"upřesnit" - Engelsk översättning

CS

"upřesnit" på engelska

CS upřesnit
volume_up
{verb}

Pane předsedo, mám procedurální námitku na základě článku 166, který říká, že poslanec má nejprve upřesnit, na který článek se odvolává.
Mr President, on a point of order, I rise under Rule 166, which says that the Member shall first specify to which rule he is referring.
Změna jednacího řádu Soudního dvora s cílem upřesnit pravidla pro užívání jazyků, která se mají vztahovat na přezkumné řízení (
Amendment of the Rules of Procedure of the Court of Justice to specify the language rules which are to apply to the review procedure (
Může upřesnit, kdy předpokládá přijetí právně závazného dokumentu navazujícího na Kjótský protokol, pokud v Kodani k uzavření právně závazné dohody nedojde?
Can it specify, in the absence of a legally binding agreement in Copenhagen, when it expects a legally binding successor to Kyoto to be in place?

Användningsexempel för "upřesnit" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechNástroj Upřesnit informace není součástí této verze programu Windows Media Player.
Advanced Tag Editor isn't included in this version of Windows Media Player.
CzechJsem přesvědčen, že většina z vás tohle jistě ví, ale chci to pouze upřesnit.
I am sure that most of you do know this, but I just want to make that clarification.
CzechPo kliknutí na volbu Možnosti jednotky (upřesnit) můžete pevný disk naformátovat.
You can click Drive options (advanced), and then format your hard drive.
CzechChtěla bych jen upřesnit některé věci, které řekla paní Lichtenbergerová o přístavech.
I would like to clear up some things Mrs Lichtenberger said about the ports.
CzechK tomu je důležité upřesnit, že přípravek pochází ze členských států EU.
It is important for it to be stated that a product comes from the EU Member States.
CzechJedním ze způsobů, jak upřesnit vyhledávání, je použití operátorů AND, OR a NOT.
One way to refine a search is to use the operators AND, OR, and NOT.
CzechNa kartě Upřesnit zaškrtněte pod Zabezpečením políčko Povolit rozšířený chráněný režim.
On the Advanced tab, under Security, check the Enable Enhanced Protected Mode check box.
CzechNa kartě Upřesnit vyberte přepínač 4:3 (na celou obrazovku) nebo 16:9 (širokoúhlá obrazovka).
Click the Advanced tab, and then click 4:3 (full screen) or 16:9 (widescreen).
CzechKlepněte na tlačítko Upřesnit, a poté v části Požadavky vyberte ze dvou seznamů požadovaný čas.
Click Advanced, and then, under Invitations, select the time from the two lists.
CzechNa kartě Upřesnit a zaškrtněte Místo vykreslování pomocí GPU používat softwarové vykreslování.
On the Advanced tab, select Use software rendering instead of GPU rendering.
CzechMohla by Komise blíže upřesnit, co bude tento legislativní návrh obsahovat?
Could the Commission give more information as to what this legislative proposal will include?
CzechNavíc můžete používat ještě stejné vlastnosti a hledání upřesnit.
In addition, you can use all the same properties to fine-tune your searches.
CzechVyberte položku Upřesnit a zaškrtněte políčko Zkontrolovat vyměnitelné jednotky.
Go to Advanced and click the option to Scan removable drives.
CzechMohl by pan předseda Barroso upřesnit své kroky a úmysly v tomto směru?
Please can President Barroso clarify his policies and intentions here?
CzechNa kartě Upřesnit v části Nastavení pod položkou Zabezpečení proveďte jednu z následujících akcí:
On the Advanced tab, under Settings, under Security, do one of the following:
CzechNastavení spouštěcí sekvence mohou také být uvedena v části Upřesnit nastavení nebo podobné.
Boot order settings might also be listed under "Advanced settings" or something similar.
CzechKlikněte na tlačítko Upřesnit, potom na položku Použít vlastní nastavení a upravte tato nastavení.
Click Advanced, and then click Use my custom settings to adjust the settings.
CzechKlikněte na kartu Upřesnit, na tlačítko Upřesnit a potom na položku Uživatelé.
Click the Advanced tab, click Advanced, and then click Users.
CzechNa kartě Upřesnit a zaškrtněte Místo vykreslování pomocí GPU používat softwarové vykreslování.
On Advanced tab, select Use software rendering instead of GPU rendering.
CzechV nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu Upřesnit.
Click Tools, click Options, and then click the Advanced tab.