"v souladu s tím" - Engelsk översättning

CS

"v souladu s tím" på engelska

CS v souladu s tím
volume_up
{adverb}

v souladu s tím (även: podle toho, proto, tedy)
V souladu s tím dokumenty o obchodních vyjednáváních jsou považovány za důvěrné.
Accordingly, documents on trade negotiations are deemed confidential.
Vítám velkou dynamickou sílu této zprávy a v souladu s tím jsem hlasoval pro.
I welcome the general thrust of this report and, accordingly, voted in favour.
V souladu s tím musím uvést jednu poznámkou k současnosti a tři k budoucnosti.
Accordingly, I must make one comment on the present and three on the future.

Liknande översättningar för "v souladu s tím" på engelska

v preposition
s preposition
tím adjektiv
English
tím pronomen
English
Tim substantiv
English

Användningsexempel för "v souladu s tím" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechProto bychom měli v souladu s tím posílit veškerá agroenvironmentální opatření.
We should therefore strengthen all agri-environmental measures along these lines.
CzechJe to nejúspornější rozpočet a je v souladu s tím, co požadovala Komise a Rada.
This is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.
CzechSamozřejmě, že v souladu s tím, co jste právě řekl, odsuzujeme veškeré teroristické činy.
Of course, in keeping with what you have said, we condemn all acts of terror.
CzechV souladu s tím musí jednat i EU a přijmout přímá a rozhodná opatření.
The EU must act in this regard by taking direct and decisive measures.
CzechTo je plně v souladu s tím, o čem jsme rozhodli při hlasování o mých zprávách z let 2007 a 2008.
This is entirely in line with what we decided on when voting on my reports of 2007 and 2008.
CzechPožaduji proto svou řečnickou dobu v souladu s tím, co bylo dohodnuto, a to do poslední minuty.
I therefore request my speaking time in accordance with what had been arranged until the last minute.
CzechTo je v souladu s tím, co jsme vyjednali během velmi dlouhých jednání, která trvala 10 měsíců.
It is in accord with what we negotiated during the very long negotiations, which lasted for 10 months.
CzechMožná byste se v tomto Parlamentu těšil větší morální vážnosti, kdyby byly vaše činy v souladu s tím, co říkáte.
Perhaps you would have more moral authority in this House if your actions matched your words.
CzechPožadavek na slučitelnost mezi novými a stávajícími systémy je v souladu s tím, co žádá Parlament.
The call for compatibility between new systems and with existing systems is in line with Parliament's demands.
CzechMyslím, že je v souladu s tím, co jsme zde zmínili.
I believe that this is in line with what we have said.
Czech(IT) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, vaše slova jsou v souladu s tím, co jsme chtěli slyšet.
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, your words are in line with what we wanted to hear.
CzechV souladu s tím budou o téměř 1,5 miliardy EUR sníženy i rezervy nevyužitých oblastí v různých okruzích.
In line with this, the margins of the unused areas under the different headings will be reduced by almost EUR 1.5 billion.
CzechManažeři, kteří mají na starosti lidské zdroje, v souladu s tím tvrdí, že lidské schopnosti jsou porovnatelné s vysokoškolskými tituly.
Human resources managers agree that human capabilities are comparable to university degrees.
CzechJestliže bude dohled považován za nezbytný, musí být v souladu s tím, co je proveditelné v praxi s ohledem na pracovní proces.
If deemed necessary, control must be in line with what is feasible in practice in respect of the work process.
CzechMohu pana Beaupuyho ujistit, že hlavní poselství jeho zprávy jsou v souladu s tím, co obhajuje a podporuje Komise.
I can assure Mr Beaupuy that the main messages of his report are in line with what the Commission is defending and promoting.
CzechPolidštěná technologie přebírá přirozeně lidsko-technické zkušenosti a tvoří technologie v souladu s tím.
Humanizing technology is about taking what's already natural about the human-tech experience and building technology seamlessly in tandem with it.
CzechV souladu s tím je nevyhnutné zrušit článek 301 trestního zákoníku a splnit požadavky ekumenického patriarchátu.
In line with this, it is essential to repeal Article 301 of the Criminal Code and respond firmly to the Ecumenical Patriarchate's requests.
CzechTěším se, že Parlament tyto návrhy podpoří, protože jsou v do značné míry v souladu s tím, co žádáte v této zprávě.
I look forward to the support of the European Parliament for these proposals which are very much in line with what you call for in this report.
CzechTyto informace jsou ostatně k dispozici často také v jazycích třetích zemí, což je v souladu s tím, o čem hovořil i pan komisař.
Finally, that information is often held in a range of languages of third countries, which ties in with the point addressed by the Commissioner.
CzechV souladu s tím přijala Rada ministry zodpovědné za oblast zaměstnanosti v červenci minulého roku pozměňující a doplňující návrh ke směrnici EU o pracovním čase.
In this context, the Council of Employment Ministers last July adopted an amendment to the EU Working Time Directive.