"jasný" - Engelsk översättning

CS

"jasný" på engelska

volume_up
jasný {adj. mask.}

CS jasný
volume_up
{adjektiv maskulinum}

jasný (även: průhledný, průsvitný, ryzí, volný)
volume_up
clear {adj.}
To umožní Evropskému parlamentu vyslat jasný signál určený Komisi.
This will allow the European Parliament to send a clear signal to the Commission.
Potřebujeme transparentní, jednoduchý a jasný postup uznávání kvalifikací.
We need a transparent, simple and clear recognition procedure.
Je potřeba stanovit členským státům jasný závazek zlepšit tyto ukazatele.
We need a clear obligation for Member States to improve these indicators.
To je jasný protekcionismus a Evropská komise by proti tomu problému měla bojovat.
This is obvious protectionism, and the European Commission should be fighting this problem.
Jeden důvod je jasný: Unie má velmi mužskou tvář.
One reason is obvious: the Union has a very male face.
Jak říkali moji kolegové, jde o jasný pokus zabránit mu v účasti v nadcházejících volbách.
As my fellow Members have also stated, this is an obvious attempt to block his participation in the future elections.
Samozřejmě rovněž potřebujeme - jak jste zmínil - jasný a spravedlivý systém odpovědnosti kvůli náhradě škod.
Of course, we also need - as you mentioned - a fair liability system to compensate damage.
Je třeba, aby Parlament vyslal Komisi jasný signál, že by obchodní dohoda měla být spravedlivá a neměla by omezovat politický prostor.
Parliament needs to send a clear signal to the Commission that a trade agreement should be fair and should not curb the policy space.
Vyšleme Evropské komisi a evropským zemědělským producentům jasný vzkaz o tom, že podporujeme spravedlivější, jednodušší a flexibilnější SZP.
Let us send a strong signal to the European Commission and Europe's agricultural producers, showing our support for a fairer, simpler and more flexible CAP.
Tato zpráva v zásadě udává jasný kurz: ekologizaci zemědělské politiky.
Essentially, this report sets out the broad thrust: the greening of agricultural policy.
Závěrem bych chtěl uvést jasný příklad na obecnější úrovni, který vystihuje hodnotu uvedených vzájemných výměn.
I will close by giving you a clear example, at a broader level, of the value of such interchanges.
Široká podpora, která bude, jak doufám, vyslovena během zítřejšího hlasování, vyšle velmi jasný politický signál, obzvláště pro dohodovací řízení konané 21. listopadu.
The broad agreement that we will, I hope, achieve in tomorrow's vote should send a very clear political message, in particular for the conciliation on 21 November.
Smysl německého duálního systému není lidem jasný, pokud jím sami neprošli.
The strength of the German dual system is not apparent to people unless they have experienced it for themselves.
volume_up
patent {adj.}
So my process is very straightforward.
jasný (även: jednoznačný)
K tomu je třeba dvou věcí: jasný a jednoznačný postoj a ochota zahájit s tímto novým Ruskem dialog.
Two things are needed for that: a clear and unequivocal stance, and a willingness to engage in dialogue with this new Russia.
Vloni jsme uvítali skutečnost, že turecká vláda získala jasný a jednoznačný mandát pro další reformy.
Last year, we welcomed the fact that the Turkish Government had received a clear and unequivocal mandate for further reforms.
Postoj delegace Lega Nord je jasný a jednoznačný: jsme pro zdravé, kvalitní a pokud možno místní výrobky.
The position of the Lega Nord delegation is clear and unequivocal: we are in favour of healthy, good quality products, possibly without any food miles whatsoever.
Na závěr mohu říci, že tato živá rozprava ukazuje, že zde v této kritické době panuje jasný zájem na běloruské otázce.
In conclusion may I say that this vivid debate demonstrates that there is a clear interest in the Belarus issue at this crucial time.
jasný (även: srozumitelný, zářivý)
volume_up
lucid {adj.}
jasný (även: zřejmý)
jasný (även: bezmračný)
jasný
To je předzvěstí neustálého přehodnocování oblasti a sledování, zda některý stát vyšle jasný signál, že má na dané území nárok.
This heralds a constant re-evaluation of the region, looking at whether there is a state which can give a clear-cut signal that it has a claim to the territory.
Chceme-li přispět k vyřešení problémů, kterým čelí zranitelné skupiny, musí být připravovaný text jasný a výslovný a musí na problematiku pohlížet globálně.
If we wish to contribute towards solving the problems faced by vulnerable groups, the texts we prepare must be clear-cut and explicit and must take a global view of the issue.

