"vidare" - Engelsk översättning

SV

"vidare" på engelska

EN
SV

vidare {adverb}

volume_up
Vi behöver därför institutionsövergripande samarbete för att gå vidare.
We therefore need cooperation across the institutions in order to move forward.
Detta vill jag göra klart och vidare konstatera att ändringsförslag 29 bortfaller.
‘ Urges the Commission to come forward with an initiative to ensure … ’
Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med parlamentet när vi går vidare i dessa förhandlingar.
I look forward to working with Parliament as we go forward in these negotiations.
Institutionernas rättigheter bör utvecklas vidare i särskilda bestämmelser.
The rights of the institutions ought to be developed further in separate provisions.
Vidare gäller det det interinstitutionella samarbetet och de formella reglerna.
Further, there is the matter of interinstitutional collaboration and formal regulations.
Den frågan kommer att behandlas vidare i internationella förhandlingar.
Further attention will be given to this issue in international negotiations.
Vidare omvandlas alla teckningselement till Bézierkurvor genom denna kombination.
Furthermore, the Combine command changes the drawing elements to Bézier curves.
Vidare måste det vara helt klart att detta uppdrag definitivt är ett EU-uppdrag.
Furthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
Vidare, kommer parlamentets ändringsförslag att göra saker och ting bättre?
Furthermore, are Parliament's amendments going to make things better?
vidare
Vidare behöver vi få aktieägarna att bli mer ansvarsfulla och engagerade.
Furthermore, we need to make shareholders more responsible and more involved.
Vidare klargörs inte alls det konventionella fodrets natur.
What is more, the nature of this conventional feed is not specified in any way.
Det finns givetvis även andra möjligheter till samarbete och vidare åsiktsutbyte.
Of course, there are other ways of working together and exchanging more views.
vidare (även: , till, fram, framåt, på sig)
Lärarna sa, "De har blivit riktigt djupa tänkare och så vidare och så vidare."
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
I länder som Rumänien, Bulgarien och så vidare lever Jalta 1944 vidare.
In countries like Romania, Bulgaria, etcetera, Yalta 1944 still lives on.
Det här är Matthew Anderson, Tariq Al-Daour och så vidare och så vidare.
This is Matthew Anderson, Tariq Al-Daour and so on and so on.
vidare (även: ut, fram, framåt)
Lärarna sa, "De har blivit riktigt djupa tänkare och så vidare och så vidare."
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
När kommer vi att behöva börja lämna upplysningar om födslar och så vidare?
When shall we start having to submit details of births and so forth?
Jordbrukarna kommer att betalas per hektar för vattenvård, återplantering av skog och så vidare.
Farmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
vidare (även: likaledes)
Jag måste nu gå vidare till nästa punkt på föredragningslistan.
Ladies and gentlemen, I have no option but to move on to the next item on the agenda.
I enlighet med föredragningslistan ska vi avsluta denna punkt och gå vidare till nästa.
In line with the agenda, we shall close this item and move on to the next.
Vi måste gå vidare till nästa punkt på föredragningslistan.
We must move on to the next item on the agenda.

Användningsexempel för "vidare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBegreppet mänskliga rättigheter blir allt vidare men ibland också mindre tydligt.
The concept of human rights is increasingly broad and also sometimes more vague.
SwedishVidare måste det vara helt klart att detta uppdrag definitivt är ett EU-uppdrag.
Furthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
SwedishRådet förkastar vidare varje tidsgräns när det gäller repatriering av flyktingar.
The Council also rejects any time-limit as regards the repatriation of refugees.
SwedishGrekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
Greece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
SwedishJag tackar för ett utmärkt betänkande och lyssnar vidare på parlamentets debatt.
I thank you for your excellent report and shall now listen to Parliament's debate.
SwedishFrågorna har förts upp på föredragningslistan och jag anser att vi bör gå vidare.
These matters have been placed on the agenda and I think that we should continue.
SwedishHur kan vi gå vidare med den så kallade nya politiken, politiken för framtiden?
How can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
SwedishVidare omvandlas alla teckningselement till Bézierkurvor genom denna kombination.
Furthermore, the Combine command changes the drawing elements to Bézier curves.
SwedishDen har vidare sagt detta skriftligt, med en förtjusande diplomatisk syrlighet.
It has, moreover, said as much, in writing, with delightful diplomatic acidity.
SwedishKommissionen måste fundera över det bästa sättet att gå vidare på detta område.
The Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
SwedishSolidaritetsfonden bör därför få en vidare omfattning än den har för närvarande.
The Solidarity Fund should therefore have a broader scope than it does at present.
SwedishI realiteten måste vi plocka upp skärvorna och arbeta vidare mot nästa möjlighet.
In reality we need to pick up the pieces and work towards the next opportunity.
SwedishDet är viktigt att hålla dessa i minnet, och vi bör gå vidare med detta förslag.
It is important to bear them in mind and we should move on with this proposal.
SwedishJag sänder vidare det dokument som har tagits emot av olika utländska medborgare.
I will pass on the document that has been received by various foreign citizens.
SwedishUtskottet för internationell handel beslutade faktiskt att gå vidare trots detta.
In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
SwedishJag är på det klara med att detta innebär att bygga vidare på existerande program.
I am quite clear in my mind that this means building on the existing programmes.
Swedish(CS) Låt mig bygga vidare lite på debatten som hölls här för några minuter sedan.
(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
SwedishÄr staten, eller det offentliga ägandet, vidare den enda aktören i vattenpolitiken?
Furthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
SwedishVi anser att detta är oerhört viktigt, och vi vill verkligen gå vidare med det.
We believe that is really essential and we are very much in favour of pursuing it.
SwedishRisken att Kina skall föra vapen vidare till utvecklingsländer har inte försvunnit.
The risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.

Synonymer (svenska) till "vidare":

vidare
vid
vida