"v sousedství" - Engelsk översättning

CS

"v sousedství" på engelska

CS v sousedství
volume_up
{adverb}

v sousedství (även: poblíž)

Liknande översättningar för "v sousedství" på engelska

v preposition
sousedství substantiv

Användningsexempel för "v sousedství" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechKonec konců tyto události se odehrávají v zemích v našem bezprostředním sousedství.
After all, these events are taking place in countries in our immediate neighbourhood.
CzechHovořili jsme o státech v sousedství Evropy, které mají jaderný program.
We have discussed countries neighbouring Europe which have nuclear programmes.
CzechJe aktivní v politice sousedství, stejně tak ve Východním partnerství.
It is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
CzechJsou i v našem bezprostředním sousedství: v Bělorusku, Sýrii, Egyptě a v Libyi.
They are also to be found in our immediate neighbourhood: Belarus, Syria, Egypt and Libya.
CzechPosílení evropské politiky sousedství - Situace v Gruzii (rozprava)
Strengthening the European Neighbourhood Policy - Situation in Georgia (debate)
CzechVývoj v našem širším sousedství se stává měřítkem evropské zahraniční politiky.
Developments in our wider neighbourhood are becoming a yardstick for European foreign policy.
CzechV politice sousedství bychom neměli dělat rozdíly mezi Evropany a Neevropany.
We should not differentiate between Europeans and non-Europeans in the neighbourhood policy.
CzechChceme v našem sousedství stabilitu, mír a samozřejmě demokracii.
We want to see stability, peace and, of course, democracy in our neighbourhood.
CzechBilaterální spory musí dotčené strany vyřešit v duchu dobrého sousedství.
The interested parties have to resolve bilateral issues in a spirit of good neighbourliness.
CzechTyto události odhalily neadekvátnost stávající angažovanosti EU v jejím sousedství.
These events have demonstrated the inadequacy of the existing EU involvement in the neighbourhood.
CzechA od této doby, všechny vrány v sousedství užívají toto chování.
And since that time, all of the crows in the neighborhood are picking up this behavior.
CzechTéměř polovinu budov v mém sousedství jsem viděla lehnout popelem.
I watched nearly half of the buildings in my neighborhood burn down.
CzechChtěli jsme, aby se tato skutečnost odrazila i v naší politice sousedství.
We wanted that to be reflected in our Neighbourhood Policy.
CzechToho by mělo být dosaženo mimo jiné prostřednictvím rámce definovaného v politice sousedství EU.
This should be achieved including through the framework defined by the EU Neighbourhood Policy.
CzechSíla bouře nás vybízí přemýšlet o dopadech klimatických změn také v našem sousedství.
The violence of the storm makes us think about the effects of climate change, in our own neighbourhood too.
CzechEvropská unie hraje významnou úlohu i v našem východním sousedství.
The EU also plays a major role in our eastern neighbourhood.
CzechDámy a pánové, věřím, že všichni souhlasíme, že Gruzie je klíčovým hráčem v našem sousedství.
Ladies and gentlemen, I believe that we all agree that Georgia is a key player in our neighbourhood.
CzechPane předsedající, toto se děje v zemi v našem sousedství.
Mr President, this is happening in a country in our neighbourhood.
CzechEU se aktivně snaží o dosažení pokroku v oblasti lidských práv v rámci politiky sousedství.
The EU is actively seeking to advance the cause of human rights protection under the Neighbourhood Policy.
CzechParlament je téměř jednomyslný v názoru, že politika sousedství nepřináší očekávané výsledky.
Parliament's almost unanimous opinion is that Neighbourhood Policy has not produced the expected results.