"v tomto ohledu" - Engelsk översättning

CS

"v tomto ohledu" på engelska

volume_up
v tomto ohledu {adv.}

CS v tomto ohledu
volume_up
{adverb}

v tomto ohledu
Klíčovým nástrojem jsou v tomto ohledu informační a komunikační technologie.
Information and communications technologies are a key instrument in this respect.
Předsednictví si vysoce cení podpory Evropského parlamentu v tomto ohledu.
The Presidency highly values the support of the European Parliament in this respect.
My, jakožto poslanci Parlamentu, v tomto ohledu sehráváme podstatnou úlohu.
We, as Members of this Parliament, have an essential role to play in that respect.

Liknande översättningar för "v tomto ohledu" på engelska

v preposition

Användningsexempel för "v tomto ohledu" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechPan Toubon poukázal v tomto ohledu na souvislost s dalšími mezinárodními texty.
Mr Toubon has pointed out that this is in relation to other international texts.
CzechV tomto ohledu bych, paní Schaakeová, zmínila dva konkrétní body ve vaší zprávě.
In this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
CzechPane komisaři, očekáváme, že v tomto ohledu přijmete rychlá a konkrétní opatření.
Commissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.
CzechVlámsko je v tomto ohledu přeborníkem na světové úrovni, jsme na samém vrcholu.
Flanders is something of a world champion in this field; we are right at the top.
CzechAvšak nesmí se za žádných okolností o poslední krok, který v tomto ohledu učiníme.
However, this must not, under any circumstances, be the last step that we take.
CzechV tomto ohledu souhlasím, pane komisaři, že je důležité tyto úrovně rozvíjet.
Here again, I agree, Commissioner, that it is important to develop these levels.
CzechTakže moje otázka v této souvislosti také zní: jaké jsou v tomto ohledu Vaše plány?
So, my question in this connection, too, is: what are your plans in this regard?
CzechV tomto ohledu bychom upřednostnili znění zahrnující všech 27 členských států.
In this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.
CzechMůže se to zdát samozřejmé, ale v praxi dochází v tomto ohledu k velkým problémům.
This may sound obvious, but in practice, there have been innumerable difficulties.
CzechÚhelným kamenem našeho snažení by mělo být v tomto ohledu heslo "co možná nejméně".
'As little as possible' should be the cornerstone of our action in this regard.
CzechJsem potěšen, že byly moje pozměňovací návrhy v tomto ohledu do zprávy začleněny.
I am pleased that my amendments along these lines were incorporated into the report.
CzechV tomto ohledu bude nezbytné zajistit, aby všechny orgány úzce spolupracovaly.
In this regard, it will be important for all institutions to work closely together.
CzechNeexistují žádné technické důvody, proč by se neměly uplatňovat i v tomto ohledu.
There are no technical reasons for not applying them in this connection too.
CzechV tomto ohledu potřebujeme pružné a inovativní programy vzdělávání v raném věku.
In this regard, we need flexible and innovative early childhood education programmes.
CzechPouhé drastické snížení rozpočtových deficitů by v tomto ohledu ani nepomohlo.
Just cutting budget deficits drastically would not help much in this regard either.
CzechV tomto ohledu musí hrát systém úlohu záchranné sítě, jak bylo původně zamýšleno.
The system must play the role of a safety net in this regard, as originally intended.
CzechNyní je v tomto ohledu ze strany irské vlády potřebné soudržné vedení politiky.
Cohesive leadership is now needed from the Irish Government in this regard.
CzechVěřím, že nebude dlouho trvat, a dostaneme v tomto ohledu dobré zprávy z Ameriky.
I believe it will be not too long before we get good news from America on this score.
CzechRozprava se týkala také otázky správy, která je v tomto ohledu základním prvkem
The debate was also on governance, as a fundamental element in that regard.
CzechV tomto ohledu existuje velký prostor pro zeštíhlení a prořezání, a právě o to nám jde.
There is plenty of scope for trimming and pruning here and that is what we want.