Användningsexempel för "jasný" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechSměrnice o informacích pro pacienty vysílá jasný signál, pokud jde o práva pacientů.
The Information to Patients Directive sends a strong message on the rights of patients.
CzechVeškerým výzkumem v tomto odvětví by měl prostupovat jasný ekologický výhled.
A definite environmental perspective should permeate all research in the fisheries sector.
CzechTo je více než jasný signál: Komise nemá v úmyslu tuto záležitost opustit.
This must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
CzechDomnívám se, že celý Parlament hodlá vyslat jasný a jednotný signál generálovi Mušarafovi.
I think the whole House will want to send a strong, unified message to General Musharraf.
CzechRozdíl mezi strategickými a operativními aspekty není v současné době stále zcela jasný.
The distinction between the strategic and operational dimensions is still vague at present.
CzechV tomto ohledu bych chtěl poděkovat panu komisaři za jasný projev.
In this regard, I would like to thank the Commissioner for the clarity of his speech.
CzechJe tu jasný konflikt zájmů a názorů ve vztazích EU s diktaturou v Kazachstánu.
There is clearly a conflict of interest and views in the EU relations with the Kazakh dictatorship.
CzechTo je jasný případ zmanipulovaného hlasování, a musí se proto hlasovat znovu.
This is clearly a rigged vote and there ought to be a re-vote.
CzechDomnívám se, že Parlament opět vysílá jasný signál, v souladu s Evropskou komisí.
I consider that Parliament is once more giving a strong signal in harmony with the European Commission.
CzechCílem je spíše zaujmout jasný postoj k šíření konzumace alkoholu mezi mladistvými.
The aim is rather to take a strong line against the spread of alcohol consumption among the very young.
CzechJe na Evropském parlamentu, aby Bosně a Hercovině a Albánii zítra vyslal jasný signál.
It is up to the European Parliament to send a signal to Bosnia and Herzegovina and Albania tomorrow.
CzechUvedla jsem, že Parlament má na dohodu pevný a jasný názor.
I said that Parliament has some strong and specific views on the agreement.
CzechMusíme vyslat hlavním městům v Evropě, a v mém případě zejména Bukurešti, jasný signál.
We must send out a strong message to the capitals of Europe, and especially to Bucharest, in my case.
CzechTakže si myslím, že máme k dispozici velmi jasný rámec a definici aspektu odpovědnosti.
I therefore believe that we really have framed and defined very clearly the aspect of responsibility.
CzechJsou schopni vyslat jasný signál k ochraně životního prostředí.
They are capable of sending out a message to protect the environment.
CzechNikoho to asi nepřekvapí, když se nevyšle jasný signál ze strany účastníků dialogu EU týkající se této věci.
It is not surprising if there is no strong message on this from EU interlocutors.
CzechV jejím mandátu existuje jasný střet zájmů a eurozóna dnes trpí jeho důsledky.
There is clearly a conflict of interest in its mandate, and now the euro zone is suffering the consequences.
CzechJde o jasný manévr s cílem zamezit dalšímu pokračování této procedury v průběhu tohoto volebního období.
It is clearly a manoeuvre not to further extend this procedure during this legislature.
CzechAspoň z právního hlediska by tu proto nastal jasný střet zájmů.
Legally, at least, there would clearly be a conflict of interests.
CzechPotýkalo se se skličující výzvou a prokázalo neochvějné odhodlání a jasný cíl.
It has been faced with a daunting challenge and has demonstrated unwavering commitment and clarity of purpose.