SV

vikt {utrum}

volume_up
1. allmänt
Det är dock betydelsefullt att vi inte sade något av vikt om kriget och inte heller om själva utvidgningen.
But it is interesting that we have said nothing of any import about the war and we have said nothing of any import about enlargement itself.
I betänkandet gör vi en viktig markering vad gäller vikten av att länder som drabbats hårt av dessa sjukdomar skall ha möjlighet att importera billiga och generiska mediciner.
In the report, we stress how important it is for countries that have been hit hard by these diseases to be able to import cheap and generic medicines.
Det luxemburgska ordförandeskapet fäster verkligen stor vikt vid detta direktiv.
The Luxembourg Presidency truly attaches great importance to this directive.
Det är av stor vikt att informationen till resenärerna förbättras.
It is of essential importance that information for the traveller be improved.
Det sänder ut ett budskap om den vikt som kommissionen fäster vid denna fråga.
It is a signal of the importance that the Commission attaches to this issue.
Man måste fästa större vikt vid ländernas egna prioriteringar.
More account must be taken of the priorities of the countries themselves.
Det är av yttersta vikt att vi tar hänsyn till detta.
That is something it is incredibly important to take account of.
Om vi alla förstår detta och lägger vikt vid det, då är vi inne på en förnuftig och riktig väg.
If we look at it from this point of view and take account of all this, then we will be on the right and a reasonable path.
vikt (även: betydelse)
volume_up
moment {substantiv} (of)
Det är en period av yttersta vikt, och den har pågått under en tid.
These are moments of profound significance, and some of them have been going on for some time.
För tillfället lägger man alldeles för lite vikt vid att åtgärder för att skydda miljön och naturen också kan skapa och bevara arbetstillfällen.
At the moment, far too little emphasis is being put on the fact that measures to protect the environment and the natural world can also create and safeguard jobs.
I punkterna 5 och 20 i resolutionen bekräftas vikten av mångspråklighet, men för närvarande är det mest en stilla önskan.
The resolution does indeed, in points 5 and 20, stress the importance of multi-lingualism, but for the moment that remains essentially a vain hope.
Jag fäster stor vikt vid förenklingen och systematiseringen av gemenskapsrätten.
I attach considerable significance to the simplification and ordering of Community law.
Det kommer att vara av största vikt för hälsan och miljön i Europa.
It will be of great significance for health and the environment in Europe.
Stor vikt fästs vid att undanröja könsstereotyper.
Great significance is attached to the elimination of gender stereotypes.
Den liberala gruppen lägger stor vikt vid att försöka att göra plenarsammanträdena livligare.
The Liberal Group puts great stress on trying to make plenary sessions livelier.
Vi vill i detta avseende understryka att EU fäster stor vikt vid yttrande- och åsiktsfrihet.
In this context, we stress the importance that the EU attaches to freedom of expression and opinion.
Jag vill framhålla den stora vikt vi fäster vid detta besök.
I should like to stress the importance that we attach to this visit.
vikt (även: substans, tyngd)
volume_up
substance {substantiv} (importance, meaning)
Det här är frågor av stor vikt som inte bara handlar om rättslig tolkning.
This is a matter of substance, not just of legal interpretation.
Vi måste fästa vikt vid innehållet snarare än formen.
Let us attach importance to the substance rather than to the form.
Herr ordförande, ni har inte sagt något av vikt.
Mr President, the President-in-Office had nothing of substance to say.
vikt
volume_up
weight {substantiv} (the heaviness of something)
Rådet fäster mycket stor vikt vid skyddet av de grundläggande rättigheterna.
The Council attaches a very great deal of weight to protecting fundamental rights.
Därför behövs det segmentering och en glidande skala baserad på vikt.
That is why there needs to be segmentation and a sliding scale based on weight.
Vi har redan diskuterat Irlands relativa vikt här i kammaren vid andra tillfällen.
Ireland' s relative weight has been debated in this House on previous occasions.
vikt (även: tyngd)
Rådet fäster mycket stor vikt vid skyddet av de grundläggande rättigheterna.
The Council attaches a very great deal of weight to protecting fundamental rights.
Därför behövs det segmentering och en glidande skala baserad på vikt.
That is why there needs to be segmentation and a sliding scale based on weight.
Vi har redan diskuterat Irlands relativa vikt här i kammaren vid andra tillfällen.
Ireland' s relative weight has been debated in this House on previous occasions.
I fråga om massförstörelsevapen fäster vi oerhörd vikt vid att bekämpa spridningen och förstärka säkerheten för beståndsdelarna.
We are opposed to EU meddling in defence, both in principle and in terms of its practical consequences.
Därför är konstateranden som visar på vikten av ett fungerande marknadsekonomiskt system mycket viktiga och får inte glömmas bort.
The consequence is that evidence indicating the importance of our having a working market economy is very important and must not be allowed to be disregarded.
Det har visat sig vara omöjligt att få bort rädslan för oönskade konsekvenser bland små företag, för vilka de följande tre aspekterna är av yttersta vikt.
It has proved impossible to remove the fear of unwanted consequences among small enterprises, to whom the following three aspects are of major importance.
volume_up
heft {substantiv}
2. bildligt
Det är av yttersta vikt att denna fråga löses så fort som möjligt.
It is a matter of extreme urgency that this matter is resolved as quickly as possible.
Ordförandeskapet lägger stor vikt vid att garantera framgång i denna fråga.
The Presidency attaches great importance to ensuring impetus in this matter.
Vi anser att Europaparlamentets inblandning är av yttersta vikt.
We find the involvement of the European Parliament a matter of the greatest importance.

