"vinstsyfte" - Engelsk översättning

SV

"vinstsyfte" på engelska

SV vinstsyfte
volume_up
{neutrum}

vinstsyfte

Användningsexempel för "vinstsyfte" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMajoriteten av offren för denna handel utnyttjas sexuellt i kommersiellt vinstsyfte.
The majority of the victims of this trade are sexually exploited for commercial gain.
SwedishVi bekämpar piratkopiering som görs i vinstsyfte, men vi är helt emot att kriminalisera konsumenter.
We combat piracy for profit, but we are completely opposed to criminalising consumers.
SwedishDenna är i sin tur pressad av sina arbetsgivare - företagen - att sälja alkohol i vinstsyfte.
They, in turn, are pressured by their employers - the companies - to sell alcohol to make money.
SwedishAngående: De hemska morden på fattiga peruanska bönder i vinstsyfte
Subject: Appalling murders of poor Peruvian farmers for profit
SwedishDetta kommer att kräva ekonomiskt stöd, eftersom detta är något man gör av brinnande intresse, och inte i vinstsyfte.
This will require financial support, as this activity is a labour of love and not economic.
SwedishMänniskor som engagerar sig utan vinstsyfte är ofta de mest aktiva och konstruktiva medborgare vi har.
People involved in not-for-profit are often some of the most active and constructive citizens that we have.
SwedishDet är oundgängligt att det finns miniminormer för donation och ersättning som bygger på ett system utan vinstsyfte.
Minimum standards on donation and compensation based on a not-for-profit system are essential.
SwedishDetta är emellertid resultatet av monopolens plundrande exploatering av naturen i vinstsyfte.
These, however, are the result of the plundering exploitation of nature by the monopolies for the sake of their profits.
SwedishDet är på grund av att Ericssons vinstsyfte kräver det.
It is because Erikson's profits motives demand that.
SwedishDärav förslagen som syftar till att skilja verksamhet utan vinstsyfte från avgiftstillämpningar som bygger på kostnaderna.
Hence the proposals to separate non-profit-making activities from fee systems based on costs.
SwedishLåt mig nu framhålla att vi absolut inte får låta detta falla i händerna på privata företag som drivs i vinstsyfte.
Now let me point out that we really must not let them fall into the hands of private firms operating for profit.
SwedishBrott begås ofta i vinstsyfte.
The crimes are often perpetrated in a spirit of profit-making.
SwedishIngenting är viktigare än människors hälsa och därför måste vi resa en barriär mot ”djurdopning” i vinstsyfte.
Nothing is more important that human health, and therefore we need to erect a barrier to'animal doping' motivated by monetary gain.
SwedishI betänkandet har, som vi vet, ursprungsförslaget förändrats så att en rad undantag om företag utan vinstsyfte uteslutits.
The report has of course amended the initial proposal by ruling out a number of derogations on non-profit-making companies.
SwedishInget stöd ges till offentlig forskning eller organ som inte drivs i vinstsyfte, som också skulle kunna finna behandlingsformer.
No support is given to public research or to non-profit-making bodies which may also be capable of finding therapies.
SwedishDessa personer, som helt utan vinstsyfte gör en insats för människor som fruktar för sina liv, skall inte straffas.
Those people who, with no thought at all of profit, make an effort on behalf of people in fear of their lives, must not be punished.
SwedishEuroparådet och Europeiska gruppen för etik har betonat principen om tillvaratagande av vävnader och celler utan vinstsyfte.
The Council of Europe and the European Group on Ethics have stressed the principle of not-for-profit procurement of tissues and cells.
SwedishDe motsätter sig kommersialisering av vad som fortfarande är en allmän nyttighet även om det är offer för monopolföretagens vinstsyfte.
They oppose the commercialisation of what is still a social good, even though it is prey to the profit-making of monopolies.
SwedishI Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna anges för övrigt att det är förbjudet att använda människokroppen i vinstsyfte.
Moreover, the European Union Charter of Fundamental Rights states that it is forbidden to use the human body for profit.
SwedishJag anser att vi behöver göra en åtskillnad mellan storskalig piratkopiering och konsumenter som agerar utan vinstsyfte.
Ladies and gentlemen, I think we need to make a distinction between mass piracy and consumers acting without a profit motive.