"uznávaný" - Engelsk översättning

CS

"uznávaný" på engelska

volume_up
uznávaný {adj. mask.}

CS uznávaný
volume_up
{adjektiv maskulinum}

uznávaný (även: potvrzený, přijímaný)
Ano, jsou, ale pořád jsou to změny a ty musí být uznávány a musí být podporovány.
Yes, they are but they are changes and these changes must be acknowledged and they must be encouraged.
Petice samotné jsou brány vážně a uznávány.
The petitions themselves are taken seriously and acknowledged.
. - (PL) Vodík je obecně uznávaný jako ekologicky "nejčistší" a nejpřijatelnější palivo, protože jeho spalováním v ovzduší nebo kyslíku vzniká jedině voda.
Hydrogen is universally acknowledged as the environmentally 'cleanest' and most acceptable fuel, as its combustion in air or oxygen produces only water.
uznávaný (även: rozpoznaný)
volume_up
recognized {perf. part.}
Byla bych ráda, kdybychom na to poukázali zejména proto, že je jen jeden jazyk, rumunský jazyk, který je uznávaný v Evropské unii.
I would like us to point this out especially since there is only one language, the Romanian language, recognized in the European Union.
Mezinárodní společenství lze stěží obvinit z toho, že se o nic nepokusilo, jelikož jednání vedl uznávaný mírotvorce Martti Ahtisaari.
The international community can hardly be accused of not trying, as negotiations were headed by the distinguished peacemaker Martti Ahtisaari.
uznávaný (även: renomovaný, vážený)
uznávaný (även: vážený)
uznávaný (även: nepokrytý, otevřený, uznaný, zjevný)
volume_up
avowed {adj.}

Användningsexempel för "uznávaný" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechVšechny evropské instituce podporují všeobecně uznávaný program pro slušnou práci.
All European institutions support the generally recognised Programme for Decent Work.
CzechLékařské předpisy vydané v určitém členském státě nejsou vždy uznávány v jiných zemích.
Prescriptions issued in one Member State are not always recognised in other countries.
CzechRovněž je chráněn mezinárodně uznávaný tranzitní koridor v Adenském zálivu.
There is also the protection of the internationally recognised transit corridor in the Gulf of Aden.
CzechDalajlama je uznávaný náboženský vůdce a mimo jiné nositel Nobelovy ceny míru.
The Dalai Lama is a respected religious leader and, amongst other things, a Nobel Peace Prize Laureate.
CzechPříkazy in absentia v jedné zemi nebyly dosud v jiném členském státě uznávány.
Sentences pronounced in absentia in one country have not so far been recognised in another Member State.
CzechA tady je jediný obraz Leonarda, který je široce uznávaný.
And here's the only picture of Leonardo that's widely accepted.
CzechZatřetí, obzvláště mě těší, že materiální příspěvky jsou nyní uznávány jako způsobilé výdaje.
Thirdly, I am particularly pleased that the in-kind contributions are now recognised as eligible expenditure.
CzechVědecký konsenzus o původu a příčinách změny klimatu je osvědčený a uznávaný na celém světě.
Scientific consensus on the origins and causes of climate change is well-established and recognised worldwide.
CzechJe to model nepochybně velmi úspěšný a uznávaný, který obrovskou měrou přispěl k úsporám energie.
It is undoubtedly very successful and recognisable and has made a huge contribution towards energy savings.
CzechKategorie AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE jsou uznávány v celé Evropě.
The following categories AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D and DE are recognised throughout Europe.
CzechJak potom zůstane velitel věrohodný a všeobecně uznávaný, když se nezabývá tím, čím se zabývají lidé, které vede?
So how does a leader stay credible and legitimate when they haven't done what the people you're leading are doing?
CzechUčební obory by také měly být více uznávány.
Apprenticeships should also be better recognised.
Czech(RO) Evropské školy jsou uznávány v Evropě jako elitní instituce, které mladým lidem poskytují kvalitní vzdělání.
(RO) European Schools are recognised in Europe as elite institutions that provide quality education to young people.
CzechExistují určité profese - a jednou z nich je chiropraxe -, které jsou v některých zemích uznávány, a v jiných ne.
There are some professions - and chiropractice is one - where you have recognition in some countries and not in others.
CzechDobročinnost je výsledkem vnitřní motivace a čistého altruismu, což jsou hodnoty, které nejsou dostatečně uznávány.
Voluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
CzechMimořádné vazby Brazílie na Portugalsko a Portugalska na Brazílii jsou rovněž známy, uznávány a všemi respektovány.
Brazil's special links with Portugal, and Portugal's links with Brazil, are also known, recognised and respected by all.
CzechA média hlásají, že je skutečně cool být modelka nebo zpěvačka nebo uznávaný sportovec jako hokejista Sidney Crosby.
And the media says that it's really cool if we could go out and be a model or a singer or a sports hero like Luongo, Crosby.
CzechZpráva rovněž poukazuje na to, že některé akty násilí nejsou v některých právních systémech uznávány za akty násilí.
The report also points out that there are some violent acts which are not recognised as violent acts by certain legal systems.
CzechJe to mezinárodně uznávaný stát.
It is an internationally recognised state.
Czech(FI) Pane předsedající, mezinárodně uznávaný umělec Aj Wej-wej je člověk, který obohatil čínskou kulturu a umění.
(FI) Mr President, the artist Ai Weiwei, who has achieved international recognition, is someone who has enriched Chinese culture and art.