"viss" - Engelsk översättning

SV

"viss" på engelska

EN
SV

viss {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Kommissionen kan vara viss om att min grupp och utskottet för regionalpolitik och ytterligare andra kommer att erbjuda stort stöd till förslagen när de strömmar in.
The Commission can be assured that my group and the Regional Affairs Committee and others will be most supportive of the proposals when they come on stream.
2. "bestämd, särskild"
viss (även: säker)
Sådana krav kan utnyttjas för att skapa en viss image eller hålla en viss servicenivå.
Such criteria may assist in building a certain image or providing a certain level of service.
Detta innebär en viss praktisk arbetsfördelning mellan de två strategierna.
This implies a certain practical distribution of work between the two strategies.
Jag skulle även vilja kommentera viss statistik i ombudsmannens årsrapport.
I also wish to comment on certain statistics in the Ombudsman's annual report.

Användningsexempel för "viss" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.
The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
SwedishVi håller också med om att man måste stärka uppgiftsskyddet under en viss period.
We also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
SwedishMilitären har till viss del blivit oberoende och detta har också spelat en roll.
The military, which has become independent after a fashion, has played a role.
SwedishDet är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
SwedishI viss mån måste vi lita på att de lokala myndigheterna tillämpar lagen korrekt.
We have to rely to some extent on local authorities implementing the law properly.
SwedishJag ställer frågan till Guy Verhofstadt som har viss erfarenhet av detta i rådet.
I put the question to Mr Verhofstadt, who has some experience of this Council.
SwedishJag anser att kommissionsledamoten saknar en viss framåtanda inom dessa områden.
I do think that the Commissioner lacks a certain degree of ambition in those areas.
SwedishDet är ett sätt att attrahera uppmärksamhet och ge extra fokus åt en viss fråga.
It is a way of attracting attention and giving extra focus to a particular subject.
SwedishJag hörde rent av med viss förvåning Ghilardotti tala om konsumenternas säkerhet.
I was even somewhat surprised to hear Mrs Ghilardotti mention consumer safety.
SwedishJag skulle också vilja ta upp ett par andra små punkter, små i viss bemärkelse.
I should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
SwedishI viss utsträckning råder en stor myt om strategier i affärslivet nuförtiden.
And there's to some extent a big strategy myth that's prevalent in business now.
SwedishMarkera den här kryssrutan, om Du vill använda en viss sidmall efter sidbrytningen.
Select this option if you want to apply a certain Page Style after a page break.
SwedishDessa ändringsförslag kan därför i princip accepteras efter en viss omredigering.
These amendments can therefore be accepted in principle, after some rewording.
SwedishDärför måste vi välja antingen viss stagnation eller en risk som kan löna sig.
Therefore we must choose either certain stagnation or a risk which could pay off.
SwedishJag tror även att det under en övergångsperiod måste finnas en viss flexibilitet.
I think there will have to be some flexibility during the transitional period.
SwedishDet finns naturligtvis en viss konkurrens och frågan om rätten till undervisning.
There is, of course, a degree of competition, the question of teaching rights.
SwedishDet är skälet till att det är viss förvirring över vad vi nu egentligen röstar om.
That is why there is clearly some confusion over exactly what we are voting on.
SwedishEn viss trötthet har blivit märkbar inom det här området under det senaste året.
A degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
SwedishDetta beror bara till viss del på den starka ökningen av efterfrågan utanför EU.
The huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
SwedishBetänkandet stöds av rådet, och detta kan i viss utsträckning förklara er optimism.
That is backed by the Council, and that may explain your optimism to some extent.

Synonymer (svenska) till "viss":

viss
visst
Swedish
vissen
visshet