"vidtaga åtgärder" - Engelsk översättning

SV

"vidtaga åtgärder" på engelska

SV

vidtaga åtgärder {verb}

volume_up
1. juridik
vidtaga åtgärder

Användningsexempel för "vidtaga åtgärder" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionen har redan engagerat sig för att vidtaga lämpliga åtgärder i den riktningen.
The Commission has already committed itself to taking appropriate action in that direction.
SwedishKänner ni till detta, och kommer ni att vidtaga några åtgärder?
Are you aware of the situation and do you intend to introduce specific measures to remedy it?
SwedishMottagaren av Europaparlamentets Sacharovpris, Aung San Suu Kyi, har uppmanat EU att vidtaga sådana åtgärder.
Aung San Suu Kyi, who was awarded the European Parliament's Sakharov prize, has called on the EU take this action.
SwedishKommissionen har upprepade gånger uppmanat de tjeckiska myndigheterna att vidtaga nödvändiga åtgärder i ljuset av detta.
The Commission has repeatedly urged the Czech authorities to take the necessary action in the light of this.
SwedishJag är emellertid överens med Dankert om att vi inte har råd att vänta till år 2000 med att vidtaga åtgärder inom detta område.
However, I agree with Mr Dankert that we cannot afford to wait for this change in 2000 to take action in this area.
SwedishGenom er ber jag kommissionen och rådet att komma fram till ett beslut och att vidtaga brådskande åtgärder efter sammanträdet den 14 oktober.
Through you I urge the Commission and the Council to reach decisions and take urgent action following the meeting on 14 October.
SwedishDet är därför som jag vädjar till kommissionen att agera utifrån detta betänkande, i synnerhet utifrån punkterna 4 och 7, där vi uppmanar kommissionen att vidtaga specifika åtgärder.
That is why I make a plea to the Commission to act upon this report, especially on paragraphs 4 and 7 where we ask for specific action from the Commission.
SwedishOm det enbart vore för naturkatastroferna och dess ekonomiska konsekvenser så menar jag att såväl den ekonomiska makten som regeringar skulle vidtaga åtgärder.
In my opinion, there are a lot of economic powers and governments that should be taking appropriate action, if only because of the economic consequences of these natural disasters.
SwedishJag upprepar, ett allvarligt och ihållande åsidosättande är ett oumbärligt villkor för att kommissionen skall kunna uppmana rådet att vidtaga åtgärder mot ett medlemsland.
I repeat, a "serious and persistent breach" is the condition necessary for the Commission to be able to propose to the Council that measures be adopted against a Member State.
SwedishJag upprepar, ett allvarligt och ihållande åsidosättande är ett oumbärligt villkor för att kommissionen skall kunna uppmana rådet att vidtaga åtgärder mot ett medlemsland.
I repeat, a " serious and persistent breach " is the condition necessary for the Commission to be able to propose to the Council that measures be adopted against a Member State.

Liknande översättningar för "vidtaga åtgärder" på engelska

åtgärder substantiv
vidta åtgärder verb
English
nödvändiga åtgärder substantiv
ytterligare åtgärder substantiv
kräver åtgärder
vidtagit nödvändiga åtgärder