CS zřejmý
volume_up
{adjektiv maskulinum}

zřejmý (även: jasný, průhledný, průsvitný, ryzí)
volume_up
clear {adj.}
Vztah mezi znečištěným životním prostředím a zdravotními riziky je dnes zřejmý.
The relationship between a poor environment and health risks is now clear.
Je zde tedy velmi zřejmý zájem o energetickou účinnost.
There is also a very clear focus on energy efficiency.
Účel jeho zařazení začíná být zřejmý.
The purpose behind its inclusion is starting to become clear.
Ten byl zcela zřejmý a částečně v důsledku tohoto nedostatku také nemohl fungovat trh.
That was quite obvious, and that was also partly why the market could not work.
Proto je význam a vliv tohoto průmyslu zřejmý - stejně jako jeho rizika.
Therefore, the importance and influence of this industry is obvious - as are its dangers.
Až do roku 2007 či do začátku roku 2008 byl zcela zřejmý počáteční úspěch této politiky.
The initial success of this policy was very obvious until 2007 or early 2008.
zřejmý
Vzájemný vliv hospodářství a životního prostředí je zde zřejmý.
Interactions between the economy and the environment are clearly evident here.
Hovoří se zde o tržním extremismu, který je v této oblasti zřejmý.
It is about market extremism, which is evident in this area.
Co se týká Spojených států, tento vůdcovský efekt je podle mého názoru zcela zřejmý.
As regards the United States, this leadership effect has, in my opinion, been very evident.
zřejmý (även: jasný, očividný, zdánlivý, zjevný)
Podle toho, jak chápu Smlouvy, nemá tento odklad žádné skutečné opodstatnění nebo zřejmý důvod.
This delay has no real justification or apparent basis, according to my reading of the Treaties.
A conflict of interests is apparent here.
Pokud jsme schválili nějakých 250 milionů eur ročně na SZBP od 2007 do 2013, deficit ve financování bude již zřejmý.
If we have approved some EUR 250 million a year for the CFSP from 2007 to 2013, the shortfall in funding will already be apparent.
zřejmý (även: obyčejný, prostý, soužený, všední)
volume_up
plain {adj.}
zřejmý (även: jasný, očividný, patrný, prostý)
volume_up
patent {adj.}
zřejmý (även: hmatný)
zřejmý (även: nápadný, viditelný, zřetelný)
zřejmý (även: porvchní, viditelný, vnější)
zřejmý (även: jasný)
volume_up
avowed {adj.}
zřejmý (även: nezaměnitelný)
zřejmý
zřejmý (även: jasný, jednoznačný, nesporný)

Användningsexempel för "zřejmý" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Czech(Smích) A když se podíváte na emocionální angažovanost, rozdíl byl zřejmý.
(Laughter) And when you look at emotional engagement, it was completely different.
CzechNa Haiti, ekologicky zdevastovaném ostrově, byl samozřejmě zřejmý dopad na rozsah škod.
In Haiti, an ecologically destroyed island, of course it had implications for the scale of this destruction.
CzechJsem přesvědčen, že zřejmý nacionalistický podtón obou stran musí být z diskuse odstraněn.
I believe that the nationalistic undertone discernible on both sides must be eliminated from the discussion.
CzechProvedli jsme tedy jen toto: dali jsme čtyřletým dětem tento zřejmý vzorec, a požádali je, aby to uvedli do provozu.
So we did just this; we gave four year-olds this pattern of evidence, and we just asked them to make it go.
CzechJiž teď je zřejmý její návrh.
The outline of this constitution is already discernible.
CzechNavzdory rostoucímu společenskému povědomí je zřejmý výrazný nepoměr mezi členskými státy v oblasti dárcovství a transplantologie.
In spite of growing social awareness, a huge disproportion is noticeable between Member States in terms of donation and transplantology.
CzechDůraz, který ECB klade na zásadu odpovědnosti, je zřejmý z jejího rozhodnutí pravidelně zveřejňovat informace nad rámec předepsaný statutem.
The ECB's commitment to accountability is illustrated by its decision to go beyond the statutory obligations in its regular reporting.
CzechJá osobně velmi vítám konstruktivní a podpůrný přístup k tomuto návrhu, který se objevuje ve zprávě pana Hamona a je zřejmý ze stanoviska paní Siitonenové.
I very much welcome the constructive and supporting attitude to this proposal shown in the report by Mr Hamon and the opinion by Mrs Siitonen.
CzechV dosaženém kompromisním návrhu je zřejmý účel, ale zároveň v něm zůstává řada nejasností, zejména kolem otázek dotýkajících se statusu webových blogerů.
There is great purpose in the compromise proposal reached, but there remain several ambiguities, mainly around issues that affect web-blogger status.
CzechSamozřejmě, pokud poslanec ztratí své křeslo v důsledku události, na kterou se imunita nemůže vztahovat, je tu zřejmý další problém, další komplikace.
Clearly, if a member automatically forfeits his or her seat as a result of an event for which immunity cannot be upheld, there is obviously a further problem, a further uncertainty.