"v tomto okamžiku" - Engelsk översättning

CS

"v tomto okamžiku" på engelska

CS v tomto okamžiku
volume_up
{adverb}

v tomto okamžiku
Nicméně v tomto okamžiku si stojíme za svým názorem, že nové daně jsou nepřijatelné.
However, at this point in time, we stand by our belief that new taxes are unacceptable.
Myslím si, že je v tomto okamžiku nepřiměřeně vysoký.
I think it is excessive at this point in time.
Ve zprávě jsou zmíněny dvě otázky, se kterými Komise v tomto okamžiku nemůže plně souhlasit.
In the report two other issues are also raised with which the Commission cannot fully agree at this point in time.

Liknande översättningar för "v tomto okamžiku" på engelska

v preposition

Användningsexempel för "v tomto okamžiku" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechV tomto okamžiku jednotlivé skupiny předložily svá vlastní nezávislá usnesení.
At the moment, individual groups have tabled their own separate resolutions.
CzechEB: V tomto okamžiku se oddělíme od zadní části modulu a ocitneme se ve volném pádu.
EB: That's when we separate from the back shell, and we're now in free-fall.
CzechByla o tom již řeč, přesto bych se v tomto okamžiku chtěla zmínit o Číně.
It has already been mentioned, but I should like to refer to China at this point.
CzechZaznamenám to, avšak v tomto okamžiku nemám možnost s tím cokoli udělat.
I will make a note of it, but I have no other option for action at the moment.
CzechKdybychom základní směry v tomto okamžiku změnili, mohlo by to celý proces narušit.
Making changes to the guidelines at this stage could disrupt the process.
CzechV tomto okamžiku bych rád znovu upozornil na kampaň "Vyrobeno v ...".
At this point I should like to highlight once again the 'Made in ...' campaign.
CzechNevzal bych si v tomto okamžiku znovu slovo, kdyby pan Wathelet neučinil tyto poznámky.
I would not have spoken again at this point if Mr Wathelet had not made these remarks.
CzechV tomto okamžiku jsem začal tvořit to, co nazýváme školou Tinkeringu.
This is the exact moment that I started creating something called Tinkering School.
CzechNávrh, který je v tomto okamžiku předložen, to dostatečně nezajišťuje.
The proposal on the table at the moment does not do enough to ensure this.
CzechTento fakt zřejmě osvětlí celý problém více, než jsem v tomto okamžiku schopen říci.
This alone probably sheds more light on the subject than anything I can say at this juncture.
CzechV tomto okamžiku bych chtěla navrhnout tři cesty, kterými by se měly úvahy ubírat.
Right now I would like to suggest three avenues for reflection.
CzechMars je tedy dynamická planeta, která je aktivní i v tomto okamžiku, zatímco tady mluvíme.
So it is a dynamic planet, and activity is going on as we speak today.
CzechNapříklad Rumunsko právě v tomto okamžiku prodělává zkušenost tohoto typu.
At this very moment, Romania, for example, is going through an experience which reflects this.
CzechV tomto okamžiku se čas pro mé vystoupení naplnil, chtěl bych tedy učinit závěrečnou poznámku.
At this juncture, since my speaking time is up, I would like to make one final comment.
CzechAvšak v tomto okamžiku musíme také přiznat, že v tomto ohledu před touto zemí leží ještě dlouhá cesta.
Yet we must also admit at this point that there is still a very long way to go.
CzechV tomto okamžiku pak začne pociťovat skutečný přínos jak životní prostředí, tak řidič automobilu.
This is when both the car driver and the environment will start feeling the true benefits.
CzechPodrobněji se jí bude zabývat schůzka na vrcholné úrovni a já bych v tomto okamžiku nerad spekuloval.
It will be addressed closer to the summit and I do not want to speculate at this stage.
CzechV tomto okamžiku však neexistují žádné komplexní strategie, a přece potřebujeme naléhavě jednat.
There is, however, no comprehensive strategy at the moment, and yet we need to act urgently.
CzechJe to o tom, být tu v tomto okamžiku, akceptovat jeden druhého, a dovolit kreativitě, aby proudila.
It's about being here in the moment, accepting one another and allowing creativity to flow.
CzechA v tomto okamžiku přichází na scénu Turecko, protože turecké ozbrojené síly okupují část Kypru.
This is precisely where Turkey is intervening, as Turkish forces are occupying part of Cyprus.