"vilken som helst" - Engelsk översättning

SV

"vilken som helst" på engelska

EN
EN
EN
SV

vilken som helst {pronomen}

volume_up
vilken som helst (även: någon, några, varje, varenda, vilka som helst)
Naturligtvis kan var och en av ledamöterna använda vilken som helst av de tre knapparna.
Obviously, all Members of the Parliament can use any of the three buttons they wish.
Energi är inte en handelsvara vilken som helst.
Energy is not a commodity like any other.
DNA-tester är inte en tjänst vilken som helst.
DNA tests are not services like any other.
För var och en av dessa sökvägar hade kunden kunnat klicka på vilken som helst av annonserna, eller på båda.
For each of these paths, the customer could've clicked on either ad, or both.
Det innebär att vilken som helst av lagstiftarna nu kan lägga fram ändringsförslag som utökar förordningens tillämpningsområde till att gälla övriga organ och institutioner.
It means that either of the legislators can now introduce an amendment extending the scope of the Regulation to the other bodies and institutions.
Så om du bor i det bästa klimatet, i San Diego i USA, eller i det kassaste klimatet, i Buffalo, New York, kommer du att vara precis lika lycklig på vilken som helst av platserna.
That if you live in the best climate, in San Diego in the United States, or in the shittiest climate, in Buffalo, New York, you are going to be just as happy in either place.

Användningsexempel för "vilken som helst" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNaturligtvis kan var och en av ledamöterna använda vilken som helst av de tre knapparna.
Obviously, all Members of the Parliament can use any of the three buttons they wish.
SwedishI globaliseringens tidevarv är inte leksaker bara en vara, vilken som helst.
At a time of globalisation, toys are not just another type of goods.
SwedishFör var och en av dessa sökvägar hade kunden kunnat klicka på vilken som helst av annonserna, eller på båda.
For each of these paths, the customer could've clicked on either ad, or both.
SwedishDet handlar ju inte bara om en etisk fråga, vilken som helst.
Mr President, this is not a simple ethical issue.
SwedishDet handlar ju inte bara om en etisk fråga, vilken som helst.
It is about the taking of human lives for research purposes.
SwedishNi kan använda vilken som helst för att ta er tillbaka.
You can use any one of them to call for your return.
SwedishJag stöder vilken som helst global strategi som strävar efter att utrota våld mot kvinnor över hela världen.
I support any global strategy striving to bring about the worldwide eradication of violence against women.
SwedishUtifrån detta är vilken som helst tanke försvarbar, men inom lagens gränser och de rättsliga ramarna.
As a result, people can hold any view they like, as long as they keep within the law, the legal framework and the legal order.
SwedishEnergi är inte en handelsvara vilken som helst.
SwedishDNA-tester är inte en tjänst vilken som helst.
SwedishSå jag kan tala för vilken som helst av dessa instanser.
SwedishDet går att rösta med vilken som helst av de tre knapparna.
If I was misunderstood I am very pleased to make things clearer: you can vote with any of the three buttons you like.
SwedishEra exentriska och vissionella problem... är genetiska hot som kunde bidra till vilken som helst av Bakers släktingar.
Your eccentricities and vision problems... are genetic traits that could be attributed to any number of the Baker ancestors.
SwedishDe glömmer att jordbruk har en samhällsekonomisk dimension och att det inte bara är en affärsverksamhet, vilken som helst.
They forget that there is a socio-economic dimension to farming and that it is not just a business like any other sector.
SwedishFör min del så får det bli vilken som helst av dem, men om ni frågar vem jag personligen föredrar, så ser jag helst att det blir fränden Prodi.
I would be happy with any of them, but my own personal preference would be for Mr Prodi, the man we know best.
SwedishMed införandet av eurosedlar den 1 januari 2002 kommer Duisenberg säkerligen att stå inför en utmaning som kan mäta sig med vilken som helst.
Mr Duisenberg will surely face a challenge second to none with the introduction of euro banknotes on 1 January 2002.
SwedishDen sattes högt för att garantera att enligt vilken som helst permutation skulle en kvalificerad majoritet företräda en majoritet av befolkningen.
It was set high to make sure that under any permutation such a qualified majority represented a majority of the population.
SwedishDe färgämnen det gäller är xylidiner som kan frigöra vilken som helst av de 21 cancerframkallande aminer som listas i det föreslagna direktivet.
The colourants concerned are xylidines which may release any of the 21 cancer-causing amines listed in the proposed directive.
SwedishJag röstade mot denna text eftersom vi inte kan tillåta att läkemedelsföretagen och kommissionen gör hälsa till en handelsvara vilken som helst.
I voted against this text, as we cannot allow pharmaceutical companies and the Commission to turn health into a commodity like any other.
SwedishDet är logiskt att den europeiska opinionen - och vilken annan opinion som helst - är oroad över vilken som helst av dessa produkters verkningar på hälsan.
It is reasonable for European public opinion - and any opinion - to be concerned about the effects on health of any of these products.

Liknande översättningar för "vilken som helst" på engelska

helst adverb
vilken pronomen
som preposition
English
som pronomen
som konjunktion
English
som adverb
English
litet hur som helst adverb