"zamýšlet" - Engelsk översättning

CS

"zamýšlet" på engelska

CS zamýšlet
volume_up
{verb}

zamýšlet (även: myslet, myslet si, myslit, mínit)
Stačí se například zamyslet nad tím, kolik různých ingrediencí obsahuje salám.
One only has to think, for example, of the very many ingredients salami has.
Měli bychom se možná zamyslet, zda by se neměly peníze nasměrovat také touto cestou.
Perhaps we should think about steering the money in this direction as well.
Je skutečně načase zamyslet se nad tím, čeho jsme za posledních 100 let dosáhli.
It really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
(SK) Než přejdu k samotnému textu navrhované směrnice o ochraně půdy, je třeba se zamyslet nad tím, zda jsou právní předpisy EU v této oblasti opravdu nutné.
(SK) Before looking at the actual wording of the proposed framework directive on soil protection, we should consider whether EU legislation in this area is actually needed.
S bezplatným motivem inspirovaným hrou Angry Birds určeným pro systém Windows se můžete zamyslet nad tím, proč jsou vlastně tak rozzlobení.
Contemplate their mood at length with our free Angry Birds theme for Windows.
zamýšlet (även: myslet, myslit, mínit, vyjadřovat)
Zkuste se soustředit na sebe a zamyslet se, co si nesete v sobě.
I mean, look inside yourself and figure out what is inside you.
V toto pozdní hodinu si nemohu pomoci, musím se zamýšlet nad tím, co obstavení znamená.
Here at this time of the night, I cannot help but think about what attachment means.
To znamená, že bychom se měli postupně zamýšlet nad tím, které agentury můžeme uzavřít.
This means that we should gradually move to thinking about which agencies we can close down.
zamýšlet (även: hodlat, mínit, mít v úmyslu)
Zahájení nového cyklu řízení nám dává možnost zamyslet se nad cestou, kterou se hodláme vydat.
The launching of a new governance cycle gives us the opportunity to reflect on the path we intend to follow.
Je také nutné se nad rozpočtem zamyslet v souvislosti s tím, jak zamýšlíme uskutečňovat strategii EU 2020.
Reflection on the budget is also essential, and on how we intend to realise the EU 2020 strategy.

Användningsexempel för "zamýšlet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechMusíme se zamyslet nad tím, jak co nejlépe využít zdroje, jež máme k dispozici.
We must consider how we can make the best possible use of the resources we have.
CzechProto se sami musíme nad postupem udělování absolutoria velice důkladně zamyslet.
Therefore, we must consider the discharge procedure itself very thoroughly.
CzechJe nezbytné důkladně se zamyslet nad vypracováním budoucích energetických politik.
Careful thought on the development of future energy policies is essential.
CzechMusíme se vážně zamyslet nad druhem tlaků, jimž jsou společnosti vystaveny.
We have to take a serious look at the kind of pressures companies are under.
CzechDle mého názoru je nejvyšší čas se zamyslet nad bezpečnostními opatřeními.
In my opinion, it is therefore high time that we thought about security provisions.
CzechMusíme se proto možná nad humanitární pomocí zamyslet a ulehčit svému svědomí.
We need to ask questions about humanitarian aid to ease our consciences.
CzechJe proto naléhavě nutné se vážně zamyslet nad budoucností důchodových systémů.
It is therefore urgent to give thought to the future of pension systems.
CzechTurínská tragédie ukázala i na jinou otázku, nad kterou by se měla tato Sněmovna zamyslet.
The tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
CzechMožná bychom se měli vážně zamyslet nad minimálními částkami na projekty.
Perhaps we should even seriously consider setting a minimum project amount.
CzechPřinutilo mě to zamyslet se nad tím, jako tu někdy hlasujeme. Jednoduše zvedneme ruku.
I was struck by the thought of how we sometimes vote here, by numbly raising our hands.
CzechProto se musíme zvláště zamyslet nad tím, jak můžeme pokročit na cílené cestě.
We need, therefore, to give specific thought to how we can move forwards in a targeted way.
CzechTak se na jednotlivé části pojďme podívat a zkusit se zamyslet nad tím, jak se dobrat nuly.
So, let's look at each one of these and see how we can get this down to zero.
CzechNěkdy má cenu zamyslet se nad tím, zda může být člověk skutečně nelegální.
It is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
CzechJe tedy nutné zamyslet se nad tím, zda si tito lidé nezaslouží naši větší pozornost.
We must therefore look at whether we need to pay more attention to people with disabilities.
CzechTaké by stálo za to zamyslet se nad důvody, které za těmito nebezpečnými událostmi stojí.
It is also worth giving some thought to the reasons behind these dangerous occurrences.
CzechKdyž se posmívá francouzskému socialismu, měli byste se zamyslet nad tím, čemu se posmívá.
When he gibes at French socialism, just consider the target of his gibes.
CzechMusíme se zamyslet nad důvody, proč mladí lidé nemají motivaci stát se zdravotníky.
We need to reflect on the reasons why young people are not motivated to become health workers.
CzechKdyž se budeme zamýšlet na uplynulými padesáti lety, je důležité, abychom hleděli do budoucnosti.
In taking stock of the past 50 years, it is important that we look to the future.
CzechZde bychom se měli opět zamyslet, zda je zapotřebí velkého rozvoje.
Here we should once again be thinking about whether major developments are necessary.
CzechJe proto nutné zamyslet se nad tím, jak zlepšit výsledky činnosti fondu.
Thought must therefore be given as to how to improve the results of the Fund's activities.