Användningsexempel för "vikt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
SwedishVi tyska liberaler har alltid fäst mycket stor vikt vid vissa centrala punkter.
We German Liberals have always attached vital importance to certain key points.
SwedishPolitiska principer är av yttersta vikt på detta område, t.ex. i fallet Darfur.
Policy is extremely important in this field, for example in the case of Darfur.
SwedishStörsta vikt måste läggas vid hur personuppgifterna i själva verket ska användas.
Paramount importance must be given to how personal data are in fact to be used.
SwedishJag skulle vilja understryka den vikt som kommissionen lägger vid detta förslag.
I would like to emphasise the importance the Commission attaches to this proposal.
SwedishAv den anledningen är tillämpningsförordningen och bilagorna av oerhört stor vikt.
For that reason, the application regulation and annexes are of major importance.
SwedishFör utvecklingen av en stabil situation är den ekonomiska tillväxten av stor vikt.
Economic growth is extremely important to the development of a stable situation.
SwedishVi har redan diskuterat Irlands relativa vikt här i kammaren vid andra tillfällen.
Ireland' s relative weight has been debated in this House on previous occasions.
SwedishDet är dock av största vikt att vi fördömer angriparna och håller dem ansvariga.
However, it is also essential to denounce the aggressors and hold them responsible.
SwedishDe iranska myndigheterna är väl medvetna om den vikt vi lägger vid dessa frågor.
The Iranian authorities are well aware of the importance we attach to these issues.
SwedishEn av de nya bestämmelserna är emellertid av mindre vikt i parlamentet än utanför.
However, one of the new Rules is less important within the House than outside it.
SwedishDetta är av grundläggande vikt för stabiliteten på den europeiska kontinenten.
This is of fundamental importance for the stability of the European continent.
SwedishAlla dessa frågor är för närvarande av stor vikt för vår verksamhet och för oss.
All these questions are currently of great concern to our sectors and to us.
SwedishDet luxemburgska ordförandeskapet fäster verkligen stor vikt vid detta direktiv.
The Luxembourg Presidency truly attaches great importance to this directive.
SwedishJag förklarar debatten om aktuella och brådskande frågor av större vikt avslutad.
That concludes the debate on topical and urgent subjects of major importance.
SwedishRådet gav särskild vikt åt frågor som den allmänna ordningen, säkerhet och försvar.
The Council set particular store by issues of public order, security and defence.
SwedishTillgången på blod är likaså av största vikt för dem vars liv är beroende av det.
But the supply of blood is also paramount for those whose lives depend on it.
Swedish   – Nästa punkt på föredragningslistan är anföranden på en minut av politisk vikt.
   The next item is the oneminute speeches on matters of political importance.
SwedishLikaså är det av yttersta vikt att gällande lagstiftning tillämpas på lämpligt vis.
Similarly, it is vital that the existing legislation is applied appropriately.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är aktuella och brådskande frågor av större vikt.
The next item is the debate on topical and urgent subjects of major importance.

Synonymer (svenska) till "vikt":

vikt
vika
Swedish
vik
Swedish