"vidare" - Engelsk översättning

SV

"vidare" på engelska

SV vidare
volume_up
{adjektiv}

Institutionernas rättigheter bör utvecklas vidare i särskilda bestämmelser.
The rights of the institutions ought to be developed further in separate provisions.
Vidare gäller det det interinstitutionella samarbetet och de formella reglerna.
Further, there is the matter of interinstitutional collaboration and formal regulations.
Den frågan kommer att behandlas vidare i internationella förhandlingar.
Further attention will be given to this issue in international negotiations.
vidare (även: flera, mer, ytterligare, större)
volume_up
more {adj.}
Vidare behöver vi få aktieägarna att bli mer ansvarsfulla och engagerade.
Furthermore, we need to make shareholders more responsible and more involved.
Vidare klargörs inte alls det konventionella fodrets natur.
What is more, the nature of this conventional feed is not specified in any way.
Det finns givetvis även andra möjligheter till samarbete och vidare åsiktsutbyte.
Of course, there are other ways of working together and exchanging more views.
vidare (även: kvar, framåt, , till)
volume_up
on {adj.}
Kan jag bara få be er att gå vidare till andra frågor på föredragningslistan.
Mr President, I would simply like to ask you to move to the next item on the agenda.
Lärarna sa, "De har blivit riktigt djupa tänkare och så vidare och så vidare."
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
I länder som Rumänien, Bulgarien och så vidare lever Jalta 1944 vidare.
In countries like Romania, Bulgaria, etcetera, Yalta 1944 still lives on.

Synonymer (svenska) till "vidare":

vidare

Användningsexempel för "vidare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishRådet förkastar vidare varje tidsgräns när det gäller repatriering av flyktingar.
The Council also rejects any time-limit as regards the repatriation of refugees.
SwedishGrekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
Greece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
SwedishJag tackar för ett utmärkt betänkande och lyssnar vidare på parlamentets debatt.
I thank you for your excellent report and shall now listen to Parliament's debate.
SwedishFrågorna har förts upp på föredragningslistan och jag anser att vi bör gå vidare.
These matters have been placed on the agenda and I think that we should continue.
SwedishHur kan vi gå vidare med den så kallade nya politiken, politiken för framtiden?
How can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
SwedishDen har vidare sagt detta skriftligt, med en förtjusande diplomatisk syrlighet.
It has, moreover, said as much, in writing, with delightful diplomatic acidity.
SwedishSolidaritetsfonden bör därför få en vidare omfattning än den har för närvarande.
The Solidarity Fund should therefore have a broader scope than it does at present.
SwedishI realiteten måste vi plocka upp skärvorna och arbeta vidare mot nästa möjlighet.
In reality we need to pick up the pieces and work towards the next opportunity.
SwedishDet är viktigt att hålla dessa i minnet, och vi bör gå vidare med detta förslag.
It is important to bear them in mind and we should move on with this proposal.
SwedishJag sänder vidare det dokument som har tagits emot av olika utländska medborgare.
I will pass on the document that has been received by various foreign citizens.
SwedishUtskottet för internationell handel beslutade faktiskt att gå vidare trots detta.
In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
SwedishJag är på det klara med att detta innebär att bygga vidare på existerande program.
I am quite clear in my mind that this means building on the existing programmes.
Swedish(CS) Låt mig bygga vidare lite på debatten som hölls här för några minuter sedan.
(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
SwedishVi anser att detta är oerhört viktigt, och vi vill verkligen gå vidare med det.
We believe that is really essential and we are very much in favour of pursuing it.
SwedishRisken att Kina skall föra vapen vidare till utvecklingsländer har inte försvunnit.
The risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
SwedishNär vi pratar om design så är det den vidare betydelsen med livscykelperspektiv.
When we talk about design in the wider meaning with a life-cycle perspective.
SwedishJag vill gå vidare med frågan som togs upp av en tidigare talare.
   Mr President, I would like to take up the issue raised by a previous speaker.
SwedishDet vore bra om dessa frågor klargjordes så att vi kunde gå vidare i debatten.
It would be good if these issues were clarified so that the debate could move on.
SwedishDe senaste beskeden pekar på att Kabilas AFDL rycker fram vidare mot Kinshasa.
The most recent reports indicate that Mr Kabila's ADFL is closing in on Kinshasa.
SwedishVidare är det av stor betydelse att samma villkor gäller i alla medlemsstater.
It is also important that the same conditions prevail in all the Member States.