"obydlí" - Engelsk översättning

CS

"obydlí" på engelska

volume_up
obydlí {neut. plur.}

CS obydlí
volume_up
{neutrum}

obydlí (även: příbytek)
volume_up
dwelling {substantiv}
Zvyšuje se negativní diskriminace Romů, extremistické skupiny ničí romská obydlí.
Negative discrimination against Roma people is on the increase, and extremist forces are demolishing Roma dwellings.
A já to považuji za koncepční nástroj pro uvažování o hlubokých problémech lidského obydlí, který to dělá málokdy užívané.
And I think, as a conceptual tool for thinking about the very deep problem of human dwelling, that makes it not much use.
Domnívám se, že je nezbytné navýšit finanční pomoc ze strukturálních fondů až o 15% (v současnosti to jsou 3%) pro renovace obydlí.
I believe it is necessary to increase aid from the Structural Funds by up to 15% (currently 3%) for dwelling renovation.
obydlí (även: bydliště, pobyt, rezidence, sídlo)
volume_up
residence {substantiv}
obydlí (även: byt, ubikace, čtvrtě)

Användningsexempel för "obydlí" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechObyvatelé často dostávali výpověď ani ne měsíc před stržením svých obydlí.
Residents were often given less than a month's notice before their buildings were razed.
Czech. - (SV) Objasnění hlasování o návrhu týkajícím se sčítání lidu a obydlí.
in writing. - (SV) Explanation of vote concerning the proposal on population and housing censuses.
Czech. - Vítám tento návrh nařízení o sčítání lidu a obydlí.
in writing. - I welcome this proposal for a regulation on population and housing censuses.
CzechOba byly nábřežní komunity, kde jsou průmyslová a lidská obydlí v těsné blízkosti.
Both are waterfront communities that host both industries and residents in close proximity of one another.
Czech. - (SV) Dnes jsme hlasovali o zprávě, kterou předložila Ona Juknevičiena která se týkala sčítání lidu a obydlí.
in writing. - (SV) Today we voted on Ona Juknevičienė's report on population and housing censuses.
CzechEvropský parlament dnes v prvním čtení rozhodl o návrhu nařízení Komise týkajícím se sčítání lidu a obydlí.
Today the European Parliament decided at first reading on the Commission proposal for a new regulation on population and housing censuses.
CzechV mé zemi byl dokonce vydán zákon o přestěhování obydlí a továren umístěných v oblastech, které jsou pravidelně postihovány povodněmi.
I even had a law passed in my country to move housing and factories located in areas that were regularly affected by flooding.
CzechMají-li lidé vlastnická práva, budou investovat do výstavby a budování obydlí, která mají naději podobným škodám v budoucnu odolat.
If people have property rights, they will invest in building and constructing properties that have some chance of resisting future damage of this kind.
Czech. - (SV) Tato zpráva doporučuje, aby sčítání obyvatel a obydlí v členských státech bylo sladěno do takové míry, která je lehce absurdní.
in writing. - (SV) This report recommends that Member States' population and housing censuses be harmonised to a degree that is slightly absurd.
CzechČlenské státy jsou schopny samy řešit záležitosti související se sčítáním lidu a obydlí, je to oblast, do které EU nemusí zasahovat.
The Member States are capable themselves of dealing with matters relating to population and housing censuses and this is an area in which the EU does not need to interfere.
CzechLidé odcházejí do zemí, kde je vyšší plat, i když nedostanou odpovídající plat, jejich pracovní místo je nejisté, obydlí jsou ubohá a netěší se žádné úctě.
People move away to areas where the pay is higher, even if they do not receive their due pay, if their jobs are unsafe, if their housing is poor or if they have poor prospects.
CzechNejdříve dostali velké pokuty a jejich obydlí byla zabavena, pak byl každý z nich nemilosrdně zbičován a poté byli odvlečeni na popraviště.
Ten were hanged yesterday: first, they were heavily fined and had their homes confiscated, and then each was mercilessly flogged before being dragged to the gallows.
CzechChci, aby byl projednán a vyřešen španělský problém zabírání půdy, aby skončilo utrpení mnoha žen a mužů, jimž hrozí demolice jejich obydlí, v nichž je jim znemožněno žít.
I want the Spanish land-grab problem to be debated and resolved, to end the suffering of many women and men who risk demolition of their houses and cannot live in them.
CzechV roce 2011 se musí pomoc zaměřovat na komplexní výzvy, zejména na obnovu obydlí, pokrytí základních potřeb v rámci obcí a stabilizaci situace v dočasných táborech.
In 2011, aid must be focused on complex challenges, particularly housing reconstruction, supplying basic needs within communities and stabilising the situation in the temporary camps.