"stálý" - Engelsk översättning


Menade du stít, stát
CS

"stálý" på engelska

volume_up
stálý {adj. mask.}

CS stálý
volume_up
{adjektiv maskulinum}

Považuji za záslužné vytvořit stálý mechanismus pro řešení nebezpečných situací.
I see merit in creating a permanent mechanism for dealing with disruptive situations.
Proto je stálý mechanismus stability otázkou symbolického a ústředního významu.
Hence, the permanent stability mechanism is an issue of symbolic and central importance.
Nicméně skutečně potřebujeme stálý mechanismus ze střednědobého hlediska.
However, we really need a permanent mechanism in the medium term.
A, samozřejmě, pro mnoho lidí důchod představuje také stálý příjem, základní jistotu.
And, of course, this is also, for many people, a fixed income, an essential guarantee.
Události, které se staly v Rusku, zpochybnily pravidelné konzultace mezi Evropskou unií a Ruskou federací v oblasti lidských práv.
The events that took place in Russia call into question the regular consultations between the European Union and the Russian Federation in the area of human rights.
Tento systém by měl mít stálý rozpočet, protože poctivost nestojí nic, jen trochu politické snahy.
There should be a constant budget for this because honesty does not cost a penny, just a little political effort.
Konalo se tolik mezivládních konferencí, že se staly pravidlem.
There have been too many IGCs; they have been constant.
So there is a constant contradiction.
volume_up
steady {adj.}
Celé odvětví - a to je také zajímavé - zaznamenalo stálý růst míry vybavenosti občanů mobilními telefony.
The industry has also - and this is interesting - seen a steady rise in the penetration rate of the mobile phones used by citizens.
Pane předsedo, v rozbouřených vodách celosvětové hospodářské krize je povzbudivé vidět, že Chorvatsko udržuje stálý kurs směrem k členství.
Mr President, in the stormy waters of the global economic crisis, it is encouraging to see that Croatia is holding a steady course towards membership.
Je mimořádně důležité vyjasnit, jaká opatření Rada navrhuje přijmout, aby umožnila stálý přístup MSP k financím za této finanční krize.
It is of vital importance to establish what steps the Council proposes to take to provide SMEs with steady access to funding at this time of financial crisis.
volume_up
stable {adj.}
Předsednictví má nyní v Komisi stálý protějšek, se kterým spolupracuje.
The Presidency now had a stable counterpart in the Commission to work with.
Neexistoval žádný krizový mechanismus, ani dočasný, ani stálý, a neexistovaly žádné silné instituce, které by zajistily finanční dohled.
There was no crisis mechanism, either temporary or stable, and there were no strong institutions to provide financial supervision.
V Parlamentu i jinde se nyní hodně diskutuje o tom, že zemědělci by měli mít za to, co produkují, spravedlivý a stálý příjem.
There is a lot of discussion at the moment in Parliament and beyond about farmers receiving a fair and stable income for what they produce.
stálý (även: dohodnutý, obydlený, pevný, uhrazený)
stálý (även: trvalý, víceletý)
volume_up
staid {adj.}
stálý (även: neměnný)

Användningsexempel för "stálý" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechEmisní povolenky se staly klíčovým tématem nejen pro Polsko, ale také pro Švédsko.
Hot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
CzechTakže důrazně podporuji výzvu k tomu, aby se finance a úvěry staly dostupnějšími.
So I strongly support the call for making finance and credit more available.
CzechPane komisaři, v některých případech se z těchto veterinářů staly razítkovací stroje.
Commissioner, in some cases, these vets have become nothing but stamp machines.
CzechToto rozhodnutí mělo být také zveřejněno, včetně důvodů, které za ním stály.
This decision should also have been made public, giving the reasons behind it.
CzechLéky pro děti stály 600 dolarů, protože si je nikdo nemohl dovolit kupovat.
Children's medicine was 600 dollars, because nobody could afford to buy any of it.
CzechA jak jsem je začal pozorovat, zjistil jsem, že se staly hyper-přizpůsobené.
And as I started looking at them, I was finding that they had hyper-adapted.
CzechAvšak organizování a koordinace této operace stály příliš mnoho cenného času.
But organising and coordinating the operation cost too much valuable time.
CzechTakže ve skutečnosti teď temy nutí naše mozky, aby se z nich staly spíš temové stroje.
So actually, now the temes are forcing our brains to become more like teme machines.
CzechPotřebujeme však i právní a správní předpisy, aby se tyto zásady staly skutečností.
However, we need laws and regulations to make these principles a reality.
CzechVývozní úvěrové agentury se staly hlavním zdrojem veřejných financí pro rozvojové země.
ECAs have become the major source of public finance for developing countries.
CzechVideo: Vrány se staly vysoce dovednými v pobytu v těchto městských prostředích.
Video: Crows have become highly skilled at making a living in these new urban environments.
CzechMiliony Ukrajinců se staly oběťmi hladomoru plánovitě vyvolaného sovětskými orgány.
Millions of Ukrainians became victims of the famine engineered by the Soviet authorities.
CzechNyní musíme zajistit, aby se staly významným zlepšením demokracie a ne loutkou.
We must now ensure that this becomes a powerful reform for democracy and not a paper tiger.
Czech. - Informace o spotřebitelských produktech se staly nezbytností.
in writing. - Information regarding consumer products has become essential.
CzechVždyť právě stávky v této loděnici stály na počátku rozpadu komunismu.
It was the strikes at that shipyard that began the dismantling of Communism.
CzechTyto vysoce toxické látky se tímto zákazem staly v Evropě nezákonné.
With the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.
CzechToto byl stálý problém, na který mě voliči opakovaně upozorňovali.
This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
CzechTěmto lidem bych vzkázala, že by neměli dopustit, aby jim v cestě stály technické otázky.
To these people I would say that they should not let technicalities stand in the way.
CzechŽeny, které se staly terčem násilí, by na tuto linku mohly zavolat a získat okamžitou pomoc.
Women subjected to violence could call this number to obtain immediate assistance.
CzechMusím však nesouhlasit s dojmem, který se tu vytváří, že potraviny se staly dražšími.
However, I have to disagree with the impression given that food has become more expensive.