SV

ytterst {adjektiv}

volume_up
Internationella kriminella organisationer arbetar skoningslöst och ytterst dristigt.
International criminal organisations are ruthless and act with extreme effrontery.
Vi diskuterar en fråga som är ytterst känslig i rättsligt och politiskt avseende.
We are debating an issue of extreme legal and political sensitivity.
Detta är ett problem som innebär ytterst stora svårigheter för de små och medelstora företagen.
This is a problem that leaves SMEs in extreme difficulties.
EU: s medlemsstater behandlar sina yttersta randområden mycket olika.
The EU Member States deal with their outermost regions in very different ways.
Alla dessa områden utgör gemenskapens yttersta randområden.
All these territories constitute outermost regions.
Vad kommer att hända med gemenskapens yttersta randområden?
My second question is: what will happen to the outermost regions?
ytterst

Användningsexempel för "ytterst" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKvaliteten på importerade fiskprodukter är ytterst viktig i det här sammanhanget.
The quality of imported fishery products is extremely important in this context.
SwedishJag anser att det beslut som parlamentet idag har fattat är ytterst oansvarigt.
I regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
SwedishDetaljerna i den europeiska konstitutionen är ytterst viktiga.
   Mr President, the details of the European Constitution are extremely important.
SwedishVi är dock ytterst reserverade när det gäller vissa andra punkter i betänkandet.
However, we have acute reservations on a number of other points in the report.
SwedishDe frågor som tas upp i betänkandet är ytterst viktiga i vår globaliserade värld.
In a globalised world, the concerns raised in this report are extremely important.
SwedishJag vore ytterst tacksam om de verkliga historiska sakförhållandena respekterades.
I would be extremely grateful if the authentic historical facts were respected.
SwedishDet skulle vara ytterst bra för många människor i Europa att veta vad som görs.
It would be extremely useful for many people in Europe to know what is being done.
SwedishDe är ytterst viktiga.
Some major issues have appeared on the scene since the conference was launched.
SwedishDen verklighet som döljer sig bakom dessa rapporter är en ytterst allvarlig fråga.
The situation underlying this number of reports is a matter of gravest concern.
SwedishTror ni verkligen att de kommer att kunna enas i denna ytterst viktiga fråga?
In truth, do you believe that they will agree on this extremely important issue?
SwedishFjärranalys är därför ytterst välkommet inom den gemensamma jordbrukspolitiken.
Remote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.
SwedishI vår utrikespolitik anser vi att det är ytterst viktigt att bekämpa terrorismen.
In our foreign policy we view anti-terrorism as being particularly important.
SwedishSådant samarbete fungerar redan ytterst bra, men det räcker inte längre till.
Such cooperation is already working extremely well, but it is no longer enough.
SwedishEnligt min åsikt är detta samförstånd ytterst viktigt, och det får vi inte glömma.
In my opinion, this consensus is extremely important, and we should not forget it.
Swedish(PT) Detta gäller en mycket komplex fråga som kräver en ytterst seriös analys.
This is a very complex issue, which needs to be studied with the utmost seriousness.
SwedishJag instämmer också med er att garantier för konsumenterna är ytterst viktigt.
I also agree with you that assurance for consumers is of paramount importance.
SwedishDet är därför ytterst viktigt att vi här i parlamentet engagerar oss i denna fråga.
It is therefore important that we in this House concern ourselves with this issue.
SwedishKommissionen är ytterst angelägen om att arbetstagares rättigheter garanteras.
The Commission is extremely keen that workers ' rights should be safeguarded.
SwedishUnionen har offenliggjort informationen om detta i ytterst kortfattad form.
The Union has made public the information it gathered in extremely summary form.
SwedishDetta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.
This is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.

Synonymer (svenska) till "ytterst":

ytterst