CS stanovit
volume_up
{verb}

stanovit (även: dodat, dodávat, hradit, obstarat)
Proč musíme stanovit omezení spojené s konkrétní hloubkou?
Why do we have to provide for a specific depth restriction?
Navíc hodlá stanovit jasná pravidla pro právo pacienta na zpětnou úhradu od svého domovského státu.
Moreover, it sets out to provide clarity about a patient's right to be reimbursed by their home state.
Odpověď na finanční krizi a na krizi v zemědělství zní: musíme stanovit pravidla.
We must provide rules.
Komise navrhuje stanovit pro rok 2008 povinné procento pro vynětí půdy z produkce ve výši 0 %.
The Commission is proposing to set a 0% rate of compulsory set-aside for 2008.
Banky mají právo při půjčování finančních prostředků takové omezení stanovit.
Banks are free to set these kinds of limits to their lending.
Souhlasím, že nemůžeme snížit dohodnutá kritéria a stanovit tak precedens.
I agree that we cannot set precedents by lowering the agreed criteria.
stanovit (även: rozhodnout, udat, udávat, určit)
Odborníci stále ještě nedokáží stanovit počet úmrtí způsobených katastrofou.
Specialists are still unable to determine the number of deaths caused by the disaster.
Nemůžeme centrálně stanovit, jaké informace jsou pro konkrétního spotřebitele důležité.
We cannot determine centrally what information is important for a particular consumer.
Pak bude možné stanovit skutečný názor Parlamentu.
Then they could determine the true view of Parliament.
stanovit (även: konstatovat, tvrdit, ustanovit, uvést)
Jednoduše řečeno je úkolem státu stanovit pravidla.
The state's task is, simply, to lay down the rules.
Je důležité to jasně stanovit a prohlásit.
It is important to state and declare this clearly.
Usnesení Evropského parlamentu musí důrazně a zřetelně stanovit, že tento zákon a právo musí být smeteno ze stolu.
The European Parliament resolution must state loud and clear that the law must be thrown out.
Pro odborníky je nesmírně obtížné nové finanční produkty řádně posoudit a stanovit tak jejich hodnotu.
It is terribly complicated for experts to make a proper appraisal, and thus to assess the value of these new financial products.
Můžeme stanovit velikost částic a můžeme posuzovat oblak, ale nikdo nechce vydat hodnocení a říci, že takový popel již není pro motory nebezpečný.
We can determine particle size and we can assess the cloud, but nobody wants to give an assessment and to say that this ash is no longer dangerous for the engines.
Nejvíce ze všeho však musíme důkladněji posuzovat a analyzovat situaci, abychom mohli rychle stanovit opatření, která je z krátkodobého hlediska možno přijmout v blízké budoucnosti.
However, most of all we must go further in assessing and studying the situation so that we can quickly identify the measures that, in the short term, can be adopted in the immediate future.
stanovit (även: fixovat, opravit, osadit, připevnit)
Bývalo tomu tak, že země si mohly stanovit vyšší cenu.
It used to be that countries could fix a higher price.
K tomu patří stanovit pevně termíny zahájení a ukončení vyšetřování a strukturu závěrečné zprávy.
This includes the establishment of fixed deadlines for commencing and completing investigations and a structure for the final reports.
Určitě by mělo být přizváno Bělorusko, ale za velice přísných podmínek, přičemž bychom měli stanovit minimální prahy základních hodnot.
Belarus should obviously be invited, but on a very conditional principle, where we should fix the minimum thresholds on fundamental values.
Každá země si musí stanovit takovou formu správy, jakou potřebuje.
Each country must prescribe the form of governance that it needs.
Výbor musí pečlivě kontrolovat shodu a tam, kde to bude nutné, stanovit dodatečné požadavky.
The Committee must closely monitor compliance and, where necessary, prescribe additional requirements.
Členské státy mají možnost stanovit přísná pravidla včetně předepsání dopravního prostředku, což považuji za nezbytné, důležité a správné.
I regard the stringent rules that Member States may lay down, and that extend to prescribing the means of transport, as necessary, important and right.
V souvislosti s rozpočtovými problémy musíme stanovit nové priority.
We need to lay down new priorities in relation to budgetary issues.
Nechceme tedy odsoudit alkohol jako takový, ani stanovit nové zákony.
So we do not want to condemn alcohol as such or lay down new laws.
Evropa musí stanovit obecné politické linie a tyto linie musí být jednoznačné.
Europe must lay down broad policy lines, and they must be clear.
Domníváme se, že je velmi důležité stanovit plán na obnovu stavů tuňáka obecného.
We think it is very important to set up a recovery plan for bluefin tuna.
Evropská unie musí přijmout přiměřená opatření a stanovit soudržnou strategii, společnou pro všechny členské státy.
The European Union has to take adequate measures and to set up a coherent strategy, common to all Member States.
Potřebujeme stanovit evropská kritéria pro oblast opatření podpory, pobídek, subvencí, daní, celého finančního rámce.
We need EU-wide criteria for support measures, for incentives, for subsidies, for taxes, for the whole financial framework that we need to set up here.
