"villig" - Engelsk översättning

SV

"villig" på engelska

SV

villig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Kommissionen är villig att delta i sådana diskussioner med medlemsstaterna.
The Commission is willing to participate in these discussions with Member States.
Frågan är huruvida man verkligen är villig att utöva den sortens påtryckningar.
The question is whether anyone is actually willing to exert that sort of pressure.
Detta är ett oacceptabelt förfarande som jag inte är villig att stödja.
This is clearly an unacceptable practice that I am not willing to support.
villig (även: redo, modig)
Jag är definitivt villig att fortsätta diskussionen om det här avtalet med parlamentet och utskottet för internationell handel, ännu mer nu när vi håller på att nå slutet av diskussionen.
I am certainly willing to continue the discussion on this agreement with Parliament and the Committee on International Trade, the more so now that we are reaching the end game in this discussion.
När han beslutade att ge sig in i schackspelet om utsläppsrätter verkade han dock vara villig att offra många bönder, och till och med sin kung till slut, på sitt eget schackbräde.
When he did decide to join in the game of chess on the board of emission rights, though, he appeared willing to sacrifice many pawns, including, in the end, his king, on his own chess board.
villig (även: glad)
Det gläder mig mycket att kommissionen var villig att ta med vår punkt.
I was very glad that the Commission showed willingness to take our point on board.
Kommissionen kommer självfallet att vara villig att förhandla för att finna en lösning som är godtagbar för alla parter.
This expenditure will be included in the EU budget for the first time, now that the legal basis for its inclusion has, I am glad to say, finally been adopted.
Jag är mycket glad att herr Tappin som föredrog betänkandet var villig att lyssna på dessa synpunkter, men beklagligtvis förkastade ekonomiutskottet de flesta av våra förslag.
I am very happy that Mr Tappin, the rapporteur of the report, was glad to hear these views, although, unfortunately, most of our proposals were overturned on the Committee on Budgets.
villig (även: glad)
2. vardagligt

Synonymer (svenska) till "villig":

villig

Användningsexempel för "villig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishIngen - eller knappt någon - genomför dem, och ingen är villig att finansiera dem.
No one - or almost no one - is implementing them and no one is ready to finance them.
SwedishJag är mycket villig att samarbeta med talmanskonferensen och kollegerna kring dessa.
I am very open to working with the Conference of Presidents and colleagues on those.
SwedishJag är villig att diskutera även detta inom ramen för debatten om hälsokontrollen.
I would be quite prepared to discuss that too in the context of the Health Check debate.
SwedishKommissionen är villig att fastställa särskilda bestämmelser för sådana undantag.
The Commission is ready to lay down specific rules for such exceptions.
SwedishNi har gett oss positiva signaler och bekräftat att ni är villig att agera.
You have given us positive messages and confirmed your willingness to act.
SwedishJag är villig att erkänna att det är en komplicerad fråga. Jag avundas er inte uppgiften.
I grant you that this is a complicated field, and I do not envy you your task.
SwedishRådet har antytt att man är villig att fortsätta diskussionerna om detta.
The Council has indicated its willingness to continue discussions on this.
SwedishDen värld som vi lever i är inte villig att vänta på att vi ska lösa våra interna problem”.
The world we live in is not prepared to wait for us to solve our internal problems'.
SwedishJag motiverade i går, varför kommissionen inte var villig att ändra den rättsliga grunden.
I explained then why the Commission was not in favour of a change in the legal basis.
SwedishMed dessa kommentarer är vår grupp villig att godkänna budgetförslaget.
With these observations, my group is prepared to adopt the draft budget.
SwedishVerkar han alls vara villig att ändra på dessa punkter i konstitutionen?
Does he see any signs of willingness to make changes to these points in the constitution?
SwedishIraks regering sa sig vara villig att arbeta tillsammans med EU.
The Iraqi Government expressed its eagerness to work with the European Union.
SwedishSkulle den irländska regeringen vara villig att göra någonting åt detta?
Would the Irish Government be prepared to do something about that?
SwedishNu vill vi veta hur villig kommissionen är att ta itu med den här frågan.
We therefore want to know from the Commission how ambitious it is in wanting to tackle this aim.
SwedishJag fick höra att hon har förklarat sig villig att beakta vissa av våra ändringsförslag.
I am told that she has indicated a willingness to take some of our amendments into consideration.
SwedishKommissionen är villig att bidra till ett eventuellt fredspaket.
The EU has a key role in helping Nepal through this difficult process.
SwedishMen jag är villig att avstå från att låta saken gå vidare.
But I do not think that that means I said I forgive his violence towards me.
SwedishJag trodde att kommissionär Verheugen skulle komma, men jag är naturligtvis villig att ställa upp.
I thought that Commissioner Verheugen would be coming, but I will certainly be available.
SwedishKommissionen är inte villig att godkänna någon kompromiss bara för att uppnå en kompromiss.
The Commission is not ready to accept any compromise just for the sake of achieving a compromise.
SwedishUkrainas president har förklarat sig villig att fortsätta konvergensarbetet gentemot EU.
The President of Ukraine has announced a willingness to continue convergence with the European Union.