"yta" - Engelsk översättning

SV

"yta" på engelska

volume_up
yta {utr.}

SV yta
volume_up
{utrum}

yta (även: område, gård, distrikt, trakt)
volume_up
area {substantiv}
Välj Yta för att ge rektangelns yta en annan färg.
Choose the Area command to assign a color or pattern to the area inside the rectangle.
Här definierar du om en yta ska visas transparent och med vilken intensitet det ska göras.
Define if an area is to be transparent and the intensity of this transparency.
Du kan ändra färgerna som visas genom att välja Format - Yta... och klicka på fliken Färger.
In order to change the colors shown, choose Format - Area and select the Colors tab.
yta (även: ansikte, anseende, utseende, fasad)
volume_up
face {substantiv}
FAO:s världstoppmöte om livsmedelssäkerhet - Utrota hungersnöden från jordens yta (debatt)
FAO World Summit on Food Security - Eradicating hunger from the face of the earth (debate)
FAO:s världstoppmöte om livsmedelssäkerhet - Utrota hungersnöden från jordens yta (omröstning)
FAO World Summit on Food Security - Eradicating hunger from the face of the earth (vote)
De som utrotade, de som likviderade en hel ras från jordens yta?
Those who exterminated, who eliminated an entire race from the face of the earth?
yta (även: utsida, ytskikt)
volume_up
surface {substantiv}
Man måste komma ihåg att 70 procent av jordens yta består av hav.
It is worth recalling that 70% of the world's surface is covered by oceans.
Som han helt riktigt gissade orsakades en del av ljuden av aktivitet på Solens yta.
As he correctly guessed, some of these sounds were caused by activity on the surface of the Sun.
Vidare nämns det att de lutande utrymmena i fordonen bör förses med en halksäker yta.
It also states that all sloping areas in vehicles must have a non-slip surface.
yta (även: rabatt, lager, säng, bädd)
volume_up
bed {substantiv}
Om vi betraktas som 75-kilos får, skall vi vara tio stycken på en yta stor som en dubbelsäng.
If we are regarded as 75-kilo sheep, there will be ten of us in an area as large as a double bed.
volume_up
compass {substantiv}
yta (även: konkav, himlavalv)
volume_up
concave {substantiv}
volume_up
extent {substantiv}
Genom sin yta och befolkning är Polen i dag det land som " väger tyngst " bland alla kandidatländer.
Poland is today, in terms of the extent of its territory and population numbers, the country which has the most'specific gravity ' of all the candidate countries.
yta (även: hyvel, nivå, platan)
volume_up
plane {substantiv}
Polygonen " dras " lodrätt i förhållande till sin yta till den tredje dimensionen.
The polygon is " pulled " perpendicular to its plane by a certain amount into the third dimension.
Normalt används substrat med svag lutning mellan atomplan och yta, så kallad off-axis, en teknik som medför problem då defekter uppstår i de lutande atomplanen.
Normally in the past, off-axis substrate (with a slight tilt between atomic plane and surface) has been used, a technique which causes problems when defects arise in the inclined atomic planes.
yta (även: topp, spets, krön, överdel)
volume_up
top {substantiv}
Hur mjuk yta som önskas kan påverkas genom tjockleken av sand och grus som läggs ovanpå däckklippet.
How soft surface that is desired to be affected by the thickness of sand and gravel that is added on top of the deck clip.

Synonymer (svenska) till "yta":

yta

Användningsexempel för "yta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSenast jag såg honom, sprang han med sin sändare och letade efter en öppen yta.
Last time I saw him, he was running with his marker for an open space.
SwedishHur kan Portugal, ett land med relativt liten yta, råka ut för skogsbränder av denna omfattning?
How can Portugal, a relatively small country, have forest fires on this scale?
SwedishRegionens yta är över 47 000 km2 och hela den inre delen håller på att avfolkas.
The region extends over 47 000 square kilometres and the whole of the interior is becoming depopulated.
SwedishAvskogningen, växande populationer människor som behöver mer yta.
The deforestation, the growth of human populations, needing more land.
SwedishOljefläcken täcker nu över 43 000 kvadratkilometer, vilket är en yta större än Nederländerna.
The oil slick now covers over 43 000 square kilometres, which is bigger than the Netherlands.
SwedishLandsbygdsområdena utgör över 80 procent av EU:s yta, och 25 procent av befolkningen lever här.
Rural areas make up over 80% of the EU' s territory and 25% of the population live in them.
SwedishLandsbygdsområdena utgör över 80 procent av EU: s yta, och 25 procent av befolkningen lever här.
Rural areas make up over 80 % of the EU's territory and 25 % of the population live in them.
SwedishVildmarken utgör emellertid bara 1 procent av Europas yta.
In Europe, however, wilderness makes up only 1% of the entire territory.
SwedishHur kan man egentligen tro att den yta som krävs för en deponeringsanläggning är oändlig?
How can we actually think that we have an infinite amount of space available for use as landfill sites?
SwedishMan bör komma ihåg att landsbygden utgör nästan fyra femtedelar av Europeiska unionens yta.
We have to remember that rural areas represent almost four fifths of the territory of the European Union.
SwedishMen det finns en bomb under strukturfondernas bärande yta.
But there is a bomb beneath the support of the Structural Funds.
SwedishEtt av de utmärkande dragen för EU är den geografiska mångfalden på en förhållandevis liten yta.
One of the characteristics of Europe, in spite of its relatively small size, is her geographical diversity.
SwedishDet är ett sätt att trycka ihop en väldigt stor mängd av information och förståelse på en väldigt liten yta.
It's a way of squeezing an enormous amount of information and understanding into a small space.
SwedishÖver hälften av våra EU-medborgare bor i landsbygdsområden, vilka utgör cirka 90 procent av EU:s geografiska yta.
More than half of our EU citizens live in rural areas, which make up around 90% of EU territory.
SwedishJag vill också påpeka att över 60 procent av Österrikes yta täcks av berg och eftersatta områden.
I would like to point out that in Austria more than 60% of land consists of mountains and disadvantaged regions.
SwedishJag vill också påpeka att över 60 procent av Österrikes yta täcks av berg och eftersatta områden.
I would like to point out that in Austria more than 60 % of land consists of mountains and disadvantaged regions.
SwedishEn fjärdedel av EU: s yta är bergsområden.
Soil quality is poor in these areas, and very few people live there.
SwedishEtt samhälle med effektiva och demokratiska institutioner som kan räkna med tillräcklig bärande yta i samhället.
A society with efficient and democratic institutions which can count on sufficient popular support.
SwedishNär du har markerat en yta kan du göra ändringar i en fördefinierad färggradient här eller lägga till nya färggradienter.
After selecting an object, you can modify a predefined gradient variant or add new gradients.
SwedishDet skyddande ozonskiktet är nu i dag så skadat att hålet är tre gånger så stort som hela Australiens yta.
So much damage has already been done to the ozone layer that the hole is now three times the size of Australia.