"vittna" - Engelsk översättning

SV

"vittna" på engelska

SV vittna
volume_up
[vittnade|har vittnat] {verb}

1. allmänt

Världen förändrades 1976, vilket de öde hamnarna i Hull och Grimsby kan vittna om.
The world changed in 1976, as the empty ports of Hull and Grimsby can testify.
Han fick reda på saker och han vill vittna i utbyte mot ett frisläppande.
He learned things, and he will testify in exchange for early parole.
Jag tror att alla kan vittna om att denna omröstning genomfördes helt objektivt.
I think everyone can testify that the way that vote took place was perfectly objective.
vittna (även: uppge, uppmana, anmoda, meddela)

2. juridik

Öppenheten har varit fullständig, vilket flera kolleger kan vittna om.
There has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.
Men här i en parlamentarisk kammare räcker det inte att vittna om den här katastrofen.
But in a parliament, we have to do more than bear witness to disaster.
Vi som har upplevt dessa händelser måste vittna om dem.
We, who have lived through these events, must bear witness to them.

Användningsexempel för "vittna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishInför kunskapen om döden har vi skyldighet att vittna om kunskapen om livet.
In face of the culture of death, it is our duty to stand up for the culture of life.
SwedishOffer för sexuella förbrytare bör inte längre förpliktas att vittna upprepade gånger.
Also, victims of sex crimes should no longer be forced to repeatedly give evidence.
SwedishDetta hade varit mycket bekvämt för att hindra honom från att vittna inför en brittisk domstol.
This would be very convenient in preventing his testimony before UK courts.
SwedishSamtidigt vill jag vittna om det utmärkta arbete som vår kollega Camisón Asensio har utfört.
Similarly, I would like to commend the accomplishments of my colleague, Camisón Asensio.
SwedishMin kollega här kan verkligen vittna om detta. Hon kommer från Irland.
My fellow MEP here only knows this too well, as she is from Ireland.
SwedishMan måste se det med egna ögon, såsom kommissionsledamoten har gjort och kunnat vittna om.
One needs to see with one's own eyes, as Commissioner Barnier has seen and as he has testified.
SwedishTrettio personer hindrades från att vittna till hans försvar, eftersom domarna inte tillät dem att tala.
Thirty defence witnesses were not able to speak because the judges did not allow them.
SwedishVarje lösning som är ineffektiv kommer att vittna om vår svaghet.
Every ineffective solution will be evidence of our weakness.
SwedishTrettio personer hindrades från att vittna till hans försvar, eftersom domarna inte tillät dem att tala.
We support the legislative initiative of the Philippines Congress to abolish the death penalty.
SwedishTill dessa och de omkring 2 000 som skadats av samma gissel, vill jag vittna om vår solidaritet.
I wish to assure these people, and the approximately 2000 people wounded by this same scourge, of our solidarity.
SwedishVilka ambitioner skall dessa långa tal vittna om, när det är nedskärningar här, besparingar där och inskränkningar däremellan?
Has there ever been a great human endeavour that took such a wretched figure as its basis?
SwedishDet skulle vittna om ett gott samarbete mellan likvärdiga parter.
That is what I would call a testament to constructive cooperation between equal partners.
SwedishOm kvestorerna kunde vittna i kammaren skulle vi få reda på hur saker verkligen går till och få reda på sanningen.
If the Quaestors give evidence in this House we shall know what really happened. We shall know the truth.
SwedishDet skulle vittna om ett bättre sinne för verkligheten om vi respekterade de ofta djupt rotade kulturella vanorna.
It would indicate more of a sense of reality if we respected the often deeply-rooted cultural traditions.
SwedishIngen kan tvingas att vittna mot sig själv.
No one can be compelled to give evidence against himself.
SwedishJag deltog i konventets förhandlingar och kan vittna om den höga kvaliteten på det arbete som det presterade.
I took part in the proceedings of the Convention and can vouch for the high quality of the work it accomplished.
SwedishJag deltog i konventets förhandlingar och kan vittna om den höga kvaliteten på det arbete som det presterade.
For this reason the decision taken at Laeken to convene a European Convention to draft a constitution was right and necessary.
SwedishDenna grupp hade bjudit in Andreasen att vittna om redovisningssystemens tekniska utformning.
This particular group invited Mrs Andreassen to come and give evidence to us on a matter of technical information about the accounting systems.
SwedishJag är inte särskilt införstådd med det senaste beslutet, att en kroatisk minister inte en gång är förpliktad till att vittna.
I do not entirely agree either with the most recent decision that a Croat Minister is not even obliged to give evidence.
SwedishJag kan vittna om att det oavbrutet och oförtröttat har bemödat sig om att få till stånd en debatt och uppmuntra till konvergens.
I can witness to the fact that it has unceasingly and tirelessly endeavoured to generate debate and encourage convergence.