"uznaný" - Engelsk översättning

CS

"uznaný" på engelska

volume_up
uznaný {adj. mask.}
EN

CS uznaný
volume_up
{adjektiv maskulinum}

Användningsexempel för "uznaný" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechVelmi často nejsou jejich kvalifikace uznány zaměstnavateli nebo institucemi.
Very often their qualifications are not recognised by employers or institutions.
CzechPoruchy označované předponou "dys" by měly být uznány jako konkrétní stav nebo postižení.
'Dys'-type disabilities should be recognised as specific conditions or impairments.
CzechTyto jazyky musí být v členském státě uznány a členský stát musí o to požádat.
These languages must therefore be recognised in the State, and the State must ask for this.
CzechTakový status tedy vlajka a hymna získaly - byly uznány orgány.
That is the status the flag and anthem were given - recognition by the institutions.
CzechTakže velmi přesvědčivá teorie, která je fyzikálním mainstreamem (většinou uznaný model)..
So a very compelling theory that's really mainstream physics.
CzechÚkoly, jež stojí před elitou a společností, jsou uznány a formální přípravy postupují.
The tasks faced by the elite and by society are recognised and the technical preparations are going ahead.
CzechŽeny jsou nyní uznány jako oběti a skutečně oběťmi jsou.
Women have now been recognised as victims, and indeed they are victims.
CzechTa nejstrašidelnější věc je, že jeho IQ je 160: uznaný genius.
The scariest thing is that his IQ is 160: a certified genius.
CzechI přes určité výhrady byly tyto volby mezinárodním společenstvím uznány jako demokratické.
Despite certain reservations, those elections were recognised by the international community as democratic.
CzechVolby, které se mají uskutečnit 29. listopadu, nemohou být uznány.
The elections of 29 November cannot be recognised.
CzechŽádné tam nebylo: jinými slovy, nebyly tam uznány žádné body spojené s bezpečností na pracovišti.
There were none: in other words, there was no acknowledgement of the issues around safety in the workplace.
CzechNeméně mě těší dohoda o členech posádky, jejichž profesionalismus a certifikace musí být uznány.
I am also very pleased at the agreement on cabin crew, whose professionalism and certification must be recognised.
CzechNárodní parlamenty jsou poprvé výslovně uznány jako součást demokratické struktury Evropské unie.
National parliaments are for the first time fully recognised as part of the democratic fabric of the European Union.
CzechMezinárodně uznaný název jedné ze tří zúčastněných zemí zní Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM).
The internationally recognised name of one of the three countries is FYROM, Former Yugoslav Republic of Macedonia.
CzechNemohou dostat práci, kterou chtějí, nebo přiměřenou mzdu prostě jen proto, protože jejich kvalifikace nejsou uznány.
They cannot get the job they want or an adequate salary, simply because their qualifications are not recognised.
CzechZa druhé, v dohodách, které jste podepsali, se nachází zmínka o moldavském jazyce, jazyce, který není uznaný.
Secondly, in the agreements you signed, a reference to the Moldovan language is made, a language that is not recognized.
CzechDnes by měly být tyto schopnosti uznány, odměněny a dány do služeb růstu a vývoje celého kontinentu.
Today, these abilities should be recognised, rewarded and put at the service of the growth and development of the whole continent.
CzechKromě toho musí být uznány výhody tohoto druhu letectví pro sociální a ekonomický blahobyt jako celek.
Furthermore, the advantages brought by this type of aviation to economic and social wellbeing as a whole must also be acknowledged.
CzechAž budou tyto dva životaschopné státy uznány, a až budou uznáni jejich vůdcové, pak bude možné začít jednat a diskutovat.
Likewise, when those two viable states are recognised, when their leaders are recognised, for negotiation and for discussion.
CzechNa závěr bych chtěla zdůraznit, že úsilí a aspirace této země musí být evropskými státy uznány a současně podpořeny.
I will end by stressing that this country's efforts and aspirations must be recognised by European states and encouraged at the same time.