"läge" - Tysk översättning


Menade du liegen
SV

"läge" på tyska

SV läge
volume_up
{neutrum}

läge
Du kan även ändra diagrammets storlek och läge senare.
Das Diagramm lässt sich jedoch auch später in der Größe und Position ändern.
Text och tal vänsterjusteras till detta läge.
Text und Zahlen werden an dieser Position linksbündig ausgerichtet.
Baspunktens läge ändras inte när objektets storlek ändras.
Die Position des Basispunktes im Zeichenbereich wird bei der Größenänderung nicht verändert.
läge (även: jobb, yrke)
volume_up
Stelle {fem.}
Detta gör det något komplicerat i detta läge.
Das macht es etwas kompliziert an dieser Stelle.
I detta läge vill jag också tydligt understryka de sociala aspekterna av sammanhållningspolitiken ännu en gång.
An dieser Stelle möchte ich auch die sozialen Aspekte der Kohäsionspolitik noch einmal deutlich unterstreichen.
I brist på dessa skulle det i dagens läge vara mycket svårt att ansöka om arbete, och det skulle vara hopplöst att försöka starta ett företag.
Ohne Mobiltelefon und Internetanschluss dürfte es heutzutage sehr schwierig sein, sich für eine Stelle zu bewerben, und an eine Existenzgründung ist gar nicht zu denken.
läge (även: ställning, position)
På grund av sitt geografiska läge utgör landet en mycket viktig stabilitetsfaktor för unionens framtida geopolitiska ordning.
Aufgrund seiner geografischen Lage stellt es einen sehr bedeutenden Stabilitätsfaktor für die zukünftige geopolitische Stellung der Union dar.
De vill att den nuvarande situationen skall bestå, så att de lättare kan exploatera landets marknad, dess billiga arbetskraft och geopolitiska läge.
Sie wollen, dass die gegenwärtige Situation andauert, damit sie den Markt, die billigen Arbeitskräfte und die weltpolitische Stellung dieses Landes besser ausnutzen können.

Synonymer (svenska) till "läge":

läge

Användningsexempel för "läge" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI detta läge har det förekommit förhandlingsförsök och det har gjorts misstag.
Angesichts dessen hat es Verhandlungsversuche gegeben, sind Fehler gemacht worden.
SwedishTill sist en kommentar om det ekonomiska läge som nämndes av Jean-Claude Trichet.
Abschließend eine Bemerkung zur wirtschaftlichen Lage, die Herr Trichet erwähnt hat.
SwedishDetta område är bara aktivt om Du markerade alternativet Storlek under Läge.
Dieser Bereich ist nur aktiv, wenn unter Modus die Option Größe gewählt wurde.
SwedishMedlemsstaternas beredskap för att bemöta detta nya läge varierar dessutom stort.
Die Mitgliedstaaten sind wahrlich unterschiedlich auf die neue Situation vorbereitet.
SwedishOch dessutom försätter man därigenom olika idrottsgrenar i ett ojämlikt läge.
Es stellt die Disziplinen zu allem Überfluß noch auf verschiedene Wertstufen.
SwedishDet är beklagansvärt att fiskeriutskottet återigen tvingades in i detta läge.
Es ist bedauerlich, dass der Fischereiausschuss erneut in diese Lage gebracht wurde.
SwedishSkolorna befinner sig i ett bra läge för att överbrygga den digitala klyftan.
Schulen bieten gute Möglichkeiten für die Überbrückung der digitalen Kluft.
SwedishEn inre marknad ger ett läge där alla är vinnare, inte ett nollsummespel.
Der Binnenmarkt ist für alle Beteiligten von Vorteil und kein Nullsummenspiel.
SwedishDe små och medelstora företagen befinner sig i ett betydligt svårare läge.
Die Klein- und Mittelbetriebe befinden sich in einer wesentlich schwierigeren Lage.
SwedishGår det i ett sådant läge att ansluta vissa leverantörer eller konsumenter?
Kann man hier gezielt gewisse Versorger und Verbraucher einschalten bzw. zuschalten?
SwedishDe skrev telegram hem till Manchester och den ena av dem skrev: "Hopplöst läge".
Beide schickten Telegramme nach Manchester. ~~~ Der eine schrieb: „Situation hoffnungslos.
SwedishRätta åtgärder i nuvarande läge hjälper till spara in framtida utgifter.
Richtige Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt helfen, künftige Ausgaben zu sparen.
SwedishDen övervägande majoriteten av Europas bönder har inte något gynnat läge.
Die überwiegende Mehrheit der Bauern Europas lebt nicht in bevorzugten Lagen.
SwedishHos befolkningen finns det i dagens läge ännu ingen så kallad euroreflex.
Bei der Bevölkerung ist derzeit noch kein sogenannter Euroreflex ausgeprägt.
SwedishDet är därför mycket riktigt svårt att i ett sådant läge nå några politiska lösningar.
Und logischerweise sind politische Lösungen in diesem Rahmen nur schwer zu erreichen.
SwedishDet finns i dagens läge tendenser på mediaområdet som ger anledning till oro.
Zurzeit gibt es Tendenzen im Medienbereich, die Anlass zur Sorge geben.
SwedishDen andra punkten: när vi nu står inför detta läge, vad kan vi göra och vad bör vi göra?
Zweiter Schwerpunkt: Was kann, was muss angesichts dieser Lage getan werden?
SwedishJag skall lyfta fram tre punkter som är speciellt viktiga för EU i detta läge.
Lassen Sie mich drei für die EU in dieser Situation besonders wichtige Punkte hervorheben.
SwedishI dagens läge är den isbelagd, vilket beskriver de svåra naturförhållandena.
Zur Zeit führt die Ostsee Eis, was die Problematik der natürlichen Bedingungen aufzeigt.
SwedishDet är kort sagt ett möte som äger rum i ett politiskt känsligt läge.
Es ist im wesentlichen ein Treffen, das in einen heiklen Zeitplan eingeordnet ist.