"vidarebefordra" - Engelsk översättning

SV

"vidarebefordra" på engelska

SV vidarebefordra
volume_up
{verb}

vidarebefordra (även: skicka, befordra, främja, gynna)
Vi skall dock notera anmärkningen och vidarebefordra den till presidiet.
However, we will take note of the comments and forward them to the Committee.
Jag välkomnar därför ert förslag om att vidarebefordra resolutionen till rådet.
I therefore welcome your proposal to forward the resolution to the Council.
Jag tackar Macartney och skall vidarebefordra hans inlägg till kommissionen.
I shall forward your remark to the Commission.
vidarebefordra (även: meddela, kommunicera, överföra, delge)
Jag skall vidarebefordra detta till Fontaine som utifrån det kommer att vidta åtgärder.
I will communicate this to Mrs Fontaine, who will take the necessary steps.
Jag skall vidarebefordra Europaparlamentets oro, men vi ändrar inte föredragningslistan.
I shall communicate the European Parliament’s concern, but we are not changing the agenda.
Jag skall vidarebefordra er begäran till parlamentets talman.(1)
I will communicate your request to the President of Parliament.(1)
vidarebefordra (även: lägga om, återutsända)
Jag undrar om det skulle ha varit en bra idé att vidarebefordra det till kommissionens tjänstemän.
I wonder whether it would have been a good idea to relay it to all the Commission officials.
Jag kommer att vidarebefordra dem till mina kolleger.
I will relay them to my colleagues.
Jag kommer också att till den höga representanten vidarebefordra den lika tydliga och eniga åsikt om vapenexport som har framförts.
Likewise, I will also relay to the High Representative the similarly clear and consensual opinion about arms exports that has been expressed here.
vidarebefordra (även: sprida, sända ut, överlämna, överföra)
Det är parlamentets ordförandeskap som borde vidarebefordra vårt missnöje till EU-ordförandeskapet.
It is for the presidency of this House to transmit our discontent to the presidency of the European Union.
Jag skulle vilja be er, kommissionären, att vidarebefordra detta meddelande som detta parlaments konsensus.
I would like to ask you, Commissioner, to transmit this message as being the consensus of this House.
Jag kommer att vidarebefordra den nödvändiga informationen om varje ändringsförslag via de vanliga kanalerna, herr talman.(1)
I shall transmit the necessary information on each of the amendments through the usual channels, Mr President.(1)
vidarebefordra

Synonymer (svenska) till "vidarebefordra":

vidarebefordra

Användningsexempel för "vidarebefordra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag skall vidarebefordra er begäran till mina kolleger, Marín och Bjerregaard.
I will pass on your request to my colleagues, Mr Marín and Mrs Bjerregaard.
SwedishVi skall vidarebefordra ert tack till alla dem som ni har nämnt.
   Mr Howitt, we shall pass on your gratitude to all those you mentioned.
SwedishJag ska därför vidarebefordra frågan och uppmanar er att göra detsamma.
I will therefore report back on my side; please pass on the information on yours.
SwedishJag ska vidarebefordra er synpunkt till rätt person och försöka se till att ni får svar.
I shall pass your comment on to the right person and try to get you an answer.
SwedishVi noterar denna begäran och kommer att vidarebefordra den till berörda organ.
We take note of this request and will pass it on to the relevant bodies.
SwedishDe arbetade tills de stupade, och jag ber er vidarebefordra detta tack till er personal.
They worked until they dropped, and I ask you to convey these thanks to your staff.
SwedishSir Leon Brittan, jag vill stödja er i en fråga och vidarebefordra er övertygelse.
I should like to support you, Sir Leon Brittan, on one issue and pass on your conviction.
SwedishJag skall i alla fall vidarebefordra Fabre-Aubrespys påpekande till ordföranden.
However, I will pass on Mr Fabre-Aubrespy's comment to the President.
SwedishJag förstår den inte, men jag kommer att vidarebefordra begäran till min kollega.
I do not understand, but I will pass on this request to my colleague.
SwedishInnan jag börjar vill jag vidarebefordra talmannens ursäkt för att han inte är här i dag.
Before I start, I should like to pass on the President's apologies for his absence.
SwedishJag kommer att vidarebefordra denna anmärkning till berörda myndigheter inom kommissionen.
I will pass on that observation to the relevant authorities in the Commission.
SwedishHerr talman, jag vill be er att vidarebefordra denna kommentar till Pat Cox.
I would request, Mr President, that you pass on this comment to Mr Cox.
SwedishJag skall med glädje vidarebefordra den information som jag har fått.
I would be very willing to help by passing on the information I have received.
SwedishHerr talman, jag vill be er att vidarebefordra denna kommentar till Pat Cox.
I would request, Mr President, that you pass on this comment to Mr Cox.
SwedishJag vill be er att vidarebefordra denna protest till presidiet och talmanskonferensen.
I would ask to you pass this protest on to the Bureau and the Conference of Presidents.
SwedishJag ska vidarebefordra ert klagomål, och kanske kommer ni sedan att kontaktas om saken.
I will pass on your complaint, and then perhaps you will be contacted about the matter.
SwedishJag kommer emellertid att vidarebefordra detta budskap till min kollega Bolkestein.
I will, however, pass this message on to my colleague, Mr Bolkestein.
SwedishJag skall vidarebefordra protokollet från denna debatt till min kollega David Byrne.
I shall pass on the record of this debate to my colleague David Byrne.
SwedishDär det går måste vi vidarebefordra dessa till medlemsstaterna med detta viktiga mål.
We must pass these on to the Member States, where possible, with this essential objective.
SwedishJag är ledsen, att det träffar er, var vänlig vidarebefordra det till era kollegor.
I am sorry if that upsets you, please pass it on to your colleagues!