"rady" - Engelsk översättning


Menade du řady
CS

"rady" på engelska

volume_up
rady {fem. plur.}
EN

CS rady
volume_up
{femininum pluralis}

rady
volume_up
hints {plur.}
Dostáváte rady s kroky pro vyřešení daného příkladu, pokud si s ním nevíte rady.
You get hints, the actual steps for that problem, if you don't know how to do it.

Användningsexempel för "rady" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechDokola opakované "stále víc" řady mých kolegů poslanců je jen povrchní výmluvou.
The 'ever more' refrain of a number of my fellow Members is too glib a response.
Czech(EL) Vážený pane předsedající, chtěla bych poděkovat úřadujícímu předsedovi Rady.
(EL) Mr President, I would like to thank the President-in-Office of the Council.
CzechBěhem neformálního zasedání Rady jsem se poprvé sešel v Cannes s panem Maronim.
We had an initial meeting with Mr Maroni in Cannes, during the Informal Council.
Czechprohlášení Rady a Komise o přípravě na schůzku na vysoké úrovni o zaměstnanosti;
the Council and Commission statements on the Preparation of the Employment Summit,
CzechPřístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (rozprava)
Public access to European Parliament, Council and Commission documents (debate)
CzechTento spěch bude dnes stát evropské daňové poplatníky řady zemí mnoho prostředků.
European taxpayers in many countries may, today, pay a great deal for this haste.
Czechuřadující předseda Rady. - - (PT) Děkuji Vám, pane předsedající, pane Navarro.
President-in-Office of the Council. - (PT) Thank you, Mr President, Mr Navarro.
CzechPane předsedající, dovolte mi také přivítat letošní výroční zprávu Rady a Komise.
Mr President, may I also welcome this year's Council and Commission annual report.
CzechStanovisko ECB k povolení k výkonu funkce člena dozorčí rady banky ve Slovinsku
ECB Opinion on authorisation to act on the supervisory boards of banks in Slovenia
CzechPane předsedající, se svými připomínkami se obracím zejména na předsednictví Rady.
Mr President, I address my remarks particularly to the presidency of the Council.
CzechNa posledním zasedání Evropské rady jsem naléhal, aby byly výsledky zveřejněny.
At the last European Council, I made a strong plea to make the results public.
CzechUčinila tak především v reakci na tlak Rady vyvíjený proti celé této iniciativě.
This was mainly in response to the pressure in Council against the entire exercise.
CzechOčekáváme od Evropské rady ambiciózní rozhodnutí, aby toho mohlo být dosaženo.
We expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this.
CzechJednali jsme o něm na listopadovém a prosincovém zasedání Rady pro zahraniční věci.
We discussed it in the Foreign Affairs Council both in November and in December.
CzechPrezident ECB Trichet poprvé v čele zasedání Rady guvernérů 6. listopadu 2003
President Trichet chairing his first Governing Council meeting on 6 November 2003
CzechToto je první uspokojivá odpověď, kterou jsem od Rady k tomuto tématu dostal.
That is the first good answer I have received from the Council on this subject.
CzechVíme, že prosincovému zasedání Evropské rady budou dominovat dvě hlavní témata.
We know that two major topics will dominate the European Council in December.
Czechúřadující předseda Rady. - (SL) Dovolte mi začít jednou všeobecnou myšlenkou.
President-in-Office of the Council. - (SL) Permit me first one general thought.
CzechChválím doporučení ze strany Parlamentu i ze strany Rady týkající se těchto aspektů.
I commend the recommendations from both Parliament and Council on these aspects.
Czech(ET) Pane předsedající, vážená paní úřadující předsedkyně Rady, dámy a pánové.
(ET) Mr President, Madam President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen.