SV

vinna [vann|har vunnit] {verb}

volume_up
1. allmänt
Budskapet är sammanfattningsvis ganska enkelt: Terrorismen får inte vinna.
In conclusion, the message is quite simple: Terrorism must not be allowed to win.
Inget parti kommer att vinna något val om det sätter den frågan i centrum.
No party will win an election if it puts this at the centre of its campaign.
Man vilseleder människor för att vinna väljare eller röster och för att skada Europa.
People are being taken in just to win readers or votes and to bring Europe down.
Det framgår av dessa siffror att ingen sida kan vinna konflikten med militära medel.
These figures show that neither side can achieve a military victory in this conflict.
Vi tycks återkomma till vår vilja att nå resultat och vinna förtroende.
I think we are coming back to the fact that we want to achieve results and we want to win trust.
Den förhandlingsväg som vi kan hjälpa till med är den framgångsväg som båda parter har någon utsikt att vinna på.
They are in a minority and will never be able to achieve their aims through violence.
Alla kommer att svar "Ja, jag har vunnit på lotto." av detta kan man dra slutsatsen att chansen att vinna på lotto är 100 procent.
And then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
Den slutsats jag drar av detta är att EU har enormt mycket att vinna på den process som pågår i Ukraina.
The conclusion I draw from this experience is that Europe can benefit enormously from this process in Ukraine.
Deras uppgift är endast att sätta stopp om det visar sig att amerikanska tillsynsidéer plötsligt börjar vinna mark inom EU till följd av detta samgående.
They must only draw a line where it becomes apparent that American attitudes to supervision are suddenly establishing themselves in Europe through this merger.
Detta är sättet för att vinna och återvinna de europeiska medborgarnas förtroende.
This is how you earn the credibility and regain the trust of European citizens.
Vi talar om en teknik som är mycket lovande men som fortfarande måste vinna samhällets förtroende.
We are talking about a very promising technology, which nevertheless has yet to earn the trust of society.
Den måste förtjänas om den skall vinna erkännande i enlighet med internationell rätt.
It must be earned if it is to win recognition under international law.
Nu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.
Now they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Han försökte dra in drottningen i en politisk kontrovers och använda hennes namn för att vinna billiga politiska poäng.
He sought to drag the Queen into a political controversy and to use her name to score cheap political points.
Jag vill inte använda denna debatt för att vinna politiska poäng i Europaparlamentet, men jag skulle kunna ge många exempel.
I do not want to use this debate to score political points in the European Parliament, but I could mention many such examples.
Jag är övertygad om att sanningen kommer att vinna, och ju fler människor som kräver sanningen i Burma, desto starkare blir de.
I am convinced that the truth will win through and that, as more people proclaim the truth inside Burma, so they will gather strength.
2. "söka få tag i, skaffa (fram)"
Detta program kommer att hjälpa oss att vinna denna symbol.
This programme will help us obtain that symbol.
Vi har mycket gemensamt, och tillsammans kan vi vinna mer för varandra i världen.
We have a good deal in common, and together we could obtain more for each other in the world.
Det är det enda sättet att vinna medborgarnas förtroende, som i dag tycks mer förlorat än någonsin förut.
It is the only way to obtain the confidence of the citizens, which today seems more lost than ever before.
3. formellt
Om man skall vinna konsumenternas förtroende måste man följa försiktighetsprincipen.
To gain consumer confidence we have to observe the precautionary principle.
Parlamentet har inget att vinna på att kommissionens befogenheter försvinner.
Parliament has nothing to gain from neutralising the Commission's powers.
Vidare har Europeiska unionen mycket att vinna på dessa förhandlingar.
Secondly, the European Union has a great deal to gain from these negotiations.
4. politik: "val"
vinna
Vi måste fortsätta att kämpa för att förhindra socialt utanförskap, för att avskaffa barnarbete och för att vinna kampen mot fattigdomen.
We must carry on struggling to prevent social exclusion, to do away with child labour and to win the war on poverty.
Denna forskning kommer att vinna på att bedrivas på europeisk nivå, där mervärdet av samarbete är betydande.
This research will gain from being carried out at European level, where the added value of cooperation is significant.
Det är självklart att om logiken om mindre kostnad skulle vinna, skulle stängningen av Tjernobyl skjutas upp på obestämd tid.
It is clear that, if the logic of the least cost were to carry the day, the closure of Chernobyl would be indefinitely postponed.

Synonymer (svenska) till "vinna":

vinna

Användningsexempel för "vinna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAtt vinna är så viktigt för den kommersiella framgången att alla medel är tillåtna.
Victory is so instrumental to commercial success that any means are admissible.
SwedishOm vi skall lyckas måste alla känna att de har mycket att vinna på EU:s framgångar.
We will only succeed if everyone feels that they have a stake in Europe’s success.
SwedishAnnars skulle aldrig fransmännen kunna vinna en match mot det nederländska laget!
Otherwise, the French would never be able to take a game off the Dutch team!
SwedishJag gläder mig åt att detta synsätt har kunnat vinna gehör hos föredraganden.
I am delighted that this viewpoint has been taken on board by the rapporteur.
SwedishDet är att vinna ekonomin och att vinna medborgarnas hjärtan för Europa.
That is winning the economy and it is winning the hearts of citizens for Europe.
SwedishAtt offra jordbruket för att vinna på andra områden är helt enkelt oacceptabelt.
Sacrificing agriculture for gains in other areas is simply unacceptable.
SwedishSom politikerna som försöker vinna kriget med ena handen bunden bakom ryggen.
Like them politicians trying to fight this war with one hand tied around their balls.
SwedishDe är intresserade av personlig makt och vad de kan vinna på kriminell verksamhet.
They are interested in personal power and the fruits of criminal activity.
SwedishOm vi skall lyckas måste alla känna att de har mycket att vinna på EU: s framgångar.
We will only succeed if everyone feels that they have a stake in Europe ’ s success.
SwedishUtvidgningen måste vinna stöd och bli väl mottagen inom ländernas allmänna opinion.
Enlargement must be supported and well received by national public opinion.
SwedishEU är på väg att få två ansikten, och det är EU-skeptikerna som kommer att vinna på det.
Europe is becoming two-faced and the Euro sceptics will reap the rewards of this.
SwedishInte heller Ryssland har något att vinna på en ökad instabilitet i Kaukasus.
Russia too has no interest in seeing increased instability in the Caucasus.
SwedishEuropa skulle vinna på att vara en medaktör och partner i den här processen.
Europe would benefit from being a partner in the process and a party to it.
Swedish.– Kommissionen har försökt vinna tid, och parlamentet har låtit den komma undan.
   .– The Commission has stalled for time and Parliament has let it get away with it.
SwedishJag tror att denna institution har allt att vinna på en samordnad lagstiftning.
Coordinated production of legislation can, I think, only be helpful to this institution.
SwedishDet är en väsentlig politisk kamp och jag är optimistisk om våra chanser att vinna.
It is a necessary political struggle and I am optimistic about our chances of winning.
SwedishDessa länder har goda förutsättningar att med sin prisnivå vinna marknadsandelar.
Those are countries ideally placed to price themselves into the market.
SwedishOch det finns två viktiga lärdomar att vinna av den här verkligheten.
And there are two important messages, or two lessons, to take from that reality.
SwedishFörtroende för att Europa skall vinna, det är vad jag ber er om i dag.
The confidence to make Europe triumph, that is what we are asking of you today.
SwedishDet gläder mig att rådet lyckades vinna alla medlemsstaters stöd för detta.
I am very much obliged to all those who were involved in bringing about this decision.