropics.
CzechTakže, abychom změřili rychlost zvuku, potřebujeme pouze zjistit frekvenci.
So, in order to measure the speed of sound, all I've got to do is know its frequency.
CzechPolitici a ekonomové se snaží podrobit tuto situaci analýze a zjistit příčiny.
Politicians and economists are trying to analyse this situation and identify the causes.
CzechChcete-li na webu otevřít navrhované weby, klikněte na možnost Zjistit další zajímavé weby.
To open Suggested Sites in a webpage, click Discover other sites you might like.
CzechBěhem několika příštích měsíců budeme muset zjistit, zda je ještě možné vše dát do pořádku.
Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
CzechPokud je tento enzym použit, musí mít spotřebitelé možnost zjistit jeho přítomnost.
If this enzyme is used, consumers must be able to identify its presence.
CzechKaždý lékárník může nyní pomocí čtečky zjistit, zda je výrobek padělaný nebo pravý.
Every pharmacist can identify using a scanner whether a product is falsified or genuine.
CzechTento nástroj dokáže automaticky zjistit a opravit některé problémy s aplikacemi.
This tool can automatically identify and fix some problems with apps.