"ytterligare krav" - Engelsk översättning

SV

"ytterligare krav" på engelska

SV

ytterligare krav {neutrum}

volume_up
ytterligare krav (även: tilläggskrav)
Detta omfattas av Euratomfördraget och det finns väldigt tydliga ytterligare krav.
This is subject to the Euratom Treaty, and very clearly there are additional requirements.
Genom Euro 6-standardiseringen införs med rätta ytterligare krav på motorerna.
Euro 6 standardisation is right to impose additional requirements on engines.
Vi har redan antagit ytterligare krav som handlar om att skydda fotgängarna.
We have already adopted additional requirements relating to protecting pedestrians.

Användningsexempel för "ytterligare krav" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishGenom Euro 6-standardiseringen införs med rätta ytterligare krav på motorerna.
Euro 6 standardisation is right to impose additional requirements on engines.
SwedishVi har redan antagit ytterligare krav som handlar om att skydda fotgängarna.
We have already adopted additional requirements relating to protecting pedestrians.
SwedishDet finns ytterligare ett krav som jag särskilt skall uppmärksamma er på.
There is one further requirement to which I shall especially draw your attention.
SwedishDetta omfattas av Euratomfördraget och det finns väldigt tydliga ytterligare krav.
This is subject to the Euratom Treaty, and very clearly there are additional requirements.
SwedishÄr det verkligen förnuftigt med mer pengar och kravytterligare pengar här?
Is there really any point in investing more money and calling for more money in this case?
SwedishVetenskapliga styrgruppen har klart och tydligt ställt ytterligare krav.
The Scientific Steering Committee quite clearly made additional demands.
SwedishStabilitets- och tillväxtpakten medför alltså inget ytterligare krav.
The Stability Pact therefore does not make mandatory any extra constraint.
SwedishRådet godtog ytterligare krav från parlamentet om att öka antalet testade djur.
The Council agreed to additional demands from Parliament increasing the number of tested animals.
SwedishJag godtar att ytterligare krav införs i syfte att förbättra produkternas spårbarhet.
I accept the introduction of additional requirements to improve the traceability of products.
SwedishDetta instämmer jag helt i, och det bör inte ställas några ytterligare krav från berörda parter.
I fully support this and those affected should not need to make any further demands.
SwedishYtterligare krav ställs på oss i samband med de världsomfattande eller internationella åtagandena.
We have further requirements placed upon us by global or international commitments.
SwedishDetta är ytterligare ett krav som framför allt är av politisk karaktär.
This is another demand that is primarily of a political nature.
SwedishUtskottet måste nära övervaka efterlevnaden och vid behov föreskriva ytterligare krav.
The Committee must closely monitor compliance and, where necessary, prescribe additional requirements.
SwedishUtskottets behandling har medfört att ytterligare detaljerade krav och åtgärder har lagts till.
The debate in committee has led to further detailed requirements and measures having been added.
SwedishDet finns ytterligare 10 enskilda krav på röstförklaringar.
There are a further 10 individual requests for explanations of vote.
SwedishVi godtar behovet av att införa ytterligare och strängare krav för att undvika korskontaminering.
We accept the need to introduce additional and stricter requirements to avoid cross-contamination.
SwedishDet är ett viktigt mervärde och ett ytterligare krav.
That is an important piece of added value and an additional requirement.
SwedishDet finns ytterligare ett krav som jag särskilt skall uppmärksamma er på.
This in turn would also contribute to reducing greenhouse gas emissions and make cities healthier places to live.
SwedishArtikel 4.2 ger medlemsländerna möjlighet att utfärda ytterligare krav vad gäller förhandsinformation.
Article 4(2), introduces the possibility for Member States to impose additional information requirements.
SwedishAtt ställa ytterligare krav som inte finns med i anslutningsförhandlingarna är kontraproduktivt.
Calling for additional requirements to be met which are not part of the accession negotiations is counterproductive.

Liknande översättningar för "ytterligare krav" på engelska

krav substantiv
ytterligare adverb
English
ytterligare pronomen
English
ytterligare adjektiv
ytterligare tid substantiv
ytterligare värde substantiv