"viktigaste fråga" - Engelsk översättning

SV

"viktigaste fråga" på engelska

SV

viktigaste fråga {utrum}

volume_up
viktigaste fråga (även: största bekymmer)
Nu skulle jag vilja ta upp min viktigaste fråga.
I should now like to turn to my main concern.

Användningsexempel för "viktigaste fråga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är en av de viktigaste sakerna i fråga om hela fenomenet globalisering.
This is one of the most important things in the globalisation phenomenon as a whole.
SwedishNu måste det även lyckas med ordförandeskapets näst viktigaste fråga.
Now it also needs to be successful on the Presidency's second important issue.
SwedishEgna medel är uppenbart den viktigaste fråga som vi behöver diskutera.
The issue of own resources is obviously the most important thing we need to discuss.
SwedishMin viktigaste fråga är att se till att det inte finns något hot mot folkhälsan.
My priority is to ensure that there is no threat to public health.
SwedishMin viktigaste fråga är: varför är vi så beroende och vad bör vi göra?
My main question is thus as follows: why are we so dependent and how should we respond?
SwedishDet är ingen slump att detta håller på att bli den nuvarande kampanjens viktigaste fråga.
It is no coincidence that this is also turning into the key issue in the current campaign.
SwedishJag anser att vår viktigaste fråga måste vara de mänskliga rättigheterna och framför allt barnen.
I believe that our biggest concern should be human rights and, primarily, children.
SwedishUtvidgningen är den viktigaste fråga vi står inför under denna period.
Enlargement is the most important matter we are facing at this time.
SwedishLåt mig först nämna de viktigaste delarna i fråga om ökad insyn och ansvarsskyldighet.
Firstly, let me mention the major elements as regards increased transparency and accountability.
SwedishDen viktigaste kommittén i denna fråga, den 113: e, står fullständigt utanför vår kontroll.
The main committee active in this area, the 113 Committee, is completely outside our control.
SwedishAtt skapa fler och bättre jobb är den viktigaste fråga som vi måste ta itu med under det kommande året.
Creating more and better jobs is the most urgent issue to be addressed over the coming year.
SwedishMin viktigaste fråga till rådet är faktiskt om det ser sig självt som felbart.
Mr President, my most important question to the Council is actually whether it considers itself fallible.
SwedishDet är kanske den viktigaste utmaningen i fråga om säkerhet som vi kommer att stå inför under det nya århundradet.
It is perhaps the most important security challenge facing us in the next century.
SwedishJag avslutar med det som jag tycker är det viktigaste i denna fråga: förebyggande.
I will end, Mr President, with what I believe to be the most important aspect of this issue: prevention.
SwedishDet för mig viktigaste i hela denna fråga är att det inte görs några undantag för den billiga maten.
For me, the most important aspect of this whole issue is that no exceptions should be made for cheap food.
SwedishAnsvar är den viktigaste faktorn i denna fråga.
Responsibility in this matter is the most important consideration.
SwedishDetta är den viktigaste fråga som EU står inför idag.
This is currently the most important issue facing the EU.
SwedishDen viktigaste prioriteten i fråga om ny lagstiftning här i parlamentet måste vara klimat- och energipaketet.
The priority concern in terms of new legislation in this House has to be the climate and energy package.
SwedishPassagerarnas säkerhet måste vara vår viktigaste fråga.
Passenger safety must be our overriding concern.
SwedishMen min allra viktigaste fråga var alltid densamma.
But my most important question was always the same.

Liknande översättningar för "viktigaste fråga" på engelska

viktigaste adjektiv
English
fråga substantiv
fråga verb
viktigaste del substantiv
English
klurig fråga substantiv
English
avgörande fråga substantiv
central fråga substantiv