"kalla" - Tysk översättning


Menade du källa
SV

"kalla" på tyska

SV kalla
volume_up
[kallade|har kallat] {verb}

1. allmänt

Må så vara om Reino Paasilinna vill kalla det ett gammaldags förhållningssätt.
Wenn Herr Paasilinna dies als altmodisch bezeichnen will, dann steht ihm das frei.
Jag läste en plädering för att i stället kalla det att lära genom att leva.
Ich habe ein Plädoyer gelesen, das anders zu bezeichnen: Leben als Lernprozess.
Vad ska man annars kalla Renaults beslut att stänga Vilvoorde?
Wie anders soll man den Beschluß von Renault bezeichnen, Vilvoorde zu schließen?
Det skulle vara mer korrekt att kalla det: " betänkande om självbedrägeri ".
Richtiger müßte er heißen " Bericht über den Selbstbetrug ".
Frågan är om vi kommer att kalla det kapitlet för murens fall eller murens flyttning.
Die Frage ist, ob das Kapitel Fall der Mauer oder Verschiebung der Mauer heißen wird.
För oss givare betyder det att vi måste kunna visa vad jag skulle kalla givaruthållighet.
Für uns als Geber heißt das, wir müssen auch Durchhaltevermögen zeigen, wie ich es nennen möchte.
kalla (även: nämna, döpa)
Alla dem som tar beslut på dessa grunder -- kan vi kalla "nutidsorienterade".
Solche Menschen, die so situativ entscheiden nennen wir "gegenwartsorientiert".
Vi behöver inte kalla det ett europeiskt FBI, men det är ett logiskt nästa steg.
Wir müssen es nicht europäisches FBI nennen, doch wäre es der nächste logische Schritt.
Och hon sa: – Jag kommer att kalla dig för historieberättare.
Und sie sagte: "Ich werde Sie eine Geschichtenerzählerin nennen."
kalla (även: ropa)
I så fall får ni kalla er gruppledning till ordningen.
Da müssen Sie Ihren Fraktionsgeschäftsführer zur Ordnung rufen.
Geschäfte rufen mich zurück.
kalla (även: nämna)
Nu kallar vi dem icke flygande dinosaurier och flygande dinosaurier.
Wir benennen sie jetzt als Nichtvogeldinosaurier und als Vogeldinosaurier.
Men den kan också, i vissa fall, direkt kalla välrenommerade experter inom olika kultursektorer.
Aber sie kann in diesem Fall auch Experten von anerkanntem Ruf in den bestimmten kulturellen Sektoren benennen.
Det är därför vi kallar dem statsmän och uppkallar byggnader efter dem.
Deshalb nennen wir diese Frauen und Männer heute Staatsmänner und benennen unsere Gebäude nach ihnen.
Där kallar premiärministern offentligt oppositionen för en politisk terrorgrupp och dess anförare för brottslingar med immunitet.
Da betitelt der Ministerpräsident öffentlich die Opposition als politische terroristische Gruppe und ihre Anführer als Kriminelle mit Immunität.
Ni kallar det här dokumentet ” Öka förtroendet genom handling ”, vilket kanske inte är helt passande.
Sie haben dieses Dokument – nicht unbedingt besonders passend – „ Durch Handeln das Vertrauen stärken“ betitelt.

2. "kalla på ngn"

Men vad som är ännu värre, är det som chefer gör mest av allt, de kallar till möten.
Aber noch schlimmer ist, was Manager am liebsten tun, nämlich Meetings einberufen.
Det är många som verkligen ifrågasatt nyttan av att kalla till Durbankonferensen.
Viele haben sich gefragt, ob es sinnvoll war, die Konferenz von Durban überhaupt einzuberufen.
Kommer han att vara med om att fråga folk vad de tycker, och sedan kalla till en regeringskonferens för att man skall kunna nå fram till en kompromiss?
Wird er es unterstützen, dass wir die Menschen nach ihren Ansichten fragen und anschließend eine Regierungskonferenz einberufen, um einen Kompromiss auszuarbeiten?

