"yrkande" - Engelsk översättning

SV

"yrkande" på engelska

SV

yrkande {neutrum}

volume_up
1. allmänt
yrkande (även: krav, begäran, fordran, påstående)
volume_up
claim {substantiv}
Den avvisade förnekaren Robert Faurissons yrkande, när han hävdade att Gayssotlagen kränkte hans yttrande- och undervisningsfrihet.
It nonsuited the negationist Robert Faurisson, who was claiming that the loi Gayssot attacked his freedom of expression and education.
2. näringsliv
yrkande (även: fordran, avrop, anfordran)
volume_up
call {substantiv}
Dessutom har jag fått ett yrkande om omröstning med namnupprop.
In addition, I have received a request for a roll call vote.
Jag skall dock överlåta åt kammaren att besluta i anledning av ert yrkande.
However, I call upon the House to decide whether to agree to your request.
Jag stöder verkligen föredragandens yrkande på en undersökning om vilka följder initiativet verkligen kommer att få.
I emphatically support the rapporteur's call for a study of the actual implications of the initiative.
yrkande (även: anfordran, begäran)
Det fanns ett yrkande från vår grupp om separat omröstning om de sista orden.
There was a request from our Group for a split vote on the last few words.
Jag har mottagit ett yrkande om återförvisning till utskottet av PPE-gruppen.
I have received a request from the PPE Group for a referral to committee.
Dessutom har jag fått ett yrkande om omröstning med namnupprop.
In addition, I have received a request for a roll call vote.
volume_up
claim {substantiv}
Den avvisade förnekaren Robert Faurissons yrkande, när han hävdade att Gayssotlagen kränkte hans yttrande- och undervisningsfrihet.
It nonsuited the negationist Robert Faurisson, who was claiming that the loi Gayssot attacked his freedom of expression and education.
yrkande (även: anfordran, anspråk, fordran)
Jag säger detta så att protokollet skall utvisa att Ashley Mote har ställt ett olagligt yrkande i kammaren.
I say this in order that the Minutes may record that Mr Mote made an illegal demand in this House.
Å andra sidan ett yrkande för hårda åtgärder mot utbudet av narkotika.
It has opted for a two-pronged approach: to control and prevent the demand for drugs and call for a hard-line approach regarding the supply of drugs.

Synonymer (svenska) till "yrkande":

yrkande

Användningsexempel för "yrkande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAv de anledningar jag redogjort för anser jag att detta yrkande går för långt.
For the reasons which I have stated I feel that this amendment goes too far.
SwedishKommissionen skulle vilja undvika detta och förkastar därför detta yrkande.
The Commission would like to avoid this and has therefore rejected this amendment.
SwedishJag grundar mitt yrkande på följande: Vi har 6 minuter kvar till omröstningen.
My reasons are as follows. We have 6 minutes left before voting begins.
SwedishDet skulle jag vilja säga till det yrkande som vi röstade om förut.
That is all I want to say about the amendment which has just been voted on here.
SwedishVi kommer inte att rösta för detta yrkande, det vill säga vi kommer att rösta emot det.
We will not be voting in favour of that; we will, that is to say, be voting against it.
SwedishErt yrkande återger på intet vis diskussionen som vi hade i delegationen.
Your motion does not in any way convey the discussion which we had within the delegation.
SwedishDärför stöder jag också min kollega Nicolas Cleggs yrkande på anpassning under konventet.
I therefore support my colleague Mr Nicholas Clegg's plea for change during the Convention.
SwedishAlla som inte vill stödja Adina-Ioana Văleans yrkande reser sig upp.
Anyone who does not wish to support Mrs Vălean's motion can stand up.
SwedishJag har ett yrkande som gäller föredragningslistan.
   Mr President, I have a motion in relation to the agenda.
SwedishBara under förutsättning att detta yrkande antas kan vi rösta för.
We can only give our support if this amendment is accepted.
SwedishJag anser även att citatet i början av detta yrkande är felaktigt och inte tillförlitligt.
I am also of the opinion that the quotation at the beginning of the resolution is incorrect and unreliable.
SwedishVårt yrkande om delad omröstning gäller strykningen av tidsgränsen.
Our split vote concerns the deletion of the time-limit.
SwedishDärför vill jag uttryckligen stödja vår kollega Posselts yrkande!
I therefore fully support Mr Posselt on this issue.
SwedishDärav mitt hjärtliga yrkande för att stödja vårt ändringsförslag.
Hence my heartfelt plea to endorse our amendment.
SwedishJag stöder också Aznars yrkande på ett påskyndande av antiterrorismpolitiken och en förstärkning av Europol.
I also support Mr Aznar's plea for anti-terrorism policy to be accelerated and Europol to be reinforced.
SwedishJag stöder också Aznars yrkande på ett påskyndande av antiterrorismpolitiken och en förstärkning av Europol.
I also support Mr Aznar' s plea for anti-terrorism policy to be accelerated and Europol to be reinforced.
SwedishJag hade redan bett om ordet före detta yrkande, men det ändrar inte så mycket i sak.
Madam President, I have already addressed the House on the subject of the motion, though this had little impact.
SwedishJag skulle vilja ansluta mig till Posselts yrkande.
I would like to take up the matter raised by Mr Posselt.
Swedish) Herr kommissionär, jag vill bara än en gång fråga om yrkande 42 och höra kommissionens uppfattning.
Mr Commissioner. I should just like to ask again about Amendment No 42 and to hear the views of the Commission on it.
SwedishVi hyser stort förtroende för att detta kommer att ske och vårt yrkande i dag kommer säkert att stärka dem i detta.
We are quite confident that this will happen and today's motion will certainly help to support these efforts.