"společenství" - Engelsk översättning

CS

"společenství" på engelska

CS společenství
volume_up
{neutrum}

společenství (även: komunita, obec, veřejnost)
volume_up
community {substantiv}
Máme odpovědnost za posílení společenství hodnot a společenství založeného na právu.
We are responsible for strengthening the community of values and the community based on law.
Ve Srebrenici došlo ke společnému selhání mezinárodního společenství včetně EU.
Srebrenica was a collective failure of the international community, the EU included.
Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (hlasování)
Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (vote)
společenství (även: družstvo, kolektiv, sdružení, spolek)
volume_up
society {substantiv}
Každý, kdo chce žít v našem společenství, by měl respektovat jeho zákony a normy.
Anyone who wishes to live in our society should respect its laws and standards.
Statistika Společenství o informační společnosti (
Community statistics on the information society (
Přizvěte také hnutí občanské společnosti, neziskové nevládní organizace a vedoucí představitele místních společenství.
Take on board also the civil society movement, NGOs and community leaders.
společenství (även: asociace, jednota, sdružení, sdružování)
volume_up
association {substantiv}
Evropská komise rozhoduje o pomoci Společenství při přidružení a obnově západního Balkánu (program CARA).
The European Commission decides on Community association and reconstruction assistance to the western Balkans (CARA programme).
V této souvislosti již zahajujeme jednání s ruským sdružením pro rámcový program Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj.
In this context again, we are launching the negotiation of Russia's association to the European Community Framework Programme on Research and Technological Development.
Hnutí občanů, církev, sdružení zaměstnanců a mezinárodní společenství vyzvaly k přepočítání hlasů nebo k uspořádání nových voleb.
Citizens' movements, the Church, employers' associations and the international community have all called for the votes to be recounted or new elections to be organised.
společenství (även: aliance, spojenectví, spojení, spolek)
volume_up
alliance {substantiv}
Na druhé straně jsme si ale zároveň uvědomili, že jsme součástí tohoto velkého společenství evropských národů a součástí Atlantické aliance.
On the other hand, we have also realised that we are part of this great community of European peoples and part of the Atlantic Alliance.
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance požádala, aby byla z pořadu jednání vyjmuta zpráva pana Hökmarka o rámci Společenství pro jadernou bezpečnost.
The Group of the Greens/European Free Alliance has asked for the report by Mr Hökmark on a Community framework for nuclear safety to be taken off the agenda.
společenství
volume_up
commonwealth {substantiv}
Nesmíme v dostatečné míře obchodovat s našimi tradičními partnery v rámci Britského společenství národů.
We are not allowed to trade sufficiently with our traditional partners in the British Commonwealth.
Keňa je stejně jako moje země členem Britského společenství národů.
Kenya, like my country, is a member of the Commonwealth.
V zájmu posílení politiky sousedských vztahů jsem navrhoval vytvoření Společenství mezi těmito státy.
I suggested the creation of a commonwealth among these countries in order to strengthen relations in the political neighbourhood.
společenství (även: asociace, bratrstvo, družnost, kamarádství)
volume_up
fellowship {substantiv}
Soudržnost znamená vytvoření rovných příležitostí a smysl pro společenství a nesmí být včleňována do jiných politik.
Cohesion means creating equal opportunities and a sense of fellowship and must not be subsumed into other policies.
Protože chápou, že existují místa pro trh vhodná a místa, kde by trh existovat neměl, kde bychom měli být svobodní, abychom se těšili ze společenství druhých.
Because they understand: There are places for the market and places where the market should not exist, where we should be free to enjoy the fellowship of others.
společenství (även: společnost)
volume_up
companionship {substantiv}
společenství (även: bratrství)
volume_up
fraternity {substantiv}
společenství (även: spoluúčast)
volume_up
cahoot {substantiv}
společenství
volume_up
commonalty {substantiv}

Användningsexempel för "společenství" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechPro režim, který na své vlastní lidi střílí, není ve společenství národů místo.
A regime which fires on its own people has no place within the concert of nations.
CzechUdělejme v Unii co možná nejvíce, abychom jim usnadnili vstup do našeho Společenství.
We must make every effort to ensure that their entry into our Union is easier.
CzechVelmi rychle se z ní stal orgán, který určoval cíle a priority pro státy společenství.
It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.
CzechZ vlastní zkušenosti víme, že převážně zde žijí marginalizovaná společenství.
We know from our own experience that socially marginalised groups live here.
CzechPředmět: Boj proti mezinárodnímu zločinu a Soudní dvůr Evropských společenství.
Subject: Action to combat international crime and the EU Court of Justice
CzechÚkoly ESCB a Eurosystému jsou popsány ve Smlouvě o založení Evropského společenství.
The tasks of the ESCB and of the Eurosystem are laid down in the Treaty establishing
CzechParlament plně využívá své rozpočtové pravomoci k ovlivnění tvorby politik Společenství.
Parliament has made full use of its budgetary powers to influence EU policymaking.
CzechPředsednictví Rady Evropských společenství přebírá Spojené království.
The United Kingdom takes over the Presidency of the Council of the European Union.
CzechNa úrovni Společenství je výsledek velice jednoduchý: zbytkový rozpočet.
At a European level, the result of this is very simple: the residual budget.
CzechV Almadénu jsme hovořili o Evropské unii jako o společenství solidarity.
In Almadén we have been talking about the European Union as a context of solidarity.
CzechRozpočet by měl být hlavním nástrojem pro realizaci cílů Společenství.
The budget should be the primary instrument for realising the Union's goals.
Czech. - Vážený pane předsedající, africká společenství jsou obecně sociálně konzervativní.
author. - Mr President, societies in Africa are, in general, socially conservative.
CzechSchumanův návrh se považuje za počátek společenství, které dnes nazýváme Evropskou unií.
Schuman’s proposal is considered to be the beginning of what is now the European Union.
CzechŘízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství (
Management of fishing fleets registered in the outermost regions (
CzechPodobně jako zpravodaj považuji za rozhodující, abychom produkci ve Společenství obnovili.
Now, like the rapporteur, it seems critical to me to restore our communal production.
CzechZápadoafrické společenství ECOWAS nový státní převrat odsoudilo.
The West-African cooperative bloc, ECOWAS, has condemned the latest coup d'état.
Czech»Politika Společenství v oblasti mořského životního prostředí (rozprava)
Protection and conservation of the marine environment: Marine Strategy Directive (debate)
CzechV Radě jsou dohodnuty základní principy sloučení výkonných orgánů tří Společenství.
The Council reaches an agreement in principle on the question of the merger of the executives.
CzechNe všechny státy Společenství mají stejné možnosti, pokud jde o financování tohoto opatření.
Not all EU states have the same possibilities when it comes to financing this measure.
CzechPo krachu Evropského obranného společenství rezignuje Jean Monnet na funkci předsedy Vysokého úřadu ESUO.
Jean Monnet, president of the ECSC High Authority, resigns after the EDC failure.