"cestovat" - Engelsk översättning

CS

"cestovat" på engelska

CS cestovat
volume_up
[cestuji] {verb}

Neexistují žádné rozumné důvody, proč bychom měli cestovat do Štrasburku.
There are no good reasons for us to travel to Strasbourg.
Stejně tak v případě členských států: příležitosti cestovat, studovat.
So too with Member States: the opportunities to travel, to study.
Nikdo v Evropě by se neměl cítit izolovaný a vyloučený, bez možnosti cestovat.
Nobody in Europe should feel isolated and excluded without an opportunity to travel.
cestovat (även: procestovat)
Žijete v Litvě a zajímá vás, kam se podívat a jak cestovat?
Are you living in Lithuania and want to know what to see and how to get around?
cestovat (även: pohybovat se)
Je velice důležité zajistit, aby osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí mohly lépe cestovat a obecně se pohybovat a aby se bral větší ohled na jejich potřeby.
It is very important that we ensure that disabled persons and persons with reduced mobility are better able to travel and get about generally, and that greater account is taken of their needs.

Användningsexempel för "cestovat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechUž se nemůžeš dočkat, až začneš cestovat po České republice - ale nevíš, kde začít?
You just can’t wait travelling in the Czech Republic, but you don’t know where to start?
CzechJen si představte, co byste mi říkali, kdybych se tam neobtěžoval cestovat!
Just imagine what you would have said to me if I had not bothered to go!
CzechV důsledku toho si pouze ti nejbohatší mohou dovolit ten luxus cestovat za péčí do zahraničí.
As a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
CzechKdyž jsem začal cestovat a chodit do galerií, hodně jsem se naučil.
And so when I started traveling and going to these museums, I started learning a lot.
CzechPotom bude zase mnoho návštěvníků cestovat z města Linz do jiných hlavních měst kultury.
Later on there will also be a lot of visitors travelling from Linz to the other Capitals of Culture.
CzechZnamená to, že nezaměstnaní budou cestovat po celé EU a hledat práci - na účet daňových poplatníků?
Does that mean bussing unemployed around the EU looking for work - at taxpayers' expense?
CzechNěkterým občanům EU je zakázáno cestovat do jiné země.
We have an EU citizen being banned from travelling to another country.
CzechOvšem irští občané rozhodli, že mnohem raději budou cestovat ve vlaku EU než v buldozeru UKIP.
Well, the Irish people decided that they much preferred to be on the EU train than the UKIP bulldozer.
CzechNemusíme cestovat do vesmíru, abychom na tuto otázku mohli odpovědět.
We don't need to go to space to answer that question.
CzechStřední vrstva je solventní a má zájem poznávat svět, cestovat, rekreovat se a nakupovat.
The middle class is solvent and is interested in learning about the world, travelling, relaxing and shopping.
CzechDo schengenského prostoru, kde můžete cestovat bez pasu, patří tyto země:
The passport-free Schengen area includes:
CzechDělat věci, které právě dělám – cestovat do Cannes.
Doing things like I'm doing right now -- traveling to Cannes.
CzechNevěděli ve skutečnosti, jak daleko budou muset cestovat.
They loaded up their mules and their horses.
CzechJsem přesvědčen, že tento nový kodex o vízech bude velmi užitečný pro lidi, kteří chtějí skutečně v dobré víře cestovat.
I am convinced that this new code on visas will greatly benefit those who are travelling in good faith.
CzechTento návrh umožní majitelům zvířat v zájmovém chovu, aby s nimi mohli cestovat za méně stresujících podmínek.
This proposal will facilitate pet owners in that it will make travelling with pet animals a less stressful experience.
CzechNáš návrh "inteligentních hranic" umožní cestovat do Unie i z Unie a zároveň předcházet nelegálnímu přistěhovalectví.
Our proposal for 'smart borders' will facilitate travelling in and out of the EU while deterring irregular immigration.
Czech(DA) Pane předsedající, nikdo, kdo je nemocný, nechce cestovat do cizí země, pokud je léčba poskytovaná v jeho zemi stejně dobrá.
(DA) Mr President, no one who is sick wants to go to a foreign country if the treatment is just as good in their home country.
CzechAle lidé, kteří tam žijí, nepotřebují pouze potraviny a vodu, potřebují také vzdělání a chtějí důstojně pracovat a cestovat.
However, the people living there do not need only food and water; they also need education, and they want to work with dignity and move around.
CzechTo znamená, že poslanci Evropského parlamentu nebudou muset na 12 zasedání ve Štrasburku cestovat dvanáctkrát do roka, ale pouze jedenáctkrát.
This means that MEPs will not have to move to Strasbourg 12 times a year, but 11 times to incorporate 12 sessions in Strasbourg.
CzechStále ještě není možné si koupit lístek na vlak, který vám umožní přejet ze severní Evropy na jih, cestovat skutečně přes celý kontinent.
It is still not possible to buy a rail ticket which will take you from northern Europe to the south, travelling right across the continent.