"vid" - Engelsk översättning

SV

"vid" på engelska

EN
SV

vid {adjektiv}

volume_up
Detta är i stort sett vad vi försvarar vid inrättandet av denna avdelning.
That is the broad outline of what we are defending in creating this service.
Forskningen vid LiU är bred med viss tonvikt på fästingburna infektioner.
Research at LiU is broad, with a certain emphasis on tick-borne infections.
Vi måste fortsätta att nämna saker vid deras rätta namn.
They succeeded in starting this gigantic innovation because of a broad European vision.
vid (även: bred, vidsträckt)
Vid en import omvandlas en linje med bredden 1 pixel till en linje med bredden 0,05 pt.
When importing, a border that is normally 1 pixel wide will appear to be only 0.05 pt wide.
PVC är användbart, men skapar miljöproblem vid dess bortskaffande.
PVC has a wide range of applications, but its disposal creates environmental problems.
En sådan ram behöver inte vara särskilt vid; det rör sig ju bara om tillkommande förbud.
Such a framework need not be very wide. After all, it only contains additional bans.

Användningsexempel för "vid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish. – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
Swedish- vilka befogenheter varje intern enhet vid de europeiska institutionerna har,
– the remit of competences of each of the European Institutions’ internal units,
SwedishVid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
In our search to find the right solutions, many people have given us their help.
SwedishDet är helt enkelt oacceptabelt att en persons säkerhet ska upphöra vid gränsen.
It is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.
SwedishVid privatisering blir de offentliga tjänsterna dyrare och mindre tillgängliga.
Once privatised, public services will become more expensive and less accessible.
SwedishVi måste utvärdera deras fördelar och svagheter vid sidan av andra energikällor.
We must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
SwedishVid en slutlig analys handlar detta om en av unionens gemensamma yttre gränser.
In the final analysis, this is about one of the Union’s common external borders.
SwedishJag skulle vilja få ett sådant uttalande denna vecka vid EU:s toppmöte i Bryssel.
I would like us to have such a statement this week at the EU summit in Brussels.
SwedishRådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.
The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
SwedishInformationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.
Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
SwedishMed ert stöd tror jag att vi kan uppnå goda resultat vid Köpenhamnskonferensen.
With your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.
SwedishTill och med då, vid 2100 är genomsnittligt GDP per capita över 200 000 dollar.
Even at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.
SwedishI fortsättningen måste man vara mer noggrann vid valet av prioriterade projekt.
In the future, greater care should be taken in selecting such specific projects.
SwedishDet finns en vilja att nå en överenskommelse vid det kommande Europeiska rådet.
The goodwill is there to reach an agreement at the forthcoming European Council.
SwedishI det avseendet har era ministrar inspirerat oss genom att ta tjuren vid hornen.
In that respect, your ministers have inspired us to take the bull by the horns.
SwedishVid första behandlingen var debatten inriktad på frågan om skadeståndsklausulen.
In its first reading, the debate focused on the question of the repairs clause.
SwedishJag tror att vi får vara mycket försiktiga vid handläggningen av vissa ärenden.
I think that we will need to be very prudent in the management of some dossiers.
SwedishSimone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning.
Ms Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.
SwedishUtskottet fick till stånd en god kompromiss som vi beslutsamt bör stå fast vid
The committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
SwedishEuropaåret mot rasism kunde knappast ha infallit vid en mer välfunnen tidpunkt.
The European Year Against Racism could hardly have come at a more apposite time.

Synonymer (svenska) till "vid":

vid