SV

yttrande {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Yttrande- och tankefriheten och privatbostadens okränkbarhet omkullkastades.
Freedom of expression and of thought and the inviolability of private homes were trampled over.
Till dessa rättigheter räknas yttrande- och föreningsfrihet.
These rights include freedom of expression and association.
Tvärtom är det många som förlorar livet när de försvarar yttrande – och informationsfriheten.
On the contrary, many people lose their lives defending freedom of expression and information.
Det är ett kompletterande yttrande från denna kommitté, till ett tidigare yttrande.
It is a further opinion expressed by that committee, following an earlier one.
Detta yttrande kommer att överlämnas till Europaparlamentet och rådet.
This opinion will be forwarded to the European Parliament and to the Council.
Europeiska konventets utkast och parlamentets yttrande är generellt sett bra.
The draft European Convention and Parliament's opinion are generally sound.
Herr ordförande, miljöutskottets yttrande försöker begränsa Rothleys betänkande.
Mr President, the opinion of the Environment Committee seeks to restrain Mr Rothley's report.
Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten återfinns i respektive revisionsberättelse.
Auditors’ statement on the Corporate Governance Report can be found in the respective Audit Report.
Jag är föredragande för budgetutskottets yttrande om Sergio Berlatos betänkande.
I am the draftsman of the Budget Committee's opinion on Mr Berlato's report.
Är det förenligt med den normala yttrande- och demonstrationsfriheten?
Is this in line with the usual freedom of speech and right to demonstrate?
Presidiet kommer inte att tillåta något annat yttrande än en ordningsfråga.
The Bureau will not allow any type of speech other than a point of order.
Yttrande- och pressfriheten måste skyddas och kunna utövas fullt ut.
Freedom of speech and of the press must be protected and be able to be fully exercised.
yttrande (även: budskap)
Först och främst, vad är Europaparlamentets statement, (yttrande) i frågan?
But what exactly is the statement on this issue from the European Parliament?
Jag välkomnar rådets yttrande och det kommer inte att ha varit för döva öron.
I welcome the statement by the Council that it will not fall on deaf ears.
Nästa punkt är kommissionens yttrande om import av slaktkroppar av fjäderfä.
The next item is the Commission statement on the import of poultry carcases.
Jag bad att få göra detta korta inlägg efter Corbetts yttrande.
Mr President, I asked to make this brief intervention following the observation of Mr Corbett.
Jag instämmer i detta yttrande och det är med nöje som jag i dag upprepar det här i kammaren.
This observation seems right to me and it is with pleasure that I repeat it today, here in this Chamber.
Låt mig komma med ett kort yttrande om att minska användningen av kvicksilver, vilket alla är för.
Allow me to make a brief observation with regard to reducing the use of mercury, of which everyone is in favour.
yttrande (även: ordspråk)
Detta yttrande är gammalt, men innehållet i det är fortfarande aktuellt.
This is an old saying, but its message is still relevant.
Jag vill bara avsluta med att säga att jag begärde ett yttrande från artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd.
I will just finish by saying that I went for an opinion to the Article 29 Working Party of national data protection supervisors.
För att avsluta mitt yttrande vill jag säga att det man mest kan beklaga, det är att Amsterdam inte möjliggjorde en bättre institutionell jämvikt.
I will finish by saying that my great regret is that Amsterdam has not enabled this institutional readjustment.
2. näringsliv
yttrande

Användningsexempel för "yttrande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishGruppen offentliggjorde sitt yttrande i januari 2008 och myndigheten i juli 2008.
The Group released their opinion in January 2008 and the Authority in July 2008.
Swedish(Parlamentet godkände rekommendationen och avgav med den sitt yttrande om texten.)
(Parliament approved the recommendation and thereby gave its assent to the text)
SwedishEuropeiska konventets utkast och parlamentets yttrande är generellt sett bra.
- (SV) The draft European Convention and Parliament's opinion are generally sound.
SwedishVi kommer att titta på ändringsförslagen mycket noga och ge rådet vårt yttrande.
We will look at these amendments very carefully and give our opinion to the Council.
SwedishJag är föredragande för budgetutskottets yttrande om Sergio Berlatos betänkande.
I am the draftsman of the Budget Committee's opinion on Mr Berlato's report.
SwedishI oktober förra året uppmanade rådet kommissionen att lägga fram sitt yttrande.
In October last year, the Council asked the Commission to submit its opinion.
SwedishDet pågår ett överträdelseförfarande där ett motiverat yttrande har avgetts.
There is an ongoing infringement procedure at this stage of a reasoned opinion.
SwedishJag är positiv till de ändringar av kommissionens yttrande som har lagts fram.
I am in favour of the amendments to the Commission's opinion that have been tabled.
SwedishDetta är ett yttrande ur en godkänd intervju i de Volkskrant av den 7 oktober 2009.
That is a statement in an authorised interview in de Volkskrant of 7 October 2009.
SwedishNär jag skrev till er den 25 april gav ni personligen ett positivt yttrande.
When I wrote to you on 25 April, you were, in fact, in favour of this yourself.
SwedishDet är ett kompletterande yttrande från denna kommitté, till ett tidigare yttrande.
It is a further opinion expressed by that committee, following an earlier one.
SwedishUtskottets yttrande har till stor del återgetts i Ria Oomen-Ruijtens betänkande.
The IMCO opinion has largely been reproduced in Mrs Oomen-Ruijten's report.
SwedishEtt magert yttrande om de finansiella bestämmelserna nöjer vi oss inte med!
We will not put up with a meagre little recommendation on financial regulations '!
SwedishVi i utskottet för kultur och utbildning har bidragit genom detta yttrande.
We in the Committee on Culture and Education have contributed via this opinion.
SwedishEtt magert yttrande om de finansiella bestämmelserna nöjer vi oss inte med!"
We will not put up with a meagre little recommendation on financial regulations' !
SwedishÄmnet för mitt yttrande var detta avtals effekter på den europeiska budgeten.
The subject of my opinion was the effects on the European budget of this agreement.
SwedishVi har i alla fall redan korrigerat detta i utskottets yttrande så att det stämmer.
We had actually already corrected it in this form in the debate in committee.
SwedishDet kommer att kunna antas formellt när parlamentet har avgivit sitt yttrande.
Formal adoption will be possible when Parliament has delivered its opinion.
SwedishEuropeiska rådet godkände detta innan man ens inhämtat parlamentets yttrande.
The European Council approved it even before receiving Parliament’s opinion.
SwedishDet faktum att parlamentets yttrande har dröjt har försenat beslutsprocessen i rådet.
Because Parliament had not given its opinion the Council decision was delayed.

Synonymer (svenska) till "yttrande":

yttrande
yttre