"v současné době" - Engelsk översättning

CS

"v současné době" på engelska

CS v současné době
volume_up
{adverb}

v současné době (även: aktuálně, nyní, současně)
V současné době Komise takovou zprávu ohledně Kypru připravuje.
Currently, the Commission is in the process of preparing such a report for Cyprus.
Fakturu jako doklad neupravuje v současné době žádný právní předpis.
Invoices are not currently regulated as documents under any legislation.
Ve Spojeném království se v současné době nevyužíváme systém euroznámky.
In the UK, we do not currently subscribe to the Eurovignette scheme.
v současné době (även: aktuálně, brzy, nyní, předvádějící)
V současné době procházíme jednou z nejhlubších krizí v hospodářské historii Evropy.
We are presently living through the deepest crisis in Europe's economic history.
Stovky nevinných civilistů byly zabity a tisíce v současné době denně čelí smrti.
Hundreds of innocent civilians have been killed and thousands presently face death on a daily basis.
V důsledku toho v současné době pouze 2 % evropských občanů žijí v jiném než svém vlastním členském státě.
Consequently, only 2% of the European citizens presently live in another Member State than their own.

Liknande översättningar för "v současné době" på engelska

v preposition
současně adverb

Användningsexempel för "v současné době" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechV současné době je zemí, která má k přistoupení k EU nejblíže, právě Chorvatsko.
At the moment, the country which is closest to acceding to the EU is Croatia.
CzechV současné době se bez jaderné energie, jako nízkoemisní technologie, neobejdeme.
At present, we cannot do without nuclear energy as a low-emission technology.
CzechV současné době tvoří v Maďarsku tříděný odpad 2 % celkového množství odpadu.
In Hungary at present, separate collection of waste accounts for 2% of the total.
CzechZačněme s lekcí, kterou jsme dostali na Haiti, kde akce v současné době probíhá.
Let us start with the Haiti lessons learned exercise which is now under way.
CzechNicméně v současné době si uvědomujete pocit zklamání, které tyto země zažívají.
Today, however, you are aware of the sense of disappointment felt in these countries.
CzechV současné době je pro provoz ve městě mnohem pomalejší, alespoň v této fázi.
At the moment it is very much slower, at least at this stage - city-run cars.
CzechV současné době 60 % vysokoškolských absolventů jsou ženy a pouze 40 % muži.
The current situation is that 60% of graduates are women and only 40% are men.
CzechJak dobře víte, ceny mléka se v současné době nacházejí pod výrobními cenami.
As you are well aware, milk prices at the moment are below production prices.
CzechV současné době je pro zvládnutí krize nezbytně nutné, abychom postupovali společně.
At the present moment, it is essential that we act together to overcome the crisis.
Czech(RO) Evropská unie v současné době čelí hospodářské, finanční a sociální krizi.
(RO) The European Union is facing an economic, financial and social crisis at present.
CzechVšichni víme, že v současné době neexistuje jednomyslná shod mezi členskými státy.
We all know that at present there is no unanimity among the Member States.
CzechTohoto cíle se v současné době snaží dosáhnout celý automobilový průmysl.
That is a target that the whole of the motor industry is working on at the moment.
CzechV dané situaci není nikdo z našich vyslanců v současné době v Hondurasu přítomen.
We have a situation where none of our ambassadors at the moment are present in Honduras.
CzechPane předsedo, globální politiky se v současné době zaměřují na budoucnost naší planety.
Mr President, the current focus of global politics is the future of our planet.
CzechV současné době je na inovace využíváno méně než 1 % evropského rozpočtu.
At the moment, less than 1% of the European Union's budget goes on innovation.
CzechV současné době je 30 % bytů v Evropě zdravotně závadných a má vysoké náklady na energii.
Today, 30% of existing homes in Europe are unhealthy and have high energy bills.
CzechOblastí, kde je potřeba provést hluboké reformy, je v současné době spravedlnost.
Justice is now the area in which hard-hitting reform is still required.
CzechV Evropě v současné době existuje přes 23 milionů malých a středních podniků.
We now have more than 23 million small and medium-sized enterprises, or SMEs, in Europe.
CzechNicméně v současné době jsou znepokojeni především mezinárodním zločinem a terorismem.
Yet international crime and terrorism are among the main concerns of Europeans today.
CzechV současné době je EU zapojena přibližně v 10 krizových iniciativách po celém světě.
Today the EU is involved in 10 or so crisis initiatives around the world.