Lidé jsou z nich zmatení, a proto bychom je neměli stanovit jako povinnou informaci.
It confuses people and therefore, we do not need to specify it as mandatory information.
Měly bychom jasněji stanovit metody práce, které by se na regionálních zasedáních měly používat.
We should specify more clearly the working methods to be employed during regional meetings.
Můžete nicméně stanovit, že Google nemá úryvek zobrazovat (v takovém případě se nezobrazí ani úryvek textu, ani ikona náhledu).
You can, however, specify that Google should not show a snippet (in which case neither the text snippet nor the preview icon will appear).
(LT) Vítám návrh Komise stanovit rok 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
(LT) I welcome the Commission's proposal to designate 2010 the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
Vaše rozhodnutí stanovit rok 2008 Evropským rokem mezikulturního dialogu a rozvíjet různé související činnosti je vskutku aktuální a velmi důležité.
Your decision to designate 2008 as the European Year of Intercultural Dialogue and develop various related initiatives is indeed timely and very important.
Tento legislativní návrh představuje snahu stanovit společná kritéria s cílem zrychlení postupů pro vysoce kvalifikované přistěhovalce.
The legislative proposal is an effort to lay down common criteria for a fast-track immigration procedure for highly qualified immigrants.
stanovit (även: jmenovat, nazvat, nazývat, označit)
Za druhé, měli bychom stanovit částky, jimiž jsme ochotni přispět na financování dlouhodobého přizpůsobování se změnám klimatu, které se, jak víme, blíží.
Secondly, we should name the amounts we are willing to contribute to financing long-term adjustment to the climate changes that we know are coming.
stanovit (även: určit)
V tomto návrhu se měly stanovit základní zásady přístupu EU ke globalizaci, jak jsme uvedli, avšak nestalo se tak.
It should have set down the basic principles of an EU approach to globalisation as outlined above, but does not do so.
stanovit (även: vyměřit daň)

Användningsexempel för "stanovit" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechEvropa musí vytvořit sociální rámec a stanovit standardy na evropské úrovni.
Europe must create a social framework and establish standards at a European level.
CzechZa třetí bude pochopitelně nutné, pane komisaři, stanovit závazné postupy.
Thirdly, it will of course be necessary, Commissioner, to have binding procedures.
CzechJe potřebné stanovit společná pravidla řízení činnosti přístavů v Evropské unii.
It is necessary to establish common rules governing the activity of European Union ports.
CzechNelze si stanovit cíle a potom si nezajistit prostředky, jak tyto cíle splnit.
We cannot have the targets and then not deliver on the means of achieving those targets.
CzechAni nemůžeme stanovit lepší cíle, než jsme stanovili při revizi v roce 2005.
Nor could we identify better targets than we did during the 2005 review.
CzechV této době je velice složité stanovit politiku EU, pokud jde o Bělorusko.
It is very difficult at this time to put a finger on EU policy with regard to Belarus.
CzechNa druhou polovinu jsme rozhodli stanovit sazbu podle výše HDP na hlavu.
The other part of it, we have decided, will be according to GDP per capita.
CzechNaopak, je zosobněním základní hospodářské zásady stanovit rovné podmínky pro všechny.
Instead, it embodies the fundamental economic principle of levelling the playing field.
CzechNesmíme stanovit vyšší požadavky pro dřevo než například pro ropu.
We must not impose higher requirements on timber than we do on oil, for example.
CzechJe potřeba stanovit členským státům jasný závazek zlepšit tyto ukazatele.
We need a clear obligation for Member States to improve these indicators.
CzechBudeme však muset stanovit zásady a podmínky fungování trhu v obchodu se službami.
However, we will have to define the principles and terms of the market for trade in services.
CzechNa základě toho, co jsem zmínil, je samozřejmě obtížné pro DESERTEC stanovit časový plán.
That said, it is definitely difficult at this stage to give any timetable for Desertec.
CzechNelze jen tak stanovit, že v Německu se lidé musí nejdříve učit německy.
You cannot simply say in Germany that people have to learn German first.
CzechPřístupová jednání musí zřetelně stanovit evropskou perspektivu pro západní Balkán.
The accession negotiations must clearly define a European perspective for the Western Balkans.
CzechOtázka, kterou si sama kladu, zní, jaká kritéria bychom měli stanovit pro zavádění sankcí.
My own question here is what criteria should be used to impose sanctions.
CzechTo je pozadí, vůči kterému je třeba stanovit naši reakci na Irsko.
This is the backdrop against which our response to Ireland must be measured.
CzechAby evropský trh práce dobře fungoval, je třeba stanovit vhodná pravidla.
In order for the European labour market to function properly, we must establish good rules.
CzechJe tudíž třeba stanovit metodu výpočtu příjmu z takovýchto projektů.
A method therefore needs to be defined for calculating the revenue from such projects.
CzechPak je také nutné stanovit vhodné zásady sdílení nákladů pro přeshraniční investice.
Furthermore, appropriate cost sharing principles must be laid down for cross-border investments.
CzechEU by měla stanovit zrušení zákazu vycestování jako podmínku pro vyplacení těchto prostředků.
The EU should make a reversal of the travel ban a condition for receipt of that funding.