3. IT: "kalla fram data"

kalla (även: fråga)

Synonymer (svenska) till "kalla":

kalla

Användningsexempel för "kalla" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet jag såg fram emot att höra var datum, statistik, tidsramar och kalla fakta.
Ich hatte Daten, statistische Zahlen, Fristen und nackte Tatsachen erwartet.
SwedishMan kan även kalla det för en konfederation, som president Chirac sade i dag.
Denkbar ist auch der Begriff Konföderation, wie Präsident Chirac heute sagte.
SwedishVi måste komma ifrån följderna av det kalla kriget, en trygghet som bygger på vapen.
Wir müssen aus der Folge des kalten Krieges, der bewaffneten Sicherheit herauskommen.
SwedishVid hans beskrivning av det verkade han lite motvillig till att kalla det en kompromiss.
In seinen Erläuterungen hat er den Bericht nur ungern als Kompromiß bezeichnet.
SwedishJag kan därför kalla det populism från er sida, om ni beskyller oss för hämnd.
Deswegen bezeichne ich es von Ihrer Seite als Populismus, wenn Sie uns Rache vorwerfen.
SwedishOch om ni inte misstycker, vill jag kalla dem de bästa åren i mitt liv.
Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben... es waren die besten Jahre meines Lebens.
SwedishDen är vad filosoferna skulle kalla ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor.
In der Philosophie nennt man so etwas eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung.
SwedishJag anser inte att detta är ambitioner som vi skulle kunna kalla utvecklingspolitik.
Ich glaube nicht, daß wir solche Absichten in die Enwicklungspolitik aufnehmen dürfen.
SwedishKalla kriget innebar ofred och konflikter för många regioner på jorden.
Der Kalte Krieg bedeutete Unfrieden und Konflikte für viele Regionen der Erde.
SwedishFramstegen på detta område kommer att värderas på grundval av kalla fakta.
Fortschritte in diesem Bereich werden anhand von harten Tatsachen zu beurteilen sein.
SwedishFörbindelserna med Ryssland har ändrats i grunden sedan det kalla krigets dagar.
Die Beziehungen zu Russland haben sich nach dem Ende des Kalten Kriegs grundlegend geändert.
SwedishJag brukar kalla dessa galaxvärldens primadonnor, eftersom de på sätt och vis är posörer.
Ich nenne sie gern die Primadonnen der Galaxywelt, denn sie sind irgendwie Angeber.
SwedishDärför vill jag inte kalla det här fredsavtalet för helt misslyckat.
Deshalb möchte ich auch nicht sagen, dieses Friedensabkommen habe nichts gebracht.
SwedishMänskliga individer har någon som vi skulle kunna kalla ett psykiskt immunförsvar.
Menschen haben etwas, das wir uns etwa wie ein psychologisches Immunsystem vorstellen können.
SwedishVi kan kalla det en solidaritet mellan unionens länder i norr och dess länder i söder.
Hier könnte man von der Solidarität zwischen dem Norden und dem Süden der Union sprechen.
SwedishDet är många som verkligen ifrågasatt nyttan av att kalla till Durbankonferensen.
Viele haben sich gefragt, ob es sinnvoll war, die Konferenz von Durban überhaupt einzuberufen.
SwedishEU har enorma fördelar gentemot institutionerna från det kalla kriget.
Die EU hat gegenüber den Institutionen des Kalten Krieges enorme Vorteile.
SwedishDen första är slutet på det kalla kriget och den andra tillkomsten av GUSP.
Zum einen die Beendigung des Kalten Krieges und zum anderen die GASP.
SwedishDet betraktades som en återförening av Europa och som en seger för Väst i det kalla kriget.
Man sah darin die Wiedervereinigung Europas und den Sieg des Westens im Kalten Krieg.
SwedishUnder detta lilla trepartsmöte - låt mig kalla det så - fördes öppna och rättvisa diskussioner.
Bei diesem - ich nenne es mal so - kleinen Trilog wurde offen und fair diskutiert.