"jmenovat" - Engelsk översättning

CS

"jmenovat" på engelska

CS jmenovat
volume_up
[jmenuji] {verb}

O kandidátech, které chtějí jmenovat, rozhodují vlády jednotlivých členských států EU.
The governments of EU countries agree on whom they want to appoint.
Parlament může jmenovat tyto zástupce z poslanců Parlamentu nebo externích odborníků.
Parliament is free to appoint either external figures or MEPs.
Vzhledem k tomu, že ho máme, měli bychom do jeho vedení jmenovat ty nejlepší.
Given that we do, we should appoint the best people to lead them.
Namátkou mohu jmenovat stavební zakázky, stravování či dopravní služby.
I could name, off the top of my head, works contracts, catering and transport services.
Mohl bych jmenovat více velmi účinných opatření, kde Komise uspěla.
I could name more very strong measures, where the Commission has delivered.
Budu je jmenovat: ať se jedná o Německo či Francii, my vás podpoříme.
I will name them: whether it be Germany, or France, we will support you.
Černá listina EU byla vytvořena v roce 2006 s cílem jmenovat, pranýřovat a dokonce zakázat ty letecké společnosti, které nesplňují mezinárodní bezpečnostní požadavky.
The EU blacklist was established in 2006 to name, shame and ban airlines which are not complying with international safety rules.
Jsem relativně novou členkou Výboru pro stížnosti občanů, jak by se měl tento výbor jmenovat.
I am a relatively new member of the Committee on Citizens' Complaints, as it would be better to call it.
Film se bude jmenovat "Nejlepší film, co kdy kdo prodal".
So the movie will be called "The Greatest Movie Ever Sold."
Tyto státy zde nebudu jmenovat, uvedu pouze, že jeden z nich má hlavní město s názvem Řím.
I will not mention those countries today other than to say that one has a capital called Rome.
To je úkol členských států, které jej již dosud plnily a které kromě toho nyní musí pro databázi jmenovat styčnou instituci.
That is the task of the Member States, which have already been performing it up to now and which, furthermore, now have to designate a liaison body for it.
Po listopadových volbách by měly politické strany změnit poměr mužů a žen a jmenovat alespoň 18 žen do Evropského parlamentu.
After the November elections, the political parties should be able to change the gender ratio and they should designate at least 18 women in the European Parliament.

Användningsexempel för "jmenovat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechNení načase, abychom přestali být tajnůstkářští a začali jmenovat tyto členské státy?
Is it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
CzechSouhlasím s předřečníkem, který řekl, že je třeba jmenovat Komisi.
I agree with the previous speaker who said that the Commission needs to be appointed.
CzechMohla bych jmenovat mnoho projektů, ale učiním tak později, až budu odpovídat na vaše otázky.
I could mention many projects, but I shall do that when I answer your questions later on.
CzechTyto státy zde nebudu jmenovat, uvedu pouze, že jeden z nich má hlavní město s názvem Řím.
I will not mention those countries today other than to say that one has a capital called Rome.
CzechNesouhlasím s možností jmenovat nové poslance jejich vnitrostátními orgány.
I do not agree with the possibility that the new Members be appointed by their national authorities.
CzechPokud byste měli jmenovat tři opatření, jež by EU měla v nejbližší budoucnosti navrhnout, která by to byla?
Which are the top three measures you think the EU should propose in the short-term?
CzechV tomto duchu Komise podporuje váš návrh jmenovat zvláštního zástupce pro Africký roh.
In this spirit, the Commission supports your proposal to nominate a special representative for the Horn.
CzechNebudu je tu jmenovat jeden po druhém, to v úmyslu nemám.
I am not going to mention them one by one, as this is not my intention.
CzechFilm se bude jmenovat "Nejlepší film, co kdy kdo prodal".
So the movie will be called "The Greatest Movie Ever Sold."
CzechJako další ze známých vedlejších účinků lenalidomidu můžeme jmenovat průjem, kožní vyrážku nebo svědění pokožky.
Other side effects that may be caused by taking Lenalidomide are diarrhoea, skin rashes and itching.
CzechNebudu je tu všechny jmenovat, protože to už udělali paní ministryně a pan komisař Dimas.
I am not going to summarise them all here, for that has already been done by the Secretary of State and Commissioner Dimas.
CzechČleny Výkonné rady nelze opětovně jmenovat do funkce.
Members of the Executive Board cannot be reappointed.
CzechPotřebují také investovat do dalších projektů, a pokud takové společnosti znáte, měli byste je jmenovat.
They also needed to invest in other projects as well, and if you know these companies, you should indicate them.
CzechNení rozdíl, jestli to uděláme dnes nebo to o týden odložíme; Makedonie se bude pořád jmenovat Makedonie.
It will make no difference whether we do so today or leave it for a week; Macedonia will still be called Macedonia.
CzechExistují určité výsledky, na které můžeme být hrdí, nicméně nebudu zde jmenovat různé civilní a vojenské mise.
There are some achievements to boast of, but I will not enumerate the different civilian and military missions here.
CzechVe zprávě se navrhuje jmenovat vysokého představitele pro vnější energetickou politiku, ale skupina ALDE to nepodporuje.
The report proposes appointing a High Official for Foreign Energy Policy, but the ALDE group does not support this.
CzechDne 16. února budu jmenovat Daniela Calleju jako zástupce generálního ředitele do nové funkce v Evropské komisi.
On 16 February, I shall be appointing Daniel Calleja, as Deputy Director-General, to a new office in the European Commission.
CzechTuto strategii rozhodně potřebujeme dříve, než se rozhodneme, zda bychom měli jmenovat nového koordinátora pro potírání terorismu.
This strategy is certainly needed before we can decide whether there is to be a new Counter-Terrorism Coordinator.
CzechNejsou pochybnosti o tom, že do oddělení intenzivní péče v evropských nemocnicích je třeba jmenovat koordinátory transplantací.
There is no doubt but that transplant coordinators have to be appointed in the intensive care units of European hospitals.
CzechJá nechci využívat této rozpravy k získávání politických bodů v Evropském parlamentu, ale mohl bych jmenovat mnoho takových případů.
I do not want to use this debate to score political points in the European Parliament, but I could mention many such examples.