"v tom" - Engelsk översättning

CS

"v tom" på engelska

EN

CS v tom
volume_up
{pronomen}

v tom (även: tam)
V tom spočívá bohatství evropské vize o těchto otázkách.
Therein lies the wealth of the European vision on these matters.
Na to se musíme soustředit, protože v tom spočívá přidaná hodnota.
We have to concentrate on this because therein lies the added value.
V této zkoušce nesmíme propadnout a v tom spočívá ona výzva.
We must not fail that test and therein lies the challenge.

Liknande översättningar för "v tom" på engelska

v preposition
tom adjektiv
English

Användningsexempel för "v tom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechProblém spočívá v tom, že zde na Západě pozoruji divnou věc, na jedné straně ...
The problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
CzechNemůžete mít 27 různých systémů, které jsou všechny nejlepší a v tom samém čase.
You cannot have 27 different systems that are all the best all at the same time.
CzechJak jsem řekl, hlasoval jsem proti a budu v tom zde pokračovat, dokud budu moci.
As I say, I voted against and I shall continue to do so in my time in this place.
CzechPravda je taková, že okupace v tom stavu, v jakém je teď, již nemůže déle trvat.
The truth is that the occupation as it exists today cannot continue any longer.
CzechHlavní rozdíl mezi viry a spywarem spočívá v tom, jak se vašem počítači chovají.
The main difference between viruses and spyware is how they behave on your PC.
CzechByl to ve skutečnosti moralitní filozof, a v tom, proč jsme morální, měl pravdu.
But he was, in fact, a moral philosopher, and he was right on why we're moral.
CzechPokrok je v tom, že se Turecko a Arménie dohodly na zlepšení vzájemných vztahů.
It is progress that Turkey and Armenia have agreed to improve mutual relations.
CzechVražedný útok, který se odehrál včera ráno v Kábulu, o tom poskytuje nový důkaz.
The murderous attack in Kabul yesterday morning provides new evidence of that.
CzechV tom spočívá náš požadavek a proto jsme také předložili alternativní prohlášení.
That is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
CzechPokud nechcete, aby děti spouštěly určité programy, můžete jim v tom zabránit.
You can prevent children from running programs that you don't want them to run.
CzechZáleží na tom, jestli vystupují anonymě v tom, jak se chovají ke svým obětem?
Does it make a difference if they're anonymous, in how they treat their victims?
CzechV podstatě je to docela legitimní, ale nazývejme v tom případě věci pravými jmény.
In itself this is quite legitimate, but in that case let us call a spade a spade.
CzechV tom musíme být upřímní a pokoušet se zapojit do konstruktivních konzultací.
We must be frank in sharing this and try to engage in constructive consultation.
CzechJejí velká hodnota spočívá v tom, že tuto problematiku zkoumá z pohledu zemědělců.
Its great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
CzechPo vyslechnutí této rozpravy si myslím, že v tom spočívá podstata celé problematiky.
From listening to the debate, I think that is the essence of what has been said.
CzechOba přitom byly velmi úspěšní - lékař v prvním případě a chirurg v tom druhém.
These are both very successful -- a physician in one case, a surgeon in the other.
CzechDobré formování politiky vyžaduje přesné údaje, v tom s vámi plně souhlasíme.
Sound policy-making requires accurate data, and we fully share your view on this.
CzechNemohli bychom změnit rozmístění křesel, pokud v tom místě chceme mít kameru?
Could we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
CzechMyslím si, že by v tom veřejní vlastníci jako obce a státy měli jít příkladem.
In this regard, I see public owners - municipalities, states - setting an example.
CzechVšechna byla reakcionářská; v tom, co jste nám předložil, nebylo nic aktivnějšího.
It was all reactionary; there was nothing proactive in what you